Olongapo City

Olonagapo City, Subic, Zambales Province, Central Luzon, Philippines

New!! Check the Message section at the bottom of the page!

   
Olongapo City Arch sign  _

Dove or Pigeon on a way to the city.

Going into downtown

Olonagapo City, Zambales

Olongapo

proper.

Downtown

Olonagapo City.

National Highway through Downtown

Olonagapo City, Zambales.

Olonagapo City Market and Downtown proper.

Circle in Olongapo City to Subic, PMMA, and Bataan.

Market and

Downtown 

Downtown Y Streets to Subic.
Downtown Downtown.

Exit from Subic, Actually the trap gates so you cannot

 drive off and not pay SKIN Tax (Bribes).

From Olongapo City going into

Subic Bay Freeport.

Downtown Olongapo City going to Subic

Freeport at the other side..

 

 

.

 
 

Have these photos and information been helpful?

 
 

Please leave your Comment Here


 
  Hi my name is jerick estomago and my mother's name is Alena Estomago. I am looking for my father. We believe that his name is rick ron. My mom met him in olongapo back in 1989-1990. I'm not sure if he's a marine or a navy. But we're pretty sure that he's from the ship. Thats all the information we have from him. I just wanted to tell him that I have a beautiful daughter now and also if he can help us bring us into the states so I can give my daughter a better future. Ty.
Jerick Estomago | sziniorito_12@yahoo.com | Otero Ave. mabayuan olongapo city zambales
Sunday, January 18, 2015 at 09:18:44 AM PST

Hi, I seek my biological father who's first name is Steven (my mom is tight lipped with his demographics...I know very few details) and was stationed on or near Subic Bay from 1976 (or earlier) and 1978; possibly attached to the USS Beaufort or Midway. My mother's name was Leticia Fabroa Luminario, she also went by the nom de plumes of Leticia (Letty) Gonzales, Sampaguita, Corazon, or Lucia and SuSu. She would have been in her late 20's or thirty and would have worked as a "waitress" regularly at Sam's Place but if business was slow she moonlighted at The Majestic or Zanzibar. Two of her Friends there were Anna (don't know maiden name, She married the last name Felty) and Connie Arado. I'm not asking for a Green Card (I live in the US), a handout (I have a college degree and am gainfully employed) or a meeting (I have a Dad) as such; however, I'd be grateful to know some family medical history and ancestry. If any one has information, do contact me via the means provided. Best Regards ~ M.
MaryJane | Illumminata@msn.com | Norfolk,VA
Friday, December 19, 2014 at 01:10:03 AM PST

HI, Looking for anyone who knew a roy finlandinno he was a us navy down to angeles pampanga 1970's
christine grace mesias | christinemesias03@yahoo.com | manila philippines
Saturday, December 13, 2014 at 07:35:22 AM PST

HI, Looking for anyone who knew a Virgie Martinez Magdangal also went by the name Mercy. sometime in the 1980's had a daughter named Jennelyn. Was possibly bar girl. If anyone knows her please email me. Thanks
Sam | girlygirl036@aol.com | Virginia
Saturday, November 15, 2014 at 12:00:53 PM PST

Hello everyone..i want to meet my father in law.He worked before in OLOngapo city..late70's to 1980's.He had a son here in the philippines..he is black american..i dont know his mother and fathers name.please contact me heres my number +639109916593.
Rochelle almandres | rochellealmandres@ymail.com | Philippines
Friday, November 14, 2014 at 01:49:48 AM PST

does anyone remember the USS COOK APD130/LPR 130 1965/1969 .i had fun ,fun in the jungle :clubs such as the: Old Toby, The Harlem ,the Birdland ,The Shangrala all in the Jungle .it was wild .may God Bless...OLONGAPO IS un forgetable many Americans are nown sorry for their stero attitudes toward a a developing country"s nationals .Now as we gotten older we are now sorry for the posistion we were put in and the amoral things we done while we were young
wimbish | tammy.hubbard@ymail.com | po box 5242 woodbridge va 22192
Sunday, November 09, 2014 at 09:55:40 PM PST

does anyone remember the USS COOK APD130/LPR 130 1965/1969 .i had fun ,fun in the jungle :clubs such as the: Old Toby, The Harlem ,the Birdland ,The Shangrala all in the Jungle .it was wild .may God Bless...OLONGAPO IS un forgetable many Americans are nown sorry for their stero attitudes toward a a developing country"s nationals .Now as we gotten older we are now sorry for the posistion we were put in and the amoral things we done while we were young
wimbish | tammy.hubbard@ymail.com | po box 5242 woodbridge va 22192
Sunday, November 09, 2014 at 09:37:31 PM PST

Looking For Anna Zamora, met her in 88 in Olangapo, would like to know how she is doing.
Clyde Smith | Pagan_veteran@yahoo.com | Mississippi/USA
Friday, October 31, 2014 at 02:28:29 AM PST

I am looking for Julie C. Cruz, my brother was stationed in Olongapo city and met her, she worked or owned Willy's Custom Trailor (284 Rizal Ave. Et. 2201. I came across a some old pics of her that said she had a baby boy by him. this would have been in the late 1970's Please contact me.
Jesse | small1@cox.net | Virginia
Tuesday, August 19, 2014 at 07:17:28 AM PST

I am Looking for a Lady Named Raquel Dela Cruz. I was Station on the USS Kiska, in the 70's you use to write to my home city in New York but we Lost Contact After I moved to calif. and Married. the last time I was in Olongapo I heard you and your best Friend at the time Alice had both gotten married and moved to the States. When I found this site I Just felt I would try and see if you were still around and Though I maybe im Just Talking to my self here, I hope we do connect. also wonder How you and our child are doing and hope for a chance to meet Her, But of course I do not want to bring any Drama To Your Life. if by chance you or Her or you and Her want to Meet me or talk, I would Love That.
Ronny Ingram | rliee1724@cox.net | 1724 Drexel dr Lemon Grove,ca
Friday, August 15, 2014 at 07:17:42 PM PST

Hello, i was in 1997 various times in Olongabo City and have a Girlfriend named Aillen Santos. I wouldt like have a contacct again with her. If someone know her please contact me on my email. great thangs for help, Akim
Avila Archbold, Akim | yellowman@gmx.de | Hamburg, Germany
Tuesday, August 12, 2014 at 04:31:11 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ëÿãóøêà èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè ðåçèäåíò èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíåíèå ìîáèëüíîãî qiwi èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí belatra èëè èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü sweet Îíëàéí Ïîêåð Íà Äåíüãè Iphone
slot62 | ttbbzk@www.batch2006.com | http://utkahren10.hotnakedwebcamgirls.com
Sunday, July 06, 2014 at 12:27:49 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî ÷åñòíîå wmr visa electron èãðû íà äåíüãè â îíëàéí êàçèíî ñ ìîìåíòàëüíûì âûâîäîì èãðû íà äåíüãè àâòîìàòû online èãðàòü èãðû êàçèíî àâòîìàòû îíëàéí èëè ïîêåð îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè íà ðóññêîì ÿçûêå èãðà íà äåíüãè èãðîâûå àïïàðàòû 777
azart74 | pomsjb@www.batch2006.com | http://utkahren9.hotnakedwebcamgirls.com
Sunday, July 06, 2014 at 05:48:01 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ãåìèíàòîðè, èãðàòü â áåñïëàòíûå ñëîò àâòîìàòû èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí çà ãðèâíû êàçèíî ëó÷øèå Êàçèíî àçàðò ïîêåð ïîïîëíåíèå webmoney óêðàèíà ÿíäåêñ èãðû íà äåíüãè îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè îíëàéí îòçûâû ñîòðóäíèêîâ èãðîâûå àïïàðàòû îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè
jackpot72 | uhljbkg@www.batch2006.com | http://utkahren8.hotnakedwebcamgirls.com
Sunday, July 06, 2014 at 01:00:33 AM PST

èíòåðíåò êàçèíî áåñïëàòíûå èãðû îíëàéí, èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí ìîðñêîé áîé Ïîêåð Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Android àäðåíàëèí êàçèíî èãðàòü è èãðîâûå àâòîìàòû îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé maestro.
slots94 | uhljbkg@www.batch2006.com | http://utkahren8.hotnakedwebcamgirls.com
Saturday, July 05, 2014 at 11:02:42 PM PST

êàçèíî îðøà èãðû íà äåíüãè îíëàéí â äóðàêà êàðòû èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí â ñïá ðóëåòêà ïîïîëíèòü qiwi êîøåëåê crystal palace îíëàéí êàçèíî, èíòåðíåò êàçèíî àçàðò êàçèíî 888 ïîêåð íà ðåàëüíûå äåíüãè äëÿ ipad òîððåíò
azart34 | sgoxa@www.batch2006.com | http://utkahren7.hotnakedwebcamgirls.com
Saturday, July 05, 2014 at 06:18:21 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî òîï 10 èãðîâûå àâòîìàòû êîøåëåê easypay èíòåðíåò êàçèíî on line èãðû íà äåíüãè ðóëåòêà çàðóáåæíûé îïûò ýìóëüãàòîðû àçàðòíûõ èãð àâòîìàòû áåñïëàòíî, ëèáî ïîèãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí èãðàòü â ïîêåð ñ òåëåôîíà îíëàéí êàçèíî îíëàéí áåñïëàòíî êðåñòèêè ïîêåð íà äåíüãè ñ òåëåôîíà android
slot12 | sgoxa@www.batch2006.com | http://utkahren7.hotnakedwebcamgirls.com
Saturday, July 05, 2014 at 04:28:36 PM PST

ìóçåé èãðîâûõ àâòîìàòîâ íà áàóìàíñêîé êàê çàðàáîòàòü äåíüãè â èíòåðíåòå ðóëåòêà ðóññêàÿ îíëàéí êàçèíî ðîÿë êíèãà, ôîðóì online êàçèíî êàçèíî âåáìàíè îòçûâû èãðîâûå àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè îñòðîâ.
jackpot93 | zkynuhb@www.batch2006.com | http://utkahren6.hotnakedwebcamgirls.com
Saturday, July 05, 2014 at 11:55:50 AM PST

ïðàâäà îá îíëàéí êàçèíî âóëêàí êàçèíî èãðàòü íà äåíüãè qiwi wallet êàçèíî ìîñêâû íåëåãàëüíîå èëè ìèíèìàëüíûé äåïîçèò ëåîí ïîêåð èíòåðíåò êàçèíî playtech.
jackpot49 | zkynuhb@www.batch2006.com | http://utkahren6.hotnakedwebcamgirls.com
Saturday, July 05, 2014 at 10:06:45 AM PST

êàçèíî îíëàéí áåç âëîæåíèé êàçèíî áîíóñ áåç äåïîçèòà àçàðòíûå èãðû äîìèíî èëè êàçèíî èíòåðíåò áåëàðóñü èãðû íà äåíüãè êàçèíî 777 professional èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî resident îíëàéí êàçèíî qiwi àäðåñà îíëàéí êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî àâòîìàòû 777 èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ãàðàæ íà äåíüãè
kazino48 | yyakr@www.batch2006.com | http://utkahren5.hotnakedwebcamgirls.com
Saturday, July 05, 2014 at 05:33:52 AM PST

êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû ìûøè è ñûð äåìî âåðñèÿ, îíëàéí êàçèíî êðèñòàëë îòçûâû òóðèñòîâ èíòåðíåò ïîêåð íà ðåàëüíûå äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû ëîøàäêè èãðàòü ãäå èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè îíëàéí ñ âûâîäîì äåíåã ñèìóëÿòîð èãðîâîãî àâòîìàòà resident Èãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíåíèå visa
blackjack73 | paprtj@www.batch2006.com | http://utkahren3.hotnakedwebcamgirls.com
Friday, July 04, 2014 at 02:53:45 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí èãðàòü ãíîìîâ Êàçèíî Ïîïîëíåíèå Visa Yandex èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî â îíëàéí îíëàéí ðóëåòêà íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû âëàäåëüöåâ èíòåðíåò êàçèíî õîðîøèå àìåðèêàíñêàÿ ðóëåòêà âûïëàòû èíòåðíåò êàçèíî ñèìóëÿòîðû èãðîâûõ àâòîìàòîâ áåñïëàòíî èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí ïîïîëíåíèå ñìñ
poker14 | ksynja@www.batch2006.com | http://utkahren2.hotnakedwebcamgirls.com
Friday, July 04, 2014 at 10:17:41 AM PST

èíòåðíåò êàçèíî êîðîíà windows 7 èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíåíèå webmoney îíëàéí êàçèíî íà ðóññêèå ðóáëè èíòåðíåò êàçèíî ñòàâêè â ðóáëÿõ èãðîâûå àâòîìàòû pig èíòåðíåò êàçèíî ðóëåòêà íà ðåàëüíûå äåíüãè íà ðóññêîì ÿçûêå îíëàéí êàçèíî áîíóñ ïðè ðåãèñòðàöèè 777 èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíåíèå visa qiwi wallet
azart31 | ksynja@www.batch2006.com | http://utkahren2.hotnakedwebcamgirls.com
Friday, July 04, 2014 at 08:28:22 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû äåíüãè qiwi àäðåñà Îáûãðàòü Êàçèíî îíëàéí èãðû íà äåíüãè ñ âûâîäîì íà webmoney.
casino46 | ajirbso@www.batch2006.com | http://utkahren1.hotnakedwebcamgirls.com
Thursday, July 03, 2014 at 11:58:26 PM PST

àçàðòíûå èãðû èãðîâûå àâòîìàòû ñëîòû èãðàòü áåñïëàòíî èãðà â íàðäû íà ðåàëüíûå äåíüãè êàçèíî îíëàéí íà áåëîðóññêèå äåíüãè èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíåíèå webmoney ðåãèñòðàöèÿ âèäåîïîêåð äëÿ àíäðîèä òîððåíò èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè îòçûâû
blackjack61 | etdurdn@www.batch2006.com | http://arab10.amerikanskaja-ruletka.ru
Sunday, June 29, 2014 at 03:38:45 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí ïîêåð îíëàéí íà äåíüãè â ðóáëÿõ ãîëäåí ãåéìñ êàçèíî îòçûâû, ðóññêàÿ ðóëåòêà êàçèíî îíëàéí êàçèíî íà âåáìàíè èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ñåé÷àñ áåç ðåãèñòðàöèè Ñëîòû ïîïîëíåíèå áàëàíñà áàíêîâñêîé êàðòîé
blackjack11 | gnginsv@www.batch2006.com | http://arab9.amerikanskaja-ruletka.ru
Sunday, June 29, 2014 at 01:28:02 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè qiwi àäðåñà, èãðîâîé àâòîìàò îáåçüÿíà êàçèíî ðóëåòêà íà äåíüãè ñêà÷àòü ÷åðåç òîððåíò èãðîâûå àâòîìàòû ôåñòèâàëü, à òàêæå îòçûâû î èíòåðíåò êàçèíî âóëêàí.
kazino55 | gnginsv@www.batch2006.com | http://arab9.amerikanskaja-ruletka.ru
Sunday, June 29, 2014 at 12:52:48 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû äæåêïîò äëÿ çîëóøêè ðóëåòêà íà ãðèâíû îíëàéí îíëàéí êàçèíî aztec gold edition èãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíèòü webmoney îíëàéí èãðû àçàðòíûå áåç ðåãèñòðàöèè, îíëàéí êàçèíî íà ðîññèéñêèå ðóáëè qiwi Èãðîâîé àïïàðàò ãíîì
slots25 | lntzn@www.batch2006.com | http://arab7.amerikanskaja-ruletka.ru
Sunday, June 29, 2014 at 08:12:23 AM PST

ñëîò àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè âóëêàí ïîêåð íà äåíüãè ñêà÷àòü èíòåðíåò êàçèíî íà ðóññêîì online èãðû íà äåíüãè â ïîêåð 888 ãîðîä èãðîâûõ àâòîìàòîâ èëè êàçèíî îíëàéí ïðîñìîòð èãðîâûå àâòîìàòû êîøåëåê qiwi wallet òåðìèíàëû àäðåñà
poker65 | lntzn@www.batch2006.com | http://arab7.amerikanskaja-ruletka.ru
Sunday, June 29, 2014 at 07:21:14 AM PST

êàçèíî áîíóñ íà ïåðâûé äåïîçèò ïîêåð èãðàòü è çàðàáàòûâàòü äåíüãè â èíòåðíåòå êàê èãðàòü â êàçèíî âèäåî, ëèáî èãðàòü â êàçèíî áåç äåïîçèòà êàçèíî îïëàòà visa application èãðîâûå àâòîìàòû ïèðàòû áî÷êè.
azart56 | mufhuk@www.batch2006.com | http://arab6.amerikanskaja-ruletka.ru
Sunday, June 29, 2014 at 05:43:07 AM PST

ñêà÷àòü ðåçèäåíò àâòîìàòû áåñïëàòíî èãðà â äóðàêà îíëàéí íà äåíüãè îíëàéí êàçèíî îáçîð çà íåäåëþ èãðû íà webmoney äåíüãè êàçèíî òàäæ ìàõàë èãðîâîå ïîëå, à òàêæå èãðû â êàçèíî áåñïëàòíî Êàçèíî îïëàòà ÷åðåç sms
casino46 | mufhuk@www.batch2006.com | http://arab6.amerikanskaja-ruletka.ru
Sunday, June 29, 2014 at 05:01:20 AM PST

êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû èãðà ìûøè äåìî âåðñèÿ èãðîâûå àâòîìàòû îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé åêàòåðèíáóðã èãðû íà äåíüãè îíëàéí â äóðàêà ñ ðåàëüíûìè ëþäüìè.
ruletka70 | vxvelu@www.batch2006.com | http://arab5.amerikanskaja-ruletka.ru
Sunday, June 29, 2014 at 02:29:27 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè îíëàéí jonas êàê çàðàáîòàòü äåíåã â îíëàéí êàçèíî èãðàòü â êàçèíî íà èíòåðåñ èãðàòü â îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè òîððåíò â õîðîøåì êà÷åñòâå îíëàéí ðóëåòêà íà äåíüãè qiwi àäðåñà, êàçèíî íà ðóññêèå äåíüãè íà êàêîì ñàéòå ëó÷øå âñåãî èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè
slot47 | vxvelu@www.batch2006.com | http://arab5.amerikanskaja-ruletka.ru
Sunday, June 29, 2014 at 01:04:45 AM PST

èãðîâîé àâòîìàò òðîí èãðû íà äåíüãè ïîêåð shark èãðîâûå àâòîìàòû íàñòîÿùèé àçàðò, èíòåðíåò êàçèíî ãîëäåí ãåéìñ âîéòè Ïîïóëÿðíûå àçàðòíûå èãðû
slots50 | imjhles@www.batch2006.com | http://arab4.amerikanskaja-ruletka.ru
Saturday, June 28, 2014 at 10:19:07 PM PST

ðóëåòêà ïîïîëíåíèå webmoney, îíëàéí êàçèíî áåñïëàòíî èãðà íà äåíüãè èãðîâûå àïïàðàòû ðóëåòêà ïîïîëíèòü ÿíäåêñ äåíüãè Ïîêåð Ïîïîëíåíèå Ñ÷åòà Webmoney èãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí èãðàòü áåç ðåãèñòðàöèè êàçèíî ñ àâòîìàòè÷åñêèì âûâîäîì äåíåã èãðàòü îíëàéí áåñïëàòíî òåõàññêèé ïîêåð ñëîòû îïëàòà visa qiwi wallet
kazino74 | imjhles@www.batch2006.com | http://arab4.amerikanskaja-ruletka.ru
Saturday, June 28, 2014 at 09:24:07 PM PST

÷¸ðíûé ñïèñîê èíòåðíåò êàçèíî èãðàòü â àçàðòíûå èãðû íà äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû ëÿãóøêè áåñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè Êàçèíî ñëîò
slots87 | lsanl@www.batch2006.com | http://arab3.amerikanskaja-ruletka.ru
Saturday, June 28, 2014 at 07:00:06 PM PST

êàçèíî àñòîðèÿ àðáàò èãðû íà äåíüãè ðóáëü èíòåðíåò êàçèíî ðóëåòêà íà äåíüãè îíëàéí ëó÷øèå îíëàéí êàçèíî íà ðóáëè
azart13 | xvzjlv@www.batch2006.com | http://arab2.amerikanskaja-ruletka.ru
Saturday, June 28, 2014 at 10:16:09 AM PST

ðåãèñòðàöèÿ ãðàíä êàçèíî èãðàòü â äóðàêà íà äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû òðè ñåìåðêè èãðàòü Ïîêåð Äåíüãè Qiwi
ruletka82 | xvzjlv@www.batch2006.com | http://arab2.amerikanskaja-ruletka.ru
Saturday, June 28, 2014 at 07:19:05 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ëåäè øàðì èãðàòü áåñïëàòíî øàðèêè êàê ïåðåâåñòè äåíüãè ñ âåáìàíè íà ïîêåðñòàðñ êàçèíî êèåâà ÿíäåêñ è êàê îáûãðàòü ãðàíä êàçèíî ñêà÷àòü ïîêåð ñòàðñ íà ðåàëüíûå äåíüãè íà ðóññêîì ÿçûêå
blackjack58 | rnbknd@www.batch2006.com | http://arab1.amerikanskaja-ruletka.ru
Friday, June 27, 2014 at 08:57:17 PM PST

im looking for mr. CHRIS GOLD . my mothers name is LIZA . he's a us military based in olongapo he is nmy father. help me. .i never see him for 23 years. and i want to meet him. thanks
HURRY JIM EBUENG | ehurryjim@yahoo.com | ZAMBALES
Friday, June 27, 2014 at 12:29:11 AM PST

im looking for mr. CHRIS GOLD . my mothers name is LIZA . he's a us military based in olongapo he is nmy father. help me. .i never see him for 23 years. and i want to meet him. thanks
HURRY JIM EBUENG | ehurryjim@yahoo.com | ZAMBALES
Friday, June 27, 2014 at 12:29:05 AM PST

hi. im hurry, from zambales, im just looking for my father. his name is CHRIS GOLD. AND MY MOTHERS name is LIZA EBUENG maybe you know him , please let me know. i just want to see him. to know him. i born on September 1991.. its already 22 years.. ive never seen him or even meet him .. thanks.
HURRY JIM EBUENG | ehurryjim@yahoo.com | Candelaria, Zambales
Friday, June 27, 2014 at 12:19:46 AM PST

èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíåíèå ìîáèëüíîãî ñ÷åòà è èãðîâîé àâòîìàò ãàðàæ ïîêåð îíëàéí ÿíäåêñ äåíüãè èíòåðíåò êàçèíî êîðîíà äåíåæíûå ïåðåâîäû ëèïåöê, ëèáî êàçèíî îíëàéí êîòîðûå ïëàòÿò.
slots36 | xiiyu@www.batch2006.com | http://pont13.moskovskie-kazino.ru
Friday, June 13, 2014 at 12:05:16 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ïå÷êè èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè èíòåðíåò êàçèíî ìèíèìàëüíûé äåïîçèò èãðàòü ãàðàæ àâòîìàòû èëè èãðàòü êàçèíî áåç äåïîçèòà ñëîòû ïîïîëíèòü ÿíäåêñ äåíüãè îòçûâû
slots16 | bgiygfl@www.batch2006.com | http://pont11.moskovskie-kazino.ru
Thursday, June 12, 2014 at 04:08:15 AM PST

îíëàéí ïîêåð èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè bubbles èíòåðíåò êàçèíî ñ ìîìåíòàëüíûìè âûïëàòàìè ãäå ìîæíî èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè îíëàéí, êàçèíî tropez îòçûâû webmoney casino îòçûâû êàçèíî îàçèñ èãðàòü â èãðîâûå àïïàðàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè qiwi wallet
kazino70 | bgiygfl@www.batch2006.com | http://pont11.moskovskie-kazino.ru
Thursday, June 12, 2014 at 12:43:15 AM PST

ðîññèéñêèå îíëàéí êàçèíî àðêàäíûå èãðû íà äåíüãè êàçèíî dei ïåðåâîä èëè îíëàéí êàçèíî ìàêñáåò Íîâàÿ Àçàðòíàÿ Èãðà
jackpot2 | ofejpj@www.batch2006.com | http://pont9.moskovskie-kazino.ru
Saturday, June 07, 2014 at 09:36:39 PM PST

êàçèíî â òàéëàíäå èãðû íà äåíüãè àâòîìàòû 888 êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû gaminator ðóëåòêà íà ðóáëè îíëàéí ëó÷øèå è ÷åñòíûå îíëàéí êàçèíî, èãðà êàçèíî äëÿ ïê èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè gaminator ñàìîå áîëüøîå êàçèíî ëàñ âåãàñà Êàçèíî íà ðîññèéñêèå ðóáëè
poker18 | ofejpj@www.batch2006.com | http://pont9.moskovskie-kazino.ru
Saturday, June 07, 2014 at 06:10:02 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî gslot ïîêåð äåïîçèò îò 1$ â äåíü èãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíèòü ñ÷åò webmoney, äîì ïîêåðà îíëàéí èãðû íà äåíüãè âåáìàíè óêðàèíà â êàêèå èãðîâûå àâòîìàòû ëó÷øå èãðàòü íà äåíüãè qiwi wallet!
ruletka25 | kezlao@www.batch2006.com | http://pont8.moskovskie-kazino.ru
Saturday, June 07, 2014 at 06:27:48 AM PST

îíëàéí êàçèíî ýñòîíèè êèâè êîøåëåê èãðîâûå àâòîìàòû 777 îíëàéí êàçèíî êðèñòàëë íà âîëãîãðàäñêîé ìîñêâà ïîêåð íà äåíüãè äëÿ android os ñëîòû îïëàòà webmoney qiwi Êàçèíî Ìèíñêà èãðîâûå àâòîìàòû ñëîòû èãðàòü áåñïëàòíî ãîíêè.
poker95 | auklyr@www.batch2006.com | http://pont7.moskovskie-kazino.ru
Friday, June 06, 2014 at 10:20:32 PM PST

áåñò ôîð ïëåé êàçèíî ñëîòû îïëàòà visa gold èãðàòü â êàçèíî ðóëåòêà ôàðàîí êàçèíî îíëàéí íà ðóáëè
roulette80 | auklyr@www.batch2006.com | http://pont7.moskovskie-kazino.ru
Friday, June 06, 2014 at 07:12:55 PM PST

êàçèíî îíëàéí äëÿ òåëåôîíà èëè êàçèíî åâðîïà êîä áîíóñà àçàðòíûå èãðû íà âåáìàíè àëãîðèòì èãðîâûõ àâòîìàòîâ ïîêåð íà ðåàëüíûå äåíüãè äëÿ android òîððåíò
roulette39 | gldprrp@www.batch2006.com | http://pont6.moskovskie-kazino.ru
Friday, June 06, 2014 at 11:14:47 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî 555 ïîêåð ïîïîëíåíèå ìîáèëüíîãî èíòåðíåòà èãðîâûå àâòîìàòû òðè 777 ñ áîíóñíîé èãðîé êàçèíî íà ãðèâíû îíëàéí
slot57 | gldprrp@www.batch2006.com | http://pont6.moskovskie-kazino.ru
Friday, June 06, 2014 at 08:14:02 AM PST

èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóáëè ãðèâíû îíëàéí èãðàòü â ïîêåð îíëàéí íà âèðòóàëüíûå äåíüãè èíòåðíåò êàçèíî îíëàéí ðóáëè.
slot94 | zehzd@www.batch2006.com | http://pont5.moskovskie-kazino.ru
Thursday, June 05, 2014 at 08:56:55 PM PST

ôàðàîí èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî ïåðâûé äåïîçèò íà ïîêåðñòàðñ êàçèíî âåãàñ â ñïá íà êîìåíäàíòñêîé ïëîùàäè, èíòåðíåò êàçèíî ëîøàäèíûå áåãà Îíëàéí êàçèíî îïëàòà ñìñ
ruletka10 | ybuhk@www.batch2006.com | http://pont4.moskovskie-kazino.ru
Thursday, June 05, 2014 at 01:06:19 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû øàðû, êàçèíî â ìèíñêå øàíãðè ëà Îíëàéí êàçèíî îïëàòà ñìñ èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí.
casino97 | ybuhk@www.batch2006.com | http://pont4.moskovskie-kazino.ru
Thursday, June 05, 2014 at 09:58:07 AM PST

ñëîò àâòîìàò aztec gold, îíëàéí èãðû êàçèíî àâòîìàòû èãðàòü â ïîêåð íà webmoney ëó÷øåå îíëàéí êàçèíî íà äåíüãè îòçûâû ôîðóì Àçàðòíûå Èãðû êàçèíî ñ áîíóñîì çà ðåãèñòðàöèþ êàçèíî îïëàòèòü qiwi àäðåñà îíëàéí èãðû êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî øàðèêè îíëàéí êàçèíî ñ paypal
ruletka85 | fumyko@www.batch2006.com | http://pont3.moskovskie-kazino.ru
Wednesday, June 04, 2014 at 09:51:07 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî àçàðò êàçèíî 888, èíòåðíåò êàçèíî ðóëåòêà èãðàòü online îíëàéí êàçèíî ñ paypal êàçèíî 21 nova zembla êàçèíî íà äåíüãè òîððåíò èíòåðíåò êàçèíî ôàðàîí èãðàòü îíëàéí Èíòåðíåò Êàçèíî Âåãàñ
slot85 | bkoeboi@www.batch2006.com | http://pont2.moskovskie-kazino.ru
Wednesday, June 04, 2014 at 01:53:26 PM PST

èãðîâîé àâòîìàò x men ðóëåòêà íà äåíüãè â óêðàèíå ñëîò àâòîìàòû îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè íà ðóáëè èãðîâûå àâòîìàòû áàëàëàéêè Ïîêåð Îíëàéí Íà Äåíüãè Óêðàèíà êàçèíî ñ ìèíèìàëüíûìè ñòàâêàìè ñëîòèêî.
slot93 | zxuhp@www.batch2006.com | http://pont1.moskovskie-kazino.ru
Wednesday, June 04, 2014 at 02:42:02 AM PST

êàçèíî êîðîíà ñò ì àðáàòñêàÿ, êàçèíî øàíãðè ëà ñïá ïîêåð ïîïîëíåíèå visa virtual ïîêåð íà äåíüãè îíëàéí àíäðîèä 777 ñëîò
blackjack80 | zxuhp@www.batch2006.com | http://pont1.moskovskie-kazino.ru
Tuesday, June 03, 2014 at 11:29:00 PM PST

êàçèíî ãðàíä áåñïëàòíî îíëàéí, èãðîâûå àâòîìàòû èãðû áåç ðåãèñòðàöèè.
slot35 | gtonas@www.batch2006.com | http://pizdavpakete18.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Friday, May 30, 2014 at 09:12:04 PM PST

òðè ñåì¸ðêè àâòîìàòû èãðîâûå èãðàòü â íàðäû íà äåíüãè èãðû íà äåíüãè àâòîìàòû gaminator club åùå êàê çàðàáîòàòü äåíüãè â èíòåðíåòå ðóëåòêà ïî âñåìó ìèðó Ðóëåòêà íà ðåàëüíûå äåíüãè îíëàéí èíòåðíåò êàçèíî ìîñêâà ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò.
poker13 | bjdhsbr@www.batch2006.com | http://pizdavpakete17.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Friday, May 30, 2014 at 02:43:57 PM PST

èíîñòðàííûå êàçèíî èãðàòü îíëàéí èãðû íà ðåàëüíûå äåíüãè êèâè êîøåëåê èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí ðåçèäåíò Òåõàññêèé Ïîêåð Íà Äåíüãè èãðû íà äåíüãè îíëàéí êàçèíî ÿíäåêñ äåíüãè ïîêåðñòàðñ èãðàòü íà ðåàëüíûå äåíüãè ëó÷øåå îíëàéí êàçèíî íà äåíüãè îòçûâû îíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû ðàáîòíèêîâ è êàçèíî âèêòîðèÿ
azart2 | zeoyp@www.batch2006.com | http://pizdavpakete15.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Friday, May 30, 2014 at 12:26:55 AM PST

êàçèíî ëàñ âåãàñ âðàöà îíëàéí èãðû íà äåíüãè qiwi êàçèíî pharaon öàðñòâî àçàðòà ÿëòà, à òàêæå Êàçèíî Îíëàéí Îñòðîâ èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî ãàðàæè.
ruletka96 | zeoyp@www.batch2006.com | http://pizdavpakete15.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Thursday, May 29, 2014 at 10:33:06 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî óêðàèíû èãðàòü áåñïëàòíî ïîñîâåòóéòå ïîêåð íà äåíüãè êàçèíî wm àçàðò ïîêåð íà äåíüãè â áåëàðóñè îíëàéí êàçèíî çàðàáîòîê ðåàëüíûé Êàçèíî Îïëàòà Visa Mastercard
poker72 | ythjg@www.batch2006.com | http://pizdavpakete14.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Thursday, May 29, 2014 at 06:01:50 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû êëóáíè÷êà èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû äæåêïîò îíëàéí íà äåíüãè óêðàèíà ðåãèñòðàöèÿ ïîêåð îíëàéí áåç óñòàíîâêè êàçèíî ïîïîëíèòü ÿíäåêñ äåíüãè visa
azart15 | ythjg@www.batch2006.com | http://pizdavpakete14.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Thursday, May 29, 2014 at 04:16:14 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî ëÿãóøêè, ëèáî êàçèíî òóðíèðû êàçèíî íà äåíüãè qiwi wallet ïàðê èãðîâûõ àâòîìàòîâ èëè êàçèíî win ce.
jackpot98 | pbvzl@www.batch2006.com | http://pizdavpakete13.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Thursday, May 29, 2014 at 10:26:58 AM PST

êàçèíî ãðàíä ðîÿë è èãðîâûå àâòîìàòû ãàìèíàòîð áåñïëàòíî êàçèíî ðóëåòêà íà äåíüãè ñêà÷àòü ÷åðåç òîððåíò êàçèíî âóëêàí ñ ìîìåíòàëüíûì âûâîäîì èãðû íà äåíüãè êàðòû visa electron êàçèíî golden palace èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíèòü webmoney ðåãèñòðàöèÿ èãðîâîé àâòîìàò piggy bank ñâèíüè èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè gaminator
ruletka79 | pbvzl@www.batch2006.com | http://pizdavpakete13.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Thursday, May 29, 2014 at 08:24:07 AM PST

êàçèíî âóëêàí íà ïîðîøóòíîé, îíëàéí êàçèíî çà ñìñ þòåë ñëîòû ïîïîëíåíèå mastercard world îíëàéí ïîêåð áåñïëàòíî èãðàòü áåç ðåãèñòðàöèè 777 êàçèíî ïîïîëíåíèå visa application ðóëåòêà ïîïîëíèòü ñ÷åò paypal êàê çàðàáîòàòü äåíüãè â îíëàéí êàçèíî
roulette20 | ykbycu@www.batch2006.com | http://pizdavpakete12.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Thursday, May 29, 2014 at 05:06:44 AM PST

ïðàâäà ìîæíî îáûãðàòü èíòåðíåò êàçèíî èãðà â äóðàêà íà ðåàëüíûå äåíüãè èíòåðíåò êàçèíî áåñïëàòíî èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè óêðàèíà êàê ïîïîëíèòü èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè ñ òåëåôîíà àíäðîèä, èãðû íà äåíüãè îíëàéí äóðàê ïîäêèäíîé èíòåðíåò êàçèíî ðóëåòêà íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóáëè qiwi èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî äåìî Êàçèíî îíëàéí ïîïîëíåíèå ñìñ
ruletka47 | xymrvv@www.batch2006.com | http://pizdavpakete11.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Thursday, May 29, 2014 at 01:50:33 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî fifth zone ïîêåð äåïîçèò ÿíäåêñ äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû êàçèíî êàïèòàë, îíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóëåòêà êàçèíî ïîïîëíåíèå ñ÷åòà ÷åðåç ìîáèëüíûé òåëåôîí êàçèíî ãîëäôèøêà çàêðûòî.
ruletka58 | jbveev@www.batch2006.com | http://pizdavpakete10.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Wednesday, May 28, 2014 at 10:37:22 PM PST

èãðîâîé àâòîìàò ïèããè ïîêåð ïîïîëíåíèå ñ÷åòà ÿíäåêñ ïîêåð îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû òóðèñòîâ èãðàòü â èãðîâûå àïïàðàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóáëè îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ïðîáíî èãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíèòü webmoney ãäå íàõîäèòñÿ êàçèíî â êàêèå èãðîâûå àâòîìàòû ëó÷øå èãðàòü íà äåíüãè qiwi àäðåñà åùå òåõàñ ïîêåð îíëàéí
poker95 | jbveev@www.batch2006.com | http://pizdavpakete10.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Wednesday, May 28, 2014 at 09:44:53 PM PST

êàçèíî crystal palace online èãðîâûå àïïàðàòû ñ÷åò qiwi wallet êàçèíî íà êèïðå, ñëîò àâòîìàò ÷åðíàÿ áîðîäà èãðàòü îíëàéí rio êàçèíî çà ÿíäåêñ äåíüãè àçàðòíûå èãðû áåç ðåãèñòðàöèè áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè.
roulette31 | zyxen@www.batch2006.com | http://pizdavpakete9.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Wednesday, May 28, 2014 at 06:38:18 PM PST

êàçèíî îíëàéí ðóëåòêà èíòåðíåò êàçèíî ñòàâêè â ðóáëÿõ èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî ÷åðò è ïîêåð ïîïîëíåíèå ñ÷åòà ÿíäåêñ
blackjack62 | svrdir@www.batch2006.com | http://pizdavpakete8.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Sunday, May 11, 2014 at 07:08:25 AM PST

êàçèíî êîðîíà ìîñêâà Îíëàéí Ïîêåð Õîëäåì èãðû íà äåíüãè ñàïåð äëÿ windows 7 ïîêåð paypal webmoney áåçäåïîçèòíûé áîíóñ èíòåðíåò êàçèíî ÿíäåêñ äåíüãè èãðàòü â ðóëåòêó íà äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû ñëîòû èãðàòü èãðàòü â ïîêåð îíëàéí íà óñëîâíûå äåíüãè
jackpot55 | svrdir@www.batch2006.com | http://pizdavpakete8.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Sunday, May 11, 2014 at 05:21:44 AM PST

èíòåðíåò êàçèíî êîíòðîëåì ÷åñòíîñòè êàçèíî íà äåíãè îíëàéí êàçèíî ðóëåòêà ðåàëüíûå äåíüãè èãðû íà äåíüãè èíòåðíåò êàçèíî 888 ðóññêèå èãðîâûå àâòîìàòû êàçèíî äåïîçèò 1 äîëëàð
poker64 | tabco@www.batch2006.com | http://pizdavpakete7.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Saturday, May 10, 2014 at 11:06:31 PM PST

êàçèíî îíëàéí íà äåíüãè âóëêàí, èíòåðíåò êàçèíî áîíóñû ïðè ðåãèñòðàöèè èãðû íà äåíüãè îíëàéí ñ âûâîäîì äåíåã êàçèíî îíëàéí àíäðîèä Ðóëåòêà Íà Äåíüãè Ñ Áîíóñîì
blackjack14 | lpvgdtb@www.batch2006.com | http://pizdavpakete6.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Saturday, May 10, 2014 at 04:37:18 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû atronic èãðàòü îíëàéí, ëèáî èãðîâîé àâòîìàò mushroom magic ïîêåð qiwi àäðåñà ìàãàçèíîâ îíëàéí êàçèíî äëÿ òåëåôîíîâ iphone.
slot88 | pemao@www.batch2006.com | http://pizdavpakete5.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Saturday, May 10, 2014 at 12:06:54 PM PST

êàçèíî àãàò ñëîòû ïîïîëíåíèå mastercard standard áåñïëàòíûå èãðîâûå àâòîìàòû ëîøàäè Êàçèíî ñìñ ïîïîëíåíèå ñ÷åòà
azart86 | pemao@www.batch2006.com | http://pizdavpakete5.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Saturday, May 10, 2014 at 10:19:32 AM PST

âèðòóàëüíîå êàçèíî îíëàéí èãðàòü áåñïëàòíî íà ðóññêîì, ëèáî èãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí èãðàòü ñëîòû ïîïîëíèòü qiwi êîøåëåê áàíêîâñêîé êàðòîé êàçèíî ãîëäåí ãåéì êàçèíî ñ îïëàòîé ÿíäåêñ äåíüãè èãðàòü â îíëàéí êàçèíî â óêðàèíå èãðà íà äåíüãè â íàðäû ÷åðåç òîððåíò
ruletka93 | gzcirr@www.batch2006.com | http://pizdavpakete4.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Saturday, May 10, 2014 at 05:47:25 AM PST

êàçèíî èíòåðíåò îòçûâû ïîêåð íà äåíüãè java èãðîâûå àâòîìàòû îáåçüÿíêè îíëàéí èãðàòü áåñïëàòíî ðóëåòêà ðóáëè ãðèâíû îíëàéí îíëàéí èãðû êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè è CrazyMonkey ñëîò ðóëåòêà íà äåíüãè îòçûâû êëèåíòîâ
blackjack18 | byyrzhp@www.batch2006.com | http://pizdavpakete3.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Friday, May 09, 2014 at 11:02:31 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî âóëêàí èãðà íà âåðòóàëüíûå äåíüãè Ïîêåð Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Ipad êàçèíî new york îòçûâû èãðîâûå àâòîìàòû íà ðåàë äåíüãè êàçèíî ìåòåëèöà íîâûé ãîä èãðîâûå àïïàðàòû îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé maestro îíëàéí êàçèíî èãðàòü äåíüãè èãðû íà äåíüãè íà òåëåôîí webmoney
roulette27 | byyrzhp@www.batch2006.com | http://pizdavpakete3.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Friday, May 09, 2014 at 08:58:47 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî â êëóáå âóëêàí êàçèíî ðóëåòêà íà äåíüãè qiwi àçàðòíûå èãðû èãðàòü áåñïëàòíî ëÿãóøêè, ïîêåð íà äåíüãè ñ ðåàëüíûìè èãðîêàìè Èãðû íà êèâè
roulette23 | rybdhu@www.batch2006.com | http://pizdavpakete2.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Friday, May 09, 2014 at 04:07:49 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ãåéìèíàòîð èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè bubbles ðóëåòêà íà äåíüãè webmoney êàçèíî ðóëåòêà ðîÿë îíëàéí áåñïëàòíî Ðóëåòêà óêðàèíà èãðû íà äåíüãè äëÿ ipad òîððåíò îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè äëÿ ipad winner êàçèíî casino áîíóñ áåç äåïîçèòà èëè îíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóëåòêà àìåðèêàíñêàÿ
azart84 | rybdhu@www.batch2006.com | http://pizdavpakete2.xn--80aaae2agccjhiodeafk2b7c.xn--p1ai
Friday, May 09, 2014 at 02:22:05 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:11:24 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:10:55 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:10:28 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:10:02 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:09:23 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:08:58 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:08:38 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:08:23 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:08:02 PM PST

Hello, Im searching for Robert Bob Moore. He was stationed in 1974/75 in Olongapo. (San Antonio Zambales Naval Base) He must be between 60-70 years old now. He was by the Navy CB Sea Bees. Does anybody knows him? He has a son named Dwight - he want to see his father - we hope someday! Maybe he lives now in Texas or New York. Pls write me!
Pfeiffer | helen.pfeiffer@ergo.de | Germany
Sunday, May 04, 2014 at 12:07:35 PM PST

Hello to all, I miss my hometown so much, especially the beaches. Also I am missing some of my friends, but I'm glad that there's Facebook, and that really helps getting a hold of those friends that you lost before. I am searching for one more, but I'm not lucky to find it through social network, so now I'm going through this, maybe someone knows where he is, his name is Walter Crow, he is AMERASIAN like me, he was a classmate of mine from Olongapo Wesley School, back then. He was my childhood friend. It would be nice to keep in touch with him. Please email me if any of you knows where he is. My email address is rose_jessa36@sbcglobal.net
Rose Ware Cruz | rose_jessa36@sbcglobal.net | Oakley, CA USA
Tuesday, April 29, 2014 at 01:35:55 AM PST

Hello to all, I miss my hometown so much, especially the beaches. Also I am missing some of my friends, but I'm glad that there's Facebook, and that really helps getting a hold of those friends that you lost before. I am searching for one more, but I'm not lucky to find it through social network, so now I'm going through this, maybe someone knows where he is, his name is Walter Crow, he is AMERASIAN like me, he was a classmate of mine from Olongapo Wesley School, back then. He was my childhood friend. It would be nice to keep in touch with him. Please email me if any of you knows where he is. My email address is rose_jessa36@sbcglobal.net
Rose Ware Cruz | rose_jessa36@sbcglobal.net | Oakley, CA USA
Tuesday, April 29, 2014 at 01:34:56 AM PST

ÿ èãðàë èíòåðíåò êàçèíî îíëàéí èãðû ñ âûâîäîì ñðåäñòâ online êàçèíî íà ðóáëè, ëèáî èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî ãàðàæ èãðû íà äåíüãè îíëàéí èãðàòü èãðîâîé àâòîìàò american poker.
casino26 | gaasxkv@www.batch2006.com | http://kinuhue.besaba.com
Tuesday, April 22, 2014 at 07:53:13 PM PST

âåçó÷èå èãðîâûå àâòîìàòû êàçèíî îíëàéí íà âèðòóàëüíûå äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî îíëàéí èãðàòü èãðû íà äåíüãè â íàðäû èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí íà äåíüãè â ðóáëÿõ, àðèçîíà èãðîâûå àâòîìàòû êàçèíî ñìñ îïëàòà
kazino32 | gaasxkv@www.batch2006.com | http://kinuhue.besaba.com
Tuesday, April 22, 2014 at 05:08:57 PM PST

êàðòî÷íûå èãðû íà äåíüãè îíëàéí ÿíäåêñ èãðû íà äåíüãè qiwi îíëàéí èãðîêè â ïîêåð èãðàòü â êàçèíî íà äåíüãè áåç äåïîçèòà àçàðòíûå èãðû ñ ëþäüìè êàçèíî íà ãðèâíû îíëàéí ïîêåð ðóìû ïðèíèìàþùèå ÿíäåêñ äåíüãè.
jackpot88 | tdlgfa@www.batch2006.com | http://ketapie.besaba.com
Tuesday, April 22, 2014 at 07:01:15 AM PST

ñëîò àâòîìàò èãðàòü îíëàéí ãîíêè áåñïëàòíî ïîêåð íà äåíüãè ÷åðåç òåëåôîí êàçèíî èãðàòü îíëàéí íà äåíüãè qiwi, èãðàòü ñëîò àâòîìàò áåñïëàòíî èíòåðíåò èãðû íà äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí êàçèíî ëàñ âåãàñ êîòåë.
slots96 | ggonam@www.batch2006.com | http://mufasir.besaba.com
Monday, April 21, 2014 at 11:09:13 PM PST

ñëîòû ïîïîëíåíèå qiwi êîøåëüêà ïîêóïêà èãðû steam ÷åðåç webmoney êàçèíî áîðãàòà àòëàíòèê ñèòè èãðû íà äåíüãè îíëàéí ôîðóì èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî èãðàòü áåç ðåãèñòðàöèè ñåé÷àñ êàçèíî ñìñ ïîïîëíåíèå àçàðòíûå èãðû ñëîòû èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè íà òåëåôîí èëè êàçèíî ïîïîëíèòü sms
roulette63 | ggonam@www.batch2006.com | http://mufasir.besaba.com
Monday, April 21, 2014 at 08:23:52 PM PST

èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè âóëêàí èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóáëè qiwi êàçèíî ïëåé êàçèíî íà äåíüãè ðóëåòêà èãðîâûå àâòîìàòû crazy monkey îíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè âóëêàí óäà÷è àçàðòíûå èãðû íà äåíüãè â èíòåðíåòå ïîêåð äåïîçèò îò 1$ , êàçèíî îñòðîâ ñîêðîâèù â íîâîñèáèðñêå
azart29 | kvnted@www.batch2006.com | http://nabuego.besaba.com
Sunday, April 20, 2014 at 06:56:13 PM PST

îíëàéí ïîêåð ôàðèä ïîêåð áåñïëàòíî èëè èãðîâûå àâòîìàòû äëÿ äåòåé ðóëåòêà èãðàòü îíëàéí èãðàòü íà äåíüãè ïîêåð ÷åðåç èíòåðíåò, èãðîâûå àâòîìàòû ÷óê÷à èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí.
azart8 | enhlp@www.batch2006.com | http://daguola.besaba.com
Sunday, April 20, 2014 at 12:28:19 PM PST

îíëàéí ïîêåð ôëåø èãðû áåñïëàòíî èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè îòçûâû òóðèñòîâ golden palace îíëàéí êàçèíî.
slots8 | enhlp@www.batch2006.com | http://daguola.besaba.com
Sunday, April 20, 2014 at 10:17:38 AM PST

îíëàéí ïîêåð îíëàéí áåñïëàòíî èãðîâûå àïïàðàòû îíëàéí íà äåíüãè îòçûâû ðàáîòíèêîâ èãðà ðóëåòêà íà äåíüãè qiwi wallet è îíëàéí êàçèíî íà ãðèâíû èãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíåíèå ÷åðåç ñìñ þòåë
jackpot4 | odatf@www.batch2006.com | http://yubatow.besaba.com
Sunday, April 20, 2014 at 05:01:58 AM PST

ïîêåð ðóìû ïðèíèìàþùèå âåáìàíè, à òàêæå èãðàòü â èíòåðíåò êàçèíî áåñïëàòíî â èãðîâûå àâòîì èíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ñ ïîïîëíåíèåì ÷åðåç êèâè ÿíäåêñ ñëîò àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî óëîâêè øïèîíà Èãðîâûå Àïïàðàòû Ïîïîëíèòü Webmoney Óêðàèíà ïîêåð íà äåíüãè íà ðóáëè qiwi ïîêåð ñòàðñ êàê èãðàòü íà ðåàëüíûå äåíüãè êàçèíî ðóëåòêà áåç ðåãèñòðàöèè íà ðóññêîì èãðîâûå àâòîìàòû êîøåëåê ðåãèñòðàöèÿ óêðàèíà
ruletka75 | odatf@www.batch2006.com | http://yubatow.besaba.com
Sunday, April 20, 2014 at 03:10:08 AM PST

çîíû êàçèíî â ðîññèè èãðû íà äåíüãè êàçèíî îíëàéí îíëàéí ïîêåð â èñïàíèè öåíû îíëàéí êàçèíî îïëàòà ñìñ âóëêàí êàçèíî îíëàéí áåç ðåãèñòðàöèè, îíëàéí ïîêåð øàðê óôà èãðû íà äåíüãè wmr èãðîâûå àâòîìàòû õóòîðîê áåñïëàòíî Ôóë òèëò ïîêåð íà äåíüãè
azart86 | fppykae@www.batch2006.com | http://bonerue.besaba.com
Saturday, April 19, 2014 at 10:32:17 PM PST

êàçèíî åâðîïà áîðîâîå êàê çàðàáîòàòü äåíüãè â èíòåðíåòå ðóëåòêà ñ äåâóøêàìè êàçèíî îíëàéí áåñïëàòíî áëåê äæåê Ôóë òèëò ïîêåð íà äåíüãè ìóçåé ñîâåòñêèõ èãðîâûõ àâòîìàòîâ îòçûâû àçàðòíûå èãðû íà äåíüãè qiwi èíòåðíåò êàçèíî çåëåíûé ïóòü ùåëêîâî êàê çàðàáîòàòü äåíüãè â èíòåðíåòå ðóëåòêà ñ äåâóøêàìè èëè èãðîâûå àâòîìàòû ñàí ëàéò êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî
ruletka67 | fppykae@www.batch2006.com | http://bonerue.besaba.com
Saturday, April 19, 2014 at 08:49:38 PM PST

êàê îáûãðàòü êàçèíî â ïîêåð èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû äæåêïîò îíëàéí íà äåíüãè ðóññêèé âóëêàí êàçèíî èãðàòü íà äåíüãè qiwi àäðåñà, à òàêæå îíëàéí êàçèíî áåç ðåãèñòðàöèè è ñìñ Èãðû Íà Äåíüãè Ñ Áîíóñàìè
kazino13 | fflufcz@www.batch2006.com | http://begubun.besaba.com
Saturday, April 19, 2014 at 04:23:04 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ñåé÷àñ ìåòðî äæåêïîò, êàçèíî èãðà áåñïëàòíî ïîêåð ïîïîëíåíèå ÷åðåç ñìñ èíòåðíåò êàçèíî êðèñòàëë ýëåêòðîñòàëü ïîêåð ñòàðñ íà äåíüãè îíëàéí êàçèíî åâðîïà ðóëåòêà Èãðû Íà Äåíüãè Ñ Áîíóñàìè
ruletka62 | fflufcz@www.batch2006.com | http://begubun.besaba.com
Saturday, April 19, 2014 at 02:42:08 PM PST

çàðàáàòûâàòü ïîêåðîì îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíèòü ÿíäåêñ äåíüãè èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà ðóáëè ãðèâíû îíëàéí, Ñëîòû Ïîïîëíèòü ßíäåêñ Äåíüãè
casino82 | dzyee@www.batch2006.com | http://golomin.besaba.com
Saturday, April 19, 2014 at 10:15:57 AM PST

êàçèíî quatro casino îòçûâû ãäå ëó÷øå âñåãî èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè èãðû íà äåíüãè ñ ðåàëüíûìè ëþäüìè îíëàéí è èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí íà äåíüãè âóëêàí
roulette45 | dzyee@www.batch2006.com | http://golomin.besaba.com
Saturday, April 19, 2014 at 03:32:58 AM PST

èãðîâîé àâòîìàò elusive gonzales îíëàéí êàçèíî íà ðîññèéñêèå ðóáëè îíëàéí êàçèíî tropez îáçîð îíëàéí êàçèíî çà ãðèâíû èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî õàëê åùå êàçèíî èãðóí ëó÷øèå èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè ðóáëè èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü â îíëàéíå Ñëîòû îïëàòà visa
jackpot18 | goskvc@www.batch2006.com | http://wenoboo.besaba.com
Friday, April 18, 2014 at 10:52:37 PM PST

êàçèíî â æåíåâå ïîêåð îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû ôîðóì îíëàéí êàçèíî ðóëåòêà â ðóáëÿõ èãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí íà äåíüãè íà ðóáëè ãðèâíû õàðüêîâ ÷åñòíûé îíëàéí ïîêåð, à òàêæå êàçèíî netent êàçèíî ïîïîëíåíèå ñ÷åòà ïî ñìñ
azart19 | goskvc@www.batch2006.com | http://wenoboo.besaba.com
Friday, April 18, 2014 at 09:10:55 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ñ÷àñòëèâûé ðîäæåð èãðû íà äåíüãè îíëàéí àâòîìàòû gaminator ñåêðåòû êàçèíî, Èãðîâûå Àïïàðàòû Ïèðàìèäà
slot98 | vvkrbs@www.batch2006.com | http://njagqiba.meximas.com
Thursday, April 17, 2014 at 04:58:48 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû êàçèíî ðó áåç ðåãèñòðàöèè èãðû íà ðåàëüíûå äåíüãè 2013 ëîòåðåéíûå èãðîâûå àâòîìàòû, ïàðê èãðîâûõ àâòîìàòîâ èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè ñ òåëåôîíà fly êàçèíî ëÿãóøêè ïîêåð ïîïîëíèòü webmoney ÿíäåêñ îòçûâû î êàçèíî àçàðò ïëåé êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè qiwi àäðåñà
jackpot95 | filtf@www.batch2006.com | http://tsaprago.meximas.com
Thursday, April 17, 2014 at 09:52:07 AM PST

èãðà íà äåíüãè èãðîâûå àïïàðàòû îíëàéí Ðóëåòêà Ñ÷åò Qiwi èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí f slots!
azart45 | rrtho@www.batch2006.com | http://bdiezodo.meximas.com
Thursday, April 17, 2014 at 02:27:19 AM PST

ñëîò àâòîìàòû àçàðòíûå è èãðîâûå èãðû íà äåíüãè 777 èãðîâûå àâòîìàòû êëóáíèêà èãðàòü áåñïëàòíî 777, ïîêåð îíëàéí áåñïëàòíî àâòîìàòû ðóëåòêà íà ðóáëè èãðàòü
kazino98 | vndep@www.batch2006.com | http://bpiatozu.meximas.com
Wednesday, April 16, 2014 at 07:04:26 PM PST

êàçèíî ðóëåòêà âûèãðûø, ëèáî èíòåðíåò êàçèíî online áîíóñ ïðè ðåãèñòðàöèè è ñìñ þòåë Ñïèñîê Îíëàéí Êàçèíî èíòåðíåò êàçèíî êîðîíà äåíåæíûå ïåðåâîäû western union.
blackjack1 | vndep@www.batch2006.com | http://bpiatozu.meximas.com
Wednesday, April 16, 2014 at 05:58:12 PM PST

èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè îòçûâû ôîðóì ðóëåòêà ïîïîëíåíèå ñ÷åòà ÿíäåêñ èãðû íà äåíüãè îíëàéí ñ 1 ðóáëÿ èëè êàçèíî îðàêóë â àçîâ ñèòè íîìåð òåëåôîíà Ïîêåð íà ýëåêòðîííûå äåíüãè
slot18 | corcyb@www.batch2006.com | http://zvacqigo.meximas.com
Wednesday, April 16, 2014 at 03:18:06 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî àãàò êàçèíî ïîïîëíåíèå visa electron ëó÷øèå ðóññêèå îíëàéí êàçèíî ìèíèìàëüíûé äåïîçèò ïàòè ïîêåð
slots82 | cllbope@www.batch2006.com | http://pgumqitu.meximas.com
Wednesday, April 16, 2014 at 12:42:00 PM PST

ñàìèçäàò àçàðòíûå èãðû âîëøåáíèêîâ êàðòî÷íûå èãðû íà äåíüãè qiwi îíëàéí êàçèíî îòçûâû redmond è Ïîèãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè êàçèíî õî.
slots51 | szvfcpp@www.batch2006.com | http://iryemuna.meximas.com
Wednesday, April 16, 2014 at 10:18:06 AM PST

êàçèíî óññóðèéñê èëè èíòåðíåò ðóëåòêà êðàñíîå ÷åðíîå Êàçèíî Âóëêàí Èãðàòü ïîêåð îíëàéí íà äåíüãè íà àíäðîèä èëè êàçèíî åëåíà èãðàòü áåñïëàòíî.
jackpot86 | szvfcpp@www.batch2006.com | http://iryemuna.meximas.com
Wednesday, April 16, 2014 at 08:54:01 AM PST

êàçèíî þæíîé êîðåå ìèíèìàëüíûé äåïîçèò íà òèòàí ïîêåð êàçèíî àçàðò ïëàó è êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè qiwi wallet îíëàéí êàçèíî çîëîòàÿ ôèøêà ãåíðè!
slot12 | fncbd@www.batch2006.com | http://ptagpeke.meximas.com
Wednesday, April 16, 2014 at 03:24:18 AM PST

êàçèíî îíëàéí áåñïëàòíî âèäåîóðîê, ëèáî êàçèíî â åãèïòå îíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóëåòêà ïî âñåìó ìèðó îíëàéí êàçèíî åâðîïà îòçûâû êàçèíî ïîïîëíèòü ñ÷åò ìãíîâåííî ÷åðåç ñìñ êàçèíî âóëêàí 777 îíëàéí ðóëåòêà íà ðóáëè ãðèâíû êàçèíî quatro casino èãðàòü èãðû íà äåíüãè â èãðîâûå àâòîìàòû 777
blackjack92 | hipya@www.batch2006.com | http://bsopqavu.meximas.com
Wednesday, April 16, 2014 at 12:41:58 AM PST

êàçèíî èãðû ýìóëÿòîð îíëàéí ðóëåòêà íà äåíüãè ñêà÷àòü êàçèíî îðàêóë åðåâàí êàê çàðàáîòàòü äåíüãè â êàçèíî îíëàéí îòçûâû ñîòðóäíèêîâ àçàðòíûå èãðû îíëàéí èãðàòü áåñïëàòíî ýêøí èíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóáëè ãðèâíû èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî íîâûå îíëàéí êàçèíî çà ñìñ
azart10 | hipya@www.batch2006.com | http://bsopqavu.meximas.com
Tuesday, April 15, 2014 at 11:46:16 PM PST

ñòðèï ïîêåð îíëàéí, ëèáî àçàðòíûå èãðû äëÿ ìàëü÷èêîâ øàðèêè Èãðà Èãðîâûå Àïïàðàòû àâòîìàòû êàçèíî, ëèáî ñëîò àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî crazy monkey!
blackjack42 | rltyf@www.batch2006.com | http://xkitgibu.meximas.com
Tuesday, April 15, 2014 at 09:17:08 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî crazy monkey îíëàéí êàçèíî âóëêàí íà ðåàëüíûå äåíüãè íà ðóññêîì ÿçûêå èíòåðíåò êàçèíî àñòîðèÿ õàðüêîâ èãðîâûå àïïàðàòû èãðàòü íà äåíüãè qiwi èãðû êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî èëè îíëàéí êàçèíî ðóëåòêà áåç çåðî êàê èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè íà ðóáëè qiwi
jackpot59 | rltyf@www.batch2006.com | http://xkitgibu.meximas.com
Tuesday, April 15, 2014 at 08:14:46 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî áîíóñ áåç äåïîçèòà ïîêåð, êàçèíî çd.
blackjack7 | xarmbt@www.batch2006.com | http://nnetfixe.meximas.com
Tuesday, April 15, 2014 at 03:23:43 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ïèðàòû 2 èãðîâûå àâòîìàòû ñ íà÷àëüíûì êàïèòàëîì èãðîâûå àâòîìàòû fruit, Åâðîïåéñêèå Èíòåðíåò Êàçèíî ðóëåòêà ïîïîëíåíèå qiwi.
slot33 | xarmbt@www.batch2006.com | http://nnetfixe.meximas.com
Tuesday, April 15, 2014 at 01:33:57 PM PST

hi any updates?
marivic | lucky_sandy122000@yahoo.com | caloocan city
Sunday, April 13, 2014 at 09:21:42 PM PST

hi any updates?
marivic | lucky_sandy122000@yahoo.com | caloocan city
Sunday, April 13, 2014 at 09:20:33 PM PST

hi any updates?
marivic | lucky_sandy122000@yahoo.com | caloocan city
Sunday, April 13, 2014 at 09:18:12 PM PST

êîðîëü àçàðòíûõ èãð Èãðîâûå Àïïàðàòû Îïëàòèòü Qiwi Wallet àçàðòíûå èãðû îíëàéí áåç ðåãèñòðàöèè ïîêåð ïîïîëíåíèå ñìñ àçàðòíûå èãðû áåñïëàòíî îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè êèåâ èãðîâûå àâòîìàòû ÷åìïèîí îíëàéí êàçèíî ñ ìãíîâåííûì âûâîäîì äåíåã
casino22 | gzohcv@www.batch2006.com | http://jkuigoza.meximas.com
Saturday, April 05, 2014 at 10:14:34 PM PST

èãðû íà äåíüãè ðóëåòêà ðóññêàÿ ðóëåòêà ïîïîëíåíèå ñ÷åòà ÿíäåêñ èãðîâîé àâòîìàò ðåçèäåíò ñêà÷àòü áåñïëàòíî, èãðû îíëàéí êîðîëü ïîêåðà ëó÷øåå îíëàéí êàçèíî íà äåíüãè ëó÷øèé ïîêåð èãðàòü îíëàéí Ñëîòû áåç ðåãèñòðàöèè
kazino97 | siyxltn@www.batch2006.com | http://jvowdati.meximas.com
Saturday, April 05, 2014 at 02:43:13 PM PST

âèäåîïîêåð äèêèå 7 è äæîêåð èãðàòü áåñïëàòíî 777 è îòçûâû îá èíòåðíåò êàçèíî Êàçèíî ðóëåòêà çà ðóáëè ñëîò àâòîìàò êèòàéöû.
casino10 | siyxltn@www.batch2006.com | http://jvowdati.meximas.com
Saturday, April 05, 2014 at 11:49:26 AM PST

êàçèíî àñòîðèÿ â êàï÷àãàå áàð, áåñïëàòíûå èãðû â êàçèíî èíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ñ ïîïîëíåíèåì ÷åðåç êèâè àäðåñà èãðû â êàçèíî åùå èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ñåé÷àñ êàçèíî.
slots88 | lazzzal@www.batch2006.com | http://mjewjara.meximas.com
Saturday, April 05, 2014 at 02:10:33 AM PST

ïîêåð çà ðåàëüíûå äåíüãè èãðàòü àçàðòíûå èãðû íà äåíüãè òîï ëó÷øèõ êàçèíî, êàê èãðàòü â êàçèíî â ëàñ âåãàñå èãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí íà ðåàëüíûå äåíüãè
casino2 | lazzzal@www.batch2006.com | http://mjewjara.meximas.com
Friday, April 04, 2014 at 11:07:44 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî øàðèêè õëîïóøêè èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè îòçûâû ôîðóì áåçäåïîçèòíûé áîíóñ òèòàí êàçèíî, ëèáî èãðàòü îíëàéí â èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè îíëàéí êàçèíî íà êîïåéêè!
kazino80 | cbyud@www.batch2006.com | http://yevevuhu.meximas.com
Friday, April 04, 2014 at 09:24:04 AM PST

îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè íà ipad èëè êàçèíî ðóëåòêà ïî âñåìó ìèðó ïîêåð íà äåíüãè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ èãðîâûå àâòîìàòû spy ïîêåð ïîïîëíèòü ÿíäåêñ äåíüãè qiwi êàçèíî ñ ìèíèìàëüíûì äåïîçèòîì Óêðàèíñêîå èíòåðíåò êàçèíî
slot58 | otsujcr@www.batch2006.com | http://towlsima.meximas.com
Thursday, April 03, 2014 at 10:43:27 PM PST

îíëàéí êàçèíî êðèñòàëë ïàëàñ âõîä ïîêåð äåïîçèò 5 äîëëàðîâ îíëàéí êàçèíî îáûãðàòü â ðóëåòêó!
blackjack4 | otsujcr@www.batch2006.com | http://towlsima.meximas.com
Thursday, April 03, 2014 at 07:50:24 PM PST

èãðû íà äåíüãè ñ âûâîäîì ÿíäåêñ äåíüãè îòçûâû ïîêåð íà äåíüãè â ìîñêâå îíëàéí êàçèíî àííà èãðîâûå àâòîìàòû âåáìàíè óêðàèíà èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî âèäæàéìåð ïîêåð ñòàðñ èãðà íà äåíüãè èãðîâîé àâòîìàò áîêñåð.
azart80 | bobzm@www.batch2006.com | http://wgarvegu.meximas.com
Thursday, April 03, 2014 at 12:35:21 PM PST

êàçèíî online maxima èãðîâûå àïïàðàòû êëàñòü 5 ðóáëåé èãðàòü êàçèíî ðåàëüíûå äåíüãè, Èãðîâûå Àâòîìàòû Èãðàòü èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè êàçèíî.
slots8 | bobzm@www.batch2006.com | http://wgarvegu.meximas.com
Thursday, April 03, 2014 at 09:43:35 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû åëåíà èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí, à òàêæå èãðû íà äåíüãè ÷åðåç òåëåôîí android èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû êàçèíî azart Ïîêåð Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Ipad
ruletka34 | kumdue@www.batch2006.com | http://wwaxgale.meximas.com
Thursday, April 03, 2014 at 01:55:03 AM PST

èíòåðíåò ðóëåòêà êðàñíîå ÷åðíîå ëó÷øåå èíòåðíåò êàçèíî íà ðóáëè èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî â îíëàéí, ëèáî èãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè èãðîâûå àâòîìàòû âåáìàíè óêðàèíà èãðîâûå àâòîìàòû äæåêïîò êëèï èãðîâûå àâòîìàòû ðóáëè ãðèâíû îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî ïèðàìèäà ðóëåòêà ïîïîëíèòü ñ÷åò paypal
azart18 | kumdue@www.batch2006.com | http://wwaxgale.meximas.com
Wednesday, April 02, 2014 at 11:02:14 PM PST

àçàðòíûå èãðû â óêðàèíå èëè àçàðòíàÿ èãðà ñêàíâîðä èãðû íà äåíüãè èíòåðíåò êàçèíî mega jack Ðóëåòêà Áåç Ðåãèñòðàöèè êàçèíî ïîïîëíåíèå ÿíäåêñ èãðàòü â íàðäû îíëàéí íà äåíüãè àçàðòíûå èãðû äóðàê èãðàòü êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóëåòêà ñ äåâóøêàìè
casino79 | fcgddp@www.batch2006.com | http://baraban19.sleepingteensex.com
Wednesday, April 02, 2014 at 01:58:02 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû love game èíòåðíåò èãðû íà äåíüãè ðóëåòêà ïîïîëíèòü webmoney áåç êîìèññèè åùå îíëàéí êàçèíî ÿíäåêñ äåíüãè qiwi àäðåñà Ðóëåòêà Áåç Ðåãèñòðàöèè
azart87 | fcgddp@www.batch2006.com | http://baraban19.sleepingteensex.com
Tuesday, April 01, 2014 at 10:58:09 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû 5 ëèíåéíûå èãðû íà äåíüãè â èíåòå èíòåðíåò ðóëåòêà âèäåî èãðû íà äåíüãè â äóðàêà èãðàòü crazy monkey èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü îíëàéí êàçèíî ñ paypal
ruletka82 | dhyknv@www.batch2006.com | http://baraban18.sleepingteensex.com
Tuesday, April 01, 2014 at 03:01:54 PM PST

èãðà íà äåíüãè â íàðäû ÷åðåç òîððåíò è golden games èíòåðíåò êàçèíî îòçûâû Èãðîâûå Àâòîìàòû Ïîïîëíèòü Ñìñ Óêðàèíà ïîèãðàòü â ñëîò àâòîìàòû!
roulette17 | dhyknv@www.batch2006.com | http://baraban18.sleepingteensex.com
Tuesday, April 01, 2014 at 11:45:45 AM PST

êàçèíî èãðàòü îíëàéí íà äåíüãè, êàçèíî ïîïîëíåíèå ñ òåëåôîíà èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà âèðòóàëüíûå äåíüãè áåç ðåãèñòðàöèè îíëàéí êàçèíî èãðàòü íà ãðèâíû ê ðóáëþ ðóëåòêà îíëàéí íà äåíüãè ðóáëè
blackjack67 | tpgghd@www.batch2006.com | http://baraban17.sleepingteensex.com
Tuesday, April 01, 2014 at 03:28:08 AM PST

êàçèíî ó àäìèðàëà èãðàòü â êàçèíî îíëàéí íà ðóáëè èíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ñ ïîïîëíåíèåì ÷åðåç yandex äåíüãè êàçèíî èãðàòü íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóáëè
slots18 | tpgghd@www.batch2006.com | http://baraban17.sleepingteensex.com
Tuesday, April 01, 2014 at 12:15:02 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ÷åðåç èíòåðíåò õàáàðîâñê èãðû íà äåíüãè äëÿ android ðóëåòêà ñ÷åò paypal áåç êàðòû èíòåðíåò êàçèíî íà äåíüãè îíëàéí êàçèíî ýñìåðàëüäà íîâîñèáèðñê êàòàëîã Âûèãðàòü äåíüãè â êàçèíî ôàðàîí
slots56 | trjrbdh@www.batch2006.com | http://baraban16.sleepingteensex.com
Monday, March 31, 2014 at 04:31:33 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ðîëëåð, à òàêæå êàçèíî îíëàéí ñàìûå ïîïóëÿðíûå.
jackpot35 | trjrbdh@www.batch2006.com | http://baraban16.sleepingteensex.com
Monday, March 31, 2014 at 01:43:47 PM PST

êîììåíòàðèè êàçèíî åâðîïåéñêàÿ ðóëåòêà èãðàòü íà äåíüãè áåç ðåãèñòðàöèè îíëàéí ðóëåòêà íà ðåàëüíûå äåíüãè qiwi àäðåñà, êàçèíî mapupa êèâè êîøåëåê èãðîâûå àâòîìàòû online áåñïëàòíûå ñëîò àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè Ñëîòû îïëàòà visa mastercard àçàðòíûå èãðû èãðàòü îíëàéí áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè êàçèíî ñ ìèíèìàëüíûì äåïîçèòîì 5
slot25 | imszln@www.batch2006.com | http://baraban15.sleepingteensex.com
Monday, March 31, 2014 at 06:11:59 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ðÿçàíü åùå íà êàêîì ñàéòå ëó÷øå èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè qiwi Àçàðòíàÿ Èãðà Êëóáíè÷êà áåñò êàçèíî, à òàêæå èíòåðíåò êàçèíî óêðàèíû èãðàòü áåñïëàòíî.
ruletka22 | zoxkbd@www.batch2006.com | http://baraban14.sleepingteensex.com
Sunday, March 30, 2014 at 04:39:54 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ïèðàòû lucky âñå âèäû, èíòåðíåò êàçèíî ïðîâåðåííûå êàçèíî êîòîðûå ïëàòÿò.
roulette61 | shpgzn@www.batch2006.com | http://baraban13.sleepingteensex.com
Sunday, March 30, 2014 at 09:23:47 AM PST

êàçèíî ðóëåòêà êèâè ïîêåð ïîïîëíåíèå qiwi wallet èãðîâûå àâòîìàòû ëîøàäè èãðàòü áåñïëàòíî ãîíêè êàçèíî qiwi êîøåëåê èãðîâûå àâòîìàòû 15 ëèíåéíûå èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè âóëêàí óäà÷è èãðîâûå àâòîìàòû ïèðàòû èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè îíëàéí.
jackpot74 | shpgzn@www.batch2006.com | http://baraban13.sleepingteensex.com
Sunday, March 30, 2014 at 06:31:42 AM PST

êàçèíî îíëàéí èãðàòü áåñïëàòíî íà ðóññêîì è êàçèíî êîòîðûå ïëàòÿò èãðàòü â êàçèíî íà ðóáëè qiwi àäðåñà èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî íîâîìàòèê êàçèíî îïëàòà ÷åðåç ñìñ îíëàéí êàçèíî êðèñòàëë ïàëàñ þæíî ñàõàëèíñê àçàðòíûå èãðû çà äåíüãè îíëàéí ïîêåð îíëàéí íà äåíüãè îíëàéí êàçèíî ÷åðåç âåáìàíè
kazino94 | jahpll@www.batch2006.com | http://baraban12.sleepingteensex.com
Saturday, March 29, 2014 at 11:04:07 PM PST

ïîêåð íà äåíüãè èãðàòü èãðàòü â êàçèíî íà ðóáëè qiwi àäðåñà èãðîâûå àâòîìàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè êàçèíî àðáóç åùå èíòåðíåò êàçèíî áîíóñ áåç äåïîçèòà ïîêåð èãðàòü êàçèíî ðóáëè ãðèâíû èãðîâûå àâòîìàòû 777 ñëîòöñ èãðà íà äåíüãè â äóðàêà èãðàòü â èíòåðíåò êàçèíî îðåë ðåøêà èãðîâûå àïïàðàòû èãðàòü íà äåíüãè qiwi wallet
poker38 | jahpll@www.batch2006.com | http://baraban12.sleepingteensex.com
Saturday, March 29, 2014 at 08:16:59 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû just jewels deluxe, ëèáî êàçèíî îíëàéí ÷åðåç webmoney Ôîðóì êàçèíî îíëàéí èíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû ôîðóì åùå èãðîâûå àïïàðàòû îíëàéí íà äåíüãè óêðàèíà ðåãèñòðàöèÿ.
azart53 | xhfeubv@www.batch2006.com | http://baraban11.sleepingteensex.com
Saturday, March 29, 2014 at 10:10:44 AM PST

ïîêåð ðåàëüíûå äåíüãè ipad èíòåðíåò êàçèíî îïëàòà ïî ñìñ êàçèíî åâðîïà ñõåìà ïðîåçäà, à òàêæå Ñëîòû Îïëàòà Paypal Qiwi
poker40 | yvngml@www.batch2006.com | http://baraban10.sleepingteensex.com
Saturday, March 29, 2014 at 02:41:19 AM PST

îàçèñ ïîêåð îíëàéí Ñëîòû Îïëàòà Paypal Qiwi ïðîäàæà èãðîâûõ àâòîìàòîâ îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè îòçûâû ðàáîòíèêîâ èãðîâûå àâòîìàòû îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé visa èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè áåç ðåãèñòðàöèè ñàìûå ïîïóëÿðíûå êàçèíî îíëàéí èãðàòü ðóëåòêà íà äåíüãè
slots54 | yvngml@www.batch2006.com | http://baraban10.sleepingteensex.com
Friday, March 28, 2014 at 11:51:02 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ëîøàäü Åâðîïåéñêàÿ Ðóëåòêà Îíëàéí Íà Ðóáëè èãðîâûå àâòîìàòû 888 èãðàòü áåñïëàòíî!
casino88 | zmnorjr@www.batch2006.com | http://baraban9.sleepingteensex.com
Friday, March 28, 2014 at 04:07:21 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü êàëèãóëà è ñëîò ðåçèäåíò 77 èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè äëÿ ipad êàêîå ñàìîå ÷åñòíîå êàçèíî.
slot34 | bmxrr@www.batch2006.com | http://baraban8.sleepingteensex.com
Friday, March 28, 2014 at 04:43:23 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî ãåìèíàòîð ÷åñòíîå êàçèíî îíëàéí íà ðóáëè èíòåðíåò êàçèíî îíëàéí èãðàòü ðåãèñòðàöèÿ èãðû íà äåíüãè àâòîìàòû ýìóëÿòîðû èãðîâûå àâòîìàòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ îíëàéí Èãðîâûå àâòîìàòû äåíüãè îíëàéí èíòåðíåò êàçèíî åâðîïà îòçûâû.
jackpot63 | bmxrr@www.batch2006.com | http://baraban8.sleepingteensex.com
Friday, March 28, 2014 at 01:35:32 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû êàçèíî åâðîïà èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè ÷åðåç òåëåôîí áåñïëàòíûé ïîêåð õîëäåì îíëàéí èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíèòü ÿíäåêñ äåíüãè visa èãðîâûå àâòîìàòû ÷åðåç èíòåðíåò 3g, à òàêæå êðóïüå â êàçèíî ïîêåð íà÷àëüíûé äåïîçèò
slot16 | cxbhrd@www.batch2006.com | http://baraban4.sleepingteensex.com
Tuesday, March 25, 2014 at 07:31:49 AM PST

ðóëåòêà ïîïîëíèòü webmoney êîøåëåê, ëèáî èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî êëóáíèêà áåç ðåãèñòðàöèè.
azart71 | cxbhrd@www.batch2006.com | http://baraban4.sleepingteensex.com
Tuesday, March 25, 2014 at 04:16:57 AM PST

âèäåîïîêåð èãðàòü áåñïëàòíî 777 îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè îòçûâû êëèåíòîâ ñëîòû êàçèíî îíëàéí áåñïëàòíî êèâè êîøåëåê èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí íà äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè îíëàéí îíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû
ruletka66 | fbnjr@www.batch2006.com | http://baraban3.sleepingteensex.com
Monday, March 24, 2014 at 07:50:24 PM PST

âèðòóàëüíîå êàçèíî ãîëäåí ãåéìñ ÷åñòíûå îíëàéí êàçèíî íà ðóáëè ãðèâíû èãðîâûå àâòîìàòû 777 íà äåíüãè.
casino53 | zpsog@www.batch2006.com | http://baraban2.sleepingteensex.com
Monday, March 24, 2014 at 09:26:37 AM PST

èíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû ñîòðóäíèêîâ èãðîâûå àïïàðàòû qiwi àäðåñà îíëàéí êàçèíî ëàñ âåãàñà, èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî ðîáèí ãóä Èãðîâûå Àïïàðàòû Äåíüãè Qiwi
kazino18 | zpsog@www.batch2006.com | http://baraban2.sleepingteensex.com
Monday, March 24, 2014 at 06:16:55 AM PST

èíòåðíåò êàçèíî íà ðóáëè qiwi wallet ïîêåð ïîïîëíåíèå qiwi wallet èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû äæåêïîò îíëàéí íà äåíüãè, èãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíèòü âåáìàíè óêðàèíà ïîêåð îíëàéí íà ÿíäåêñ äåíüãè êàçèíî èíòåðíåò ìèíèìàëüíûå ñòàâêà íà 10 êîïååê âñåãäà ïîêåð íà ÿíäåêñ äåíüãè íà ipad mini
slots100 | eonhl@www.batch2006.com | http://baraban1.sleepingteensex.com
Sunday, March 23, 2014 at 10:35:20 PM PST

êàçèíî èíòåðíåò âõîä èãðîâûå àïïàðàòû îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé êàçèíî åâðîïà ôîðóì èæåâñê ðóëåòêà îïëàòà webmoney àçàðòíûå èãðû èãðàòü áåñïëàòíî ñëîòû èëè îíëàéí êàçèíî ðóññêàÿ ðóëåòêà èãðàòü èãðû îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè
blackjack85 | eonhl@www.batch2006.com | http://baraban1.sleepingteensex.com
Sunday, March 23, 2014 at 07:46:49 PM PST

ñêà÷àòü ñëîò ðåçèäåíò èãðîâûå àâòîìàòû êîøåëåê ÿíäåêñ èãðîâûå àâòîìàòû desert gold ïîêåð íà äåíüãè óêðàèíà ðåéòèíã ñàìûõ ëó÷øèõ îíëàéí êàçèíî èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíåíèå ìîáèëüíîãî ñ÷åòà
slot52 | djmbza@www.batch2006.com | http://ping16.ruletka-na-rubli.ru
Thursday, March 20, 2014 at 02:11:44 AM PST

âèðòóàëüíûå èãðû êàçèíî, ëèáî àçàðòíûå èãðû èãðàòü áåñïëàòíî ñëîò ìàøèíû!
ruletka3 | djmbza@www.batch2006.com | http://ping16.ruletka-na-rubli.ru
Wednesday, March 19, 2014 at 11:09:22 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî îíëàéí êíèæêè èãðû íà äåíüãè îíëàéí äóðàê ãðàíä êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû åùå èãðû íà äåíüãè îíëàéí ìîíåòà ðó íà êàêîì ñàéòå ëó÷øå âñåãî èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè
casino48 | mldutr@www.batch2006.com | http://ping15.ruletka-na-rubli.ru
Wednesday, March 19, 2014 at 03:05:30 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ñëîòû äåìî ìåãà äæåê èëè îòçûâû î èíòåðíåò êàçèíî âóëêàí ïîêåð webmoney óêðàèíà êàçèíî ñ áûñòðûì âûâîäîì Ñëîòû ïîïîëíåíèå ñ÷åòà visa
ruletka76 | mldutr@www.batch2006.com | http://ping15.ruletka-na-rubli.ru
Wednesday, March 19, 2014 at 11:57:27 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè âóëêàí åùå áîëüøîå êàçèíî èíòåðíåò ðóëåòêà íà äåíüãè îíëàéí ðóëåòêà íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû òóðèñòîâ êàê èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóáëè îíëàéí
poker7 | ihzlyu@www.batch2006.com | http://ping14.ruletka-na-rubli.ru
Wednesday, March 19, 2014 at 03:51:51 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ïèðàìèäû èãðàòü îíëàéí, à òàêæå êàçèíî èãðà âèðòóàëüíî êàê èãðàòü â ïîêåð ñòàðñ íà äåíüãè ñ àíäðîèäà ñëîò àâòîìàòû ñêà÷àòü ÷åðåç òîððåíò êàçèíî îíëàéí íà ðóáëè qiwi èãðîâûå àâòîìàòû ãåéìèíàòîðû èãðàòü áåñïëàòíî èãðîâûå àïïàðàòû êëàñòü 5 ðóáëåé
ruletka91 | kiicz@www.batch2006.com | http://ping13.ruletka-na-rubli.ru
Tuesday, March 18, 2014 at 02:06:48 PM PST

ëó÷øåå èíòåðíåò êàçèíî íà ðóáëè èëè ëàñ âåãàñ êàçèíî îíëàéí èãðû íà äåíüãè íà òåëåôîí fly android èãðîâûå àâòîìàòû èíñòðóêöèÿ èãðàòü â àçàðòíûå èãðû íà äåíüãè òîððåíò ôàðàîí èãðîâûå àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè îíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè íà ðóáëè qiwi
roulette31 | fvyrd@www.batch2006.com | http://ping12.ruletka-na-rubli.ru
Tuesday, March 18, 2014 at 07:38:35 AM PST

êàçèíî âóëêàí â ã îìñêå áîíóñ çà ïåðâûé äåïîçèò ïîêåð èãðîâûå àâòîìàòû game, Çàðóáåæíûå Èíòåðíåò Êàçèíî êàçèíî áåñïëàòíî îí ëàéí!
poker23 | fvyrd@www.batch2006.com | http://ping12.ruletka-na-rubli.ru
Tuesday, March 18, 2014 at 05:46:09 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ôëýø èãðû, èíòåðíåò êàçèíî ñî ñòàâêàìè îò 0 01$ îíëàéí ðóëåòêà íà ðåàëüíûå äåíüãè qiwi êàçèíî ÷àïëèí áîíóñ Èãðû Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Îíëàéí êàçèíî ñëîòèêî îòçûâû èãðàòü â èãðîâûå àïïàðàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè qiwi èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî slotosfera èíòåðíåò êàçèíî ìîìåíòàëüíûå âûïëàòû
slots13 | johax@www.batch2006.com | http://ping11.ruletka-na-rubli.ru
Tuesday, March 18, 2014 at 01:04:08 AM PST

èãðû íà äåíüãè â ïîêåð õîëäåì îíëàéí ðóëåòêà íà ðåàëüíûå äåíüãè íà ðóññêîì ÿçûêå êàçèíî ãîëäåí ïàëàñ ÷åðåïîâåö, Ãàìèíàòîð Ñëîò êàçèíî îíëàéí áåñïëàòíî ðóëåòêà áåç ðåãèñòðàöèè.
kazino98 | johax@www.batch2006.com | http://ping11.ruletka-na-rubli.ru
Monday, March 17, 2014 at 11:18:13 PM PST

÷åìïèîíàò ìèðà ïî îíëàéí ïîêåðó, èíòåðíåò êàçèíî àñòîðèÿ ýéâîí èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü çà äåíüãè ïîêåð íà äåíüãè îíëàéí àíäðîèä Èãðû Íà Äåíüãè ×åðåç Âèçó èíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû ôîðóì ïîêåð íà äåíüãè äëÿ android åâðîïà êàçèíî 4 êîðîëåâû êàçèíî îïëàòà paypal
slot45 | etnoxj@www.batch2006.com | http://ping10.ruletka-na-rubli.ru
Monday, March 17, 2014 at 02:45:33 PM PST

èãðàòü îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû ãàìèíàòîð, íàéòè èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî êàê çàðàáîòàòü äåíüãè â èíòåðíåòå ðóëåòêà îíëàéí ïî âñåìó ìèðó êàê èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè íà ðóáëè îíëàéí Ñëîò Àâòîìàòû Äåëüôèí÷èêè
jackpot67 | dphckkc@www.batch2006.com | http://ping9.ruletka-na-rubli.ru
Saturday, March 15, 2014 at 01:18:35 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí free èãðà íà äåíüãè âóëêàí êàçèíî èãðàòü èãðû êàçèíî Êàçèíî ãîëäåí
slots94 | prlpi@www.batch2006.com | http://ping8.ruletka-na-rubli.ru
Friday, March 14, 2014 at 02:17:46 PM PST

àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí ïîêåð åùå èãðîâûå àâòîìàòû sharky 3d ðóëåòêà ïîïîëíèòü webmoney êîøåëåê èíòåðíåò êàçèíî ëîòåðåÿ take ðóëåòêà íà äåíüãè àíäðîèä
kazino51 | rgszncf@www.batch2006.com | http://ping7.ruletka-na-rubli.ru
Thursday, March 13, 2014 at 11:22:27 PM PST

àçàðò ïëåé êàçèíî îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè ipad mini èãðîâîé àâòîìàò fruit cocktail, êàçèíî îíëàéí èãðàòü áåñïëàòíî Âóëêàí Èãðîâûå Àâòîìàòû
kazino78 | mytso@www.batch2006.com | http://ping6.ruletka-na-rubli.ru
Thursday, March 13, 2014 at 03:34:07 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ìàðòûøêè îðåíáóðã Âóëêàí Èãðîâûå Àâòîìàòû âèðòóàëüíûå èãðû êàçèíî êàêîå êàçèíî ìîæíî ïîïîëíèòü ñìñ è êàêèìè îïåðàòîðàìè îíëàéí êàçèíî ïîïîëíèòü ñ÷åò êèåâñòàð èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíèòü ñ÷åò paypal êàçèíî grand lisboa èãðû íà äåíüãè àâòîìàòû online ÿðîñëàâëü
kazino74 | mytso@www.batch2006.com | http://ping6.ruletka-na-rubli.ru
Thursday, March 13, 2014 at 12:45:54 PM PST

îíëàéí ïîêåð õîëäåì íà äåíüãè, îíëàéí êàçèíî golden star wars ðóëåòêà ïîïîëíèòü âåáìàíè óêðàèíà ïîêåð íà äåíüãè âåáìàíè îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû íà âèðòóàëüíûå äåíüãè èíòåðíåò êàçèíî îíëàéí èãðàòü Òåõàññêèé Ïîêåð Îíëàéí Íà Äåíüãè
slot45 | eglktd@www.batch2006.com | http://ping5.ruletka-na-rubli.ru
Wednesday, March 12, 2014 at 01:45:51 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû ìàðòûøêè îðåíáóðã èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû çà äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè ëÿãóøêè èíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè áåç ðåãèñòðàöèè
azart71 | eglktd@www.batch2006.com | http://ping5.ruletka-na-rubli.ru
Wednesday, March 12, 2014 at 10:28:42 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî êîëóìáóñ è ñàéòû ïîêåðà îíëàéí ìèíèìàëüíûé äåïîçèò ïîêåð ñòàðñ êàçèíî âóëêàí èãðàòü áåç ðåãèñòðàöèè èãðàòü â îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè îíëàéí èíòåðíåò êàçèíî îòçûâû redmond èãðû íà äåíüãè èãðàòü îíëàéí öâåòíûå øàðèêè èãðîâûå àâòîìàòû ñîâåòñêèõ âðåìåí ãäå â ìîñêâå ìîæíî ïîèãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè
azart99 | ggmzesx@www.batch2006.com | http://ping4.ruletka-na-rubli.ru
Wednesday, March 12, 2014 at 02:31:21 AM PST

golden palace êàçèíî åðåâàí èãðàòü â êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè âóëêàí ñàìîå áîëüøîå êàçèíî ëàñ âåãàñà, êàçèíî èãðà îáåçüÿíêè ïîêåð 1 äîëëàð äåïîçèò èíòåðíåò êàçèíî êàçàõñòàí Îíëàéí Ðóëåòêà Íà Ãðèâíû Îíëàéí êàçèíî áèã áàíê àçàðòíûå èãðû webmoney
slot56 | xugiley@www.batch2006.com | http://ping3.ruletka-na-rubli.ru
Tuesday, March 11, 2014 at 04:01:44 PM PST

èãðîâîé àâòîìàò êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà è èíòåðíåò êàçèíî èãðàòü íà ôàíû çåíèòà.
kazino34 | xugiley@www.batch2006.com | http://ping3.ruletka-na-rubli.ru
Tuesday, March 11, 2014 at 01:14:30 PM PST

ñëîò àâòîìàò êíèæêè ìãíîâåííûé áîíóñ íà äåïîçèò ïîêåð èãðîâûå àâòîìàòû 888 âûèãðàòü äåíüãè â êàçèíî ôàðàîí ÿðîñëàâëü èãðîâûå àâòîìàòû 3 d ãàìèíàòîð îíëàéí èãðàòü áåñïëàòíî Ïîïóëÿðíûé Îíëàéí Ïîêåð èãðàòü ïîêåð îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè qiwi wallet.
kazino85 | sdkfzmz@www.batch2006.com | http://ping2.ruletka-na-rubli.ru
Tuesday, March 11, 2014 at 05:23:02 AM PST

êàçèíî ìîñêâû íåëåãàëüíîå, êàçèíî ãðàíä â ìîñêâå èãðîâûå àâòîìàòû ïî ñìñ êàçèíî îíëàéí ñàìûå ïîïóëÿðíûå Ïîïóëÿðíûé Îíëàéí Ïîêåð êàçèíî îíëàéí íà ãðèâíû ïîêåð íà äåíüãè â áåëàðóñè èãðîâûå àâòîìàòû ãëàäèàòîð èãðàòü áåñïëàòíî øàðèêè èãðû íà äåíüãè â àâòîìàòû ëÿãóøêè
roulette57 | sdkfzmz@www.batch2006.com | http://ping2.ruletka-na-rubli.ru
Tuesday, March 11, 2014 at 02:35:08 AM PST

èãðîâûå àâòîìàòû òðè ñåìåðêè ìýéëèêè êàçèíî ôàðàîí âèäåî èãðû íà äåíüãè îíëàéí êàçèíî ñ ïîïîëíåíèåì ÷åðåç ñìñ Àçàðòíûå èãðû ñî âñåãî ìèðà
kazino98 | sotgzjr@www.batch2006.com | http://pelletsgroup.com/i
Thursday, February 27, 2014 at 06:07:28 PM PST

Hi! is there any updates?
marivic | lucky_sandy122000@yahoo.com | caloocan city
Tuesday, February 25, 2014 at 10:14:42 PM PST

is there any updates
marivic | lucky_sandy122000@yahoo.com | caloocan city
Tuesday, February 25, 2014 at 10:14:08 PM PST

is there any updates
marivic | lucky_sandy122000@yahoo.com | caloocan city
Tuesday, February 25, 2014 at 10:13:15 PM PST

âóëêàí êàçèíî áåñïëàòíî îíëàéí èãðîêè â ïîêåð êàçèíî áåëîå èíòåðíåò êàçèíî èç ìîíòå êàðëî èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü îíëàéí áåñïëàòíî 3 òóçà Ïîêåð Íà Äåíüãè Áåëàðóñü îíëàéí êàçèíî îòçûâû redmond.
azart65 | rvuoo@www.batch2006.com | http://bablo20.sleepfuckdiary.com
Thursday, February 20, 2014 at 04:49:55 AM PST

êàçèíî slotico, ïîêåð íà äåíüãè îíëàéí îòçûâû ñîòðóäíèêîâ!
poker29 | evtzaae@www.batch2006.com | http://bablo19.sleepfuckdiary.com
Wednesday, February 19, 2014 at 08:21:10 PM PST

îíëàéí êàçèíî îáçîð çà íåäåëþ, ëèáî èãðû íà äåíüãè êàðòû visa virtual îíëàéí êàçèíî ñ áåçäåïîçèòíûì áîíóñîì 30 äîëëàðîâ áåñïëàòíûå èãðîâûå àâòîìàòû ïðîáêè îíëàéí êàçèíî ñ áîíóñîì 20 êîïååê
slot73 | evtzaae@www.batch2006.com | http://bablo19.sleepfuckdiary.com
Wednesday, February 19, 2014 at 05:19:26 PM PST

èãðû îíëàèí êàçèíî ðåçèäåíò áåñïëàòíî, ëèáî ëó÷øèé ïîêåð íà äåíüãè Êàçèíî áåç ðåãèñòðàöèè èíòåðíåò êàçèíî èãðàòü íà öåíòðû.
poker21 | uyuhhc@www.batch2006.com | http://bablo18.sleepfuckdiary.com
Wednesday, February 19, 2014 at 08:14:21 AM PST

èíòåðíåò êàçèíî gaminator èãðàòü áåñïëàòíî èãðîâûå àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè crazy fruct âóëêàí êàçèíî èãðàòü íà äåíüãè qiwi.
jackpot14 | habxgr@www.batch2006.com | http://bablo17.sleepfuckdiary.com
Tuesday, February 18, 2014 at 05:46:24 PM PST

êàçèíî îíëàéí áîíóñ ïðè ðåãèñòðàöèè îíëàéí êàçèíî ôàðàîí èãðàòü áåñïëàòíî èíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè íà ðóáëè qiwi èëè ëåãàëüíûå èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü êàçèíî àâòîìàòû îíëàéí ëÿãóøêè
kazino63 | yimosu@www.batch2006.com | http://bablo16.sleepfuckdiary.com
Tuesday, February 18, 2014 at 09:21:46 AM PST

I'm desperate to know what happened,the where abouts of Nenita Yalong who lived at 187 Lower Kalaklan in 1973. I was a Marine stationed at Subic Bay during that time.
Bill Dickens | dickenswilliam64@yahoo.com | P O BOX 64 Gilson IL. USA
Monday, February 17, 2014 at 10:44:25 PM PST

I'm desperate to know what happened,the where abouts of Nenita Yalong who lived at 187 Lower Kalaklan in 1973. I was a Marine stationed at Subic Bay during that time.
Bill Dickens | dickenswilliam64@yahoo.com | Gilson IL. USA
Monday, February 17, 2014 at 10:41:30 PM PST

I'm desperate to know what happened,the where abouts of Nenita Yalong who lived at 187 Lower Kalaklan in 1973. I was a Marine stationed at Subic Bay during that time.
Bill Dickens | dickenswilliam64@yahoo.com | Gilson IL. USA
Monday, February 17, 2014 at 10:40:16 PM PST

êàçèíî îíëàéí ñ êîíòðîëåì ÷åñòíîñòè èãðàòü â èãðîâûå àïïàðàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè èíòåðíåò ïîêåð îíëàéí êàçèíî ðîÿë àêòüîðè êàçèíî ñëîò èãðîâûå àâòîìàòû ãåéìèíàòîð èãðàòü áåñïëàòíî ãîíêè èãðîâûå àâòîìàòû ÷åðåç èíòåðíåò õàáàðîâñê êàçèíî îíëàéí äåíüãè çà ðåãèñòðàöèþ åùå èíòåðíåò êàçèíî àâòîìàòû áåñïëàòíî
slots59 | gvmnees@www.batch2006.com | http://bablo15.sleepfuckdiary.com
Monday, February 17, 2014 at 10:01:45 PM PST

ðåàëüíî çàðàáîòàòü â êàçèíî êàçèíî ìèðàæ ñî÷è êàçèíî ðóññêàÿ ðóëåòêà îíëàéí, à òàêæå îòêðûòèå êàçèíî õî ìèíñêå
poker40 | gvmnees@www.batch2006.com | http://bablo15.sleepfuckdiary.com
Monday, February 17, 2014 at 07:16:24 PM PST

ñëîòû îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé visa àìåðèêàíñêîå êàçèíî ïîêåð îíëàéí ñ íà÷àëüíûì êàïèòàëîì àçàðòíûå èãðû ñî ñìåðòüþ îíëàéí êàçèíî ãàìèíàòîðû, à òàêæå èíòåðíåò êàçèíî êîðîíà áåñïëàòíî êàçèíî betfair îòçûâû
kazino54 | ogcdxa@www.batch2006.com | http://bablo14.sleepfuckdiary.com
Monday, February 17, 2014 at 11:27:25 AM PST

èãðîâîé àâòîìàò êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà èãðîâûå àâòîìàòû àðáóçû èãðàòü áåñïëàòíî èãðàòü îíëàéí ïîêåð shark, èíòåðíåò êàçèíî 5 äîëëàðîâ â ïîäàðîê ìèíèìàëüíûé âûâîä 10 777 èãðîâûå àâòîìàòû èãðîâûå àâòîìàòû àëüêàòðàñ Èíòåðíåò êàçèíî îòçûâû èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè âóëêàí èãðîâûå àâòîìàòû ïèðàòû
blackjack52 | ogcdxa@www.batch2006.com | http://bablo14.sleepfuckdiary.com
Monday, February 17, 2014 at 08:41:45 AM PST

looking for my sister jocelyn galindez... last heard is shes us based now and a us navy
ana santos | ahnamagalona@yahoo.com | manila
Saturday, February 15, 2014 at 06:47:58 AM PST

looking for my sister jocelyn galindez... last heard is shes us based now and a us navy
ana santos | ahnamagalona@yahoo.com | manila
Saturday, February 15, 2014 at 06:47:42 AM PST

èíòåðíåò êàçèíî êàê âûèãðûâàòü, òåõàññêèé ïîêåð êàçèíî.
blackjack54 | jvyya@www.batch2006.com | http://bablo13.sleepfuckdiary.com
Friday, February 14, 2014 at 10:45:29 AM PST

îíëàéí êàçèíî c ïîäàðî÷íûì áîíóñîì êàçèíî âà áàíê qiwi êàçèíî king îòçûâû è èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü îáåçüÿíà Èãðîâûå Àâòîìàòû Îáåçüÿíêè
slots90 | jvyya@www.batch2006.com | http://bablo13.sleepfuckdiary.com
Friday, February 14, 2014 at 07:51:46 AM PST

èíòåðíåò êàçèíî òåëåôîí explay power èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî ðîäæåð êàçèíî ÿêîðü ðàáîòà àâòîìàò ðåçèäåíò 77 èíòåðíåò êàçèíî ãðàíä êàçèíî ÿíäåêñ äåíüãè êàçèíî goldfishka îòçûâû
slot57 | zomhov@www.batch2006.com | http://bablo12.sleepfuckdiary.com
Friday, February 14, 2014 at 12:30:22 AM PST

îíëàéí êàçèíî èãðû îíëàéí è îíëàéí êàçèíî êðèñòàëë ïàëàñ ìîñêâà êàçèíî ëàñ âåãàñ ñàíêò ïåòåðáóðã êàçèíî ïðèíöåññ â ìèíñêå êàçèíî îïëàòà â ãðèâíå 3ä èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî èãðîâûå àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè è ñìñ ìåãà äæåê åâðîãðàíä êàçèíî êëàá èãðàòü êàçèíî îíëàéí áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè
ruletka89 | zomhov@www.batch2006.com | http://bablo12.sleepfuckdiary.com
Thursday, February 13, 2014 at 09:54:34 PM PST

Does anybody monitor this site. If so some of the recent entries should be removed. This site is one of a few that help someone try to locate relatives, former military, or just leave a comment about Olongapo. As for myself, I have received several good leads to finding my fiance's father, Jim Tanner. He frequented the "White House" club back in the mid seventies. He then joined the Merchant Marines. He had his favorite song "For the Good Times. Any info on him would be appreciated. Thanks
maria | mtopanic@yahoo.com | San Diego, CA
Tuesday, February 11, 2014 at 07:52:33 AM PST

îíëàéí êàçèíî crazy monkey island, èíòåðíåò êàçèíî golden games ðåãèñòðàöèÿ 888 èãðîâûå àâòîìàòû ïîêåð ïîïîëíèòü visa qiwi wallet ðåãèñòðàöèÿ èãðîâûå àâòîìàòû ñëîòû ðåéòèíã êàçèíî îíëàéí êàçèíî áåçäåïîçèòíûé áîíóñ ÿðîñëàâëü Êàçèíî ôàðàîí
azart32 | odkrac@www.batch2006.com | http://bablo10.sleepfuckdiary.com
Sunday, February 09, 2014 at 03:10:10 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû íà êîìïüþòåð òîððåíò èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî ðûáàëêà êàçèíî òðè òóçà èãðàòü îíëàéí rio êàçèíî ìèðàæ óëèöà íîâûé àðáàò èãðîâûå àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè àçàðòíûå èãðû îíëàéí êàçèíî äåìî ñ÷åò àçàðòíûå èãðû îíëàéí áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè êàçèíî èãðà êíèãè , ïîêåð òåõàññêèé õîëäåì èãðàòü îíëàéí
slots65 | odkrac@www.batch2006.com | http://bablo10.sleepfuckdiary.com
Sunday, February 09, 2014 at 12:25:41 PM PST

èãðîâûå àâòîìàòû â ìîñêâå, à òàêæå èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü îíëàéí áåñïëàòíî êàçèíî åëåíà.
blackjack76 | gmijix@www.batch2006.com | http://bablo9.sleepfuckdiary.com
Saturday, February 08, 2014 at 06:34:34 AM PST

êàçèíî prince êàï÷àãàé èãðîâûå àâòîìàòû îñòðîâà âêîíòàêòå èãðîâûå àâòîìàòû ïîêåð ïîïîëíèòü webmoney êîøåëåê ñëîò àâòîìàò ÷åðíàÿ áîðîäà èãðàòü îíëàéí ãîíêè îíëàéí êàçèíî áåçäåïîçèòíûé áîíóñ ëè÷íûé êàáèíåò èãðîâûå àâòîìàòû ýìóëÿòîðû èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí!
ruletka30 | gmijix@www.batch2006.com | http://bablo9.sleepfuckdiary.com
Saturday, February 08, 2014 at 03:28:34 AM PST

èãðîâûå êàçèíî íà äåíüãè òîððåíò èãðîâîé àâòîìàò garage ñêà÷àòü êàçèíî êîðîíà ñò ì àðáàòñêàÿ ëó÷øåå èíòåðíåò êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû îõîòíèê Ðóëåòêà Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Îíëàéí
azart31 | rpyoaui@www.batch2006.com | http://bablo8.sleepfuckdiary.com
Friday, February 07, 2014 at 06:58:31 PM PST

èãðàòü â îáåçüÿíêè áåñïëàòíî àâòîìàòû, èãðîâûå àâòîìàòû áî÷êè èãðû íà äåíüãè ðóëåòêà ðóññêàÿ òåõàññêèé ïîêåð îíëàéí áåñïëàòíî è èãðû íà äåíüãè íàðäû.
poker17 | rpyoaui@www.batch2006.com | http://bablo8.sleepfuckdiary.com
Friday, February 07, 2014 at 04:04:59 PM PST

êàçèíî viva åâðîïà èçúÿòèå èãðîâûõ àâòîìàòîâ îíëàéí ïîêåð ñîâåòû êàçèíî åâðîïà èãðàòü áåñïëàòíî èãðîâûå àâòîìàòû ïîêåð íà ðåàëüíûå äåíüãè äëÿ android, à òàêæå îíëàéí ïîêåð ÷åñòíî èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî âèäåîïîêåð èíòåðíåò êàçèíî ðàçðåøåíû Èãðîâûå àïïàðàòû ïðîáêè
azart67 | suvnze@www.batch2006.com | http://bablo7.sleepfuckdiary.com
Friday, February 07, 2014 at 07:25:50 AM PST

ïîêåð êàðòû èãðàòü îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû online ÿðîñëàâëü àçàðòíûå èãðû áåç ðåãèñòðàöèè áåñïëàòíî îíëàéí åùå èãðîâûå àâòîìàòû ýëüäîðàäî áåñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè Ñëîòû ïîïîëíåíèå ñ÷åòà qiwi èíòåðíåò ðóëåòêà ÷àò îíëàéí.
blackjack4 | suvnze@www.batch2006.com | http://bablo7.sleepfuckdiary.com
Friday, February 07, 2014 at 04:13:05 AM PST

îíëàéí êàçèíî èãðè àçàðòíûå èãðû ñëîòû èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè 777 îíëàéí êàçèíî èãðû áåñïëàòíî îíëàéí, èãðîâûå àâòîìàòû ðóëåòêà îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû àçàðòíûå áåç ðåãèñòðàöèè êàçèíî îíëàéí áåñïëàòíî êðåñòèêè êàçèíî ãðàíä îíëàéí áåñïëàòíî èíòåðíåò êàçèíî black jack èíòåðíåò êàçèíî ìòñ ïîïîëíèòü visa
slot90 | kaetalx@www.batch2006.com | http://bablo6.sleepfuckdiary.com
Thursday, February 06, 2014 at 04:51:30 PM PST

ñëîò àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî 777 èëè èãðû îíëàéí íà äåíüãè óêðàèíà îíëàéí êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè ïîêåð íà ðåàëüíûå äåíüãè âêîíòàêòå Ñëîòû Îïëàòèòü Qiwi Wallet èíòåðíåò êàçèíî äëÿ àíäðîèä òîððåíò àçàðòíûå èãðû àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè øàðèêè èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíåíèå ñ÷åòà ñ áàíêîâñêîé êàðòû èãðîâûå àâòîìàòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ îáðàçåö
slots35 | tkzzr@www.batch2006.com | http://bablo5.sleepfuckdiary.com
Thursday, February 06, 2014 at 08:58:42 AM PST

êàçèíî ìèðàæ â ëàñ âåãàñå èëè â êàêîì êàçèíî ëó÷øå èãðàòü Ðóëåòêà ïîïîëíèòü webmoney èíòåðíåò êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè ÷åðåç òîððåíò åùå êàçèíî èìïåðàòîð òþìåíü.
casino54 | vdzgp@www.batch2006.com | http://bablo4.sleepfuckdiary.com
Wednesday, February 05, 2014 at 04:14:29 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî ðóëåòêà îòçûâû ôîðóì ñëîò àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî ÷åðåç òîððåíò ïðîèçâîäèòåëü èãðîâûõ àâòîìàòîâ èíòåðíåò ðóëåòêà ñìñ èíòåðíåò êàçèíî áîíóñ êîä, gold êàçèíî êàçèíî ðèö ïîêåð òóðíèðè
ruletka26 | dmknfad@www.batch2006.com | http://bablo3.sleepfuckdiary.com
Tuesday, February 04, 2014 at 01:54:03 PM PST

èíòåðíåò êàçèíî â àòûðàó îòçûâû î îíëàéí êàçèíî grand casino èãðîâûå àâòîìàòû olimp èëè ýëåí êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî èãðîâûå àâòîìàòû ëîøàäè jump îíëàéí èãðàòü.
slot47 | vojgf@www.batch2006.com | http://bablo1.sleepfuckdiary.com
Monday, February 03, 2014 at 01:29:50 PM PST

êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè èãðàòü ïîêåð îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè íà ðóññêîì ÿçûêå md5 èíòåðíåò êàçèíî êàçèíî êîðîíà íîâûé àðáàò
jackpot76 | vojgf@www.batch2006.com | http://bablo1.sleepfuckdiary.com
Monday, February 03, 2014 at 10:41:03 AM PST

èãðû íà äåíüãè íàðäû top èíòåðíåò êàçèíî èíòåðíåò êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû ðóëåòêà ðóññêàÿ èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà ðóáëè ãðèâíû èãðîâûå àâòîìàòû ÷åðòè èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè 777 èëè èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè ñ òåëåôîíà èíòåðíåò êàçèíî ëîòî ýôèð èãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíèòü qiwi êîøåëåê áàíêîâñêîé êàðòîé Èãðîâûå Àïïàðàòû Ãåéìèíàòîðû
jackpot24 | vojgf@www.batch2006.com | http://bablo1.sleepfuckdiary.com
Friday, January 31, 2014 at 09:29:26 AM PST

Dear All Filipino Friends, I am looking for "MARICRIS PARRERA" (nymar)she was living at 70 national road upper kalaklan olongapo city her sister name is bunso, syndee, and atee helen she was my friend in 1989 if any one have her number or her email address kindly reply me or any friend know about her kindly inform me she was just a good friend. Thanks to All nymar | falconshipchandler@yahoo.com | olongapo city
Nymar | Nymar | Nymar
Monday, January 27, 2014 at 03:53:01 AM PST

Dear All Filipino Friends, I am looking for "MARICRIS PARRERA" (nymar)she was living at 70 national road upper kalaklan olongapo city her sister name is bunso, syndee, and atee helen she was my friend in 1989 if any one have her number or her email address kindly reply me or any friend know about her kindly inform me she was just a good friend. Thanks to All nymar | falconshipchandler@yahoo.com | olongapo city
Nymar | Nymar
Monday, January 27, 2014 at 03:52:41 AM PST

Dear All Filipino Friends, I am looking for "MARICRIS PARRERA" (nymar)she was living at 70 national road upper kalaklan olongapo city her sister name is bunso, syndee, and atee helen she was my friend in 1989 if any one have her number or her email address kindly reply me or any friend know about her kindly inform me she was just a good friend. Thanks to All nymar | falconshipchandler@yahoo.com | olongapo city
Nymar | Nymar
Monday, January 27, 2014 at 03:52:22 AM PST

êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû ôðóêòîâûé êîêòåéëü åùå èãðû îíëàéí áåñïëàòíî àçàðòíûå àâòîìàòû èãðû íà äåíüãè îíëàéí ñ âûâîäîì äåíåã îòçûâû òîï êàçèíî îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí çà äåíüãè êàçèíî èãðàòü ïðîñòî òàê Èãðû íà qiwi äåíüãè
slot70 | rhp777nk@gmail.com | http://igry-na-qiwi.ru
Friday, January 24, 2014 at 04:52:18 AM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:23:38 PM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:23:08 PM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:22:54 PM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:22:07 PM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:22:04 PM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:21:45 PM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:21:25 PM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:21:00 PM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:20:33 PM PST

hello everyone,,please inform me if you know evelyn dela cruz work in naval base olongapo city,,i want to meet you ms evelyn,,im the wife of your son..he never know you and his father,,please contact me at my number +9109916593
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | zambales
Thursday, January 23, 2014 at 07:20:11 PM PST

.. i really really love dis place specially the Boardwalk
judith borja | judithborja_21@yahoo.com | tarlac,tarlac
Thursday, January 23, 2014 at 03:14:38 AM PST

èãðàòü â îíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâû âëàäåëüöåâ èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè ñ òåëåôîíà àíäðîèä êàçèíî ìàíäàðèí ïëàçà êèåâ, èíòåðíåò êàçèíî òåëåôîí Èãðû íà qiwi äåíüãè
azart96 | rhp777nk@gmail.com | http://igry-na-qiwi.ru
Wednesday, January 22, 2014 at 06:33:08 PM PST

Looking for a girl named Edna. I was on the USS Coral Sea in PI from 80-82. She would always meet me when I got off the boat. Her real name was Mercedes Muega Mila and was from Infanta, Panagsinan or Pangasinan. Please have her email me or call me at 717-695-0031.
Jeff Conz | conz11@comcast.net | 213 1st Street Enola, Pa. 17025
Monday, January 20, 2014 at 01:25:59 PM PST

Looking for a girl named Edna. I was on the USS Coral Sea in PI from 80-82. She would always meet me when I got off the boat. Her real name was Mercedes Muega Mila and was from Infanta, Panagsinan or Pangasinan. Please have her email me or call me at 717-695-0031.
Jeff Conz | conz11@comcast.net | 213 1st Street Enola, Pa. 17025
Monday, January 20, 2014 at 01:25:21 PM PST

Looking for a girl named Edna. I was on the USS Coral Sea in PI from 80-82. She would always meet me when I got off the boat. Her real name was Mercedes Muega Mila and was from Infanta, Panagsinan or Pangasinan. Please have her email me or call me at 717-695-0031.
Jeff Conz | conz11@comcast.net | 213 1st Street Enola, Pa. 17025
Monday, January 20, 2014 at 01:25:00 PM PST

Edna Paguio where are you?? anyone know the whereabouts of Edna please let me know! She lived in Olongapo in 1985 and would be about 45 to 47 today. Terry user857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Saturday, January 11, 2014 at 01:16:00 PM PST

Edna Paguio where are you?? anyone know the whereabouts of Edna please let me know! She lived in Olongapo in 1985 and would be about 45 to 47 today. Terry user857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Saturday, January 11, 2014 at 01:15:49 PM PST

Edna Paguio where are you?? anyone know the whereabouts of Edna please let me know! She lived in Olongapo in 1985 and would be about 45 to 47 today. Terry user857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Saturday, January 11, 2014 at 01:14:52 PM PST

WELCOME TO THE GAINSBOROUGH HOTEL LONDON! Address: 7-11 Queensberry Place, London, UK Good day, Sir / Madam The Gainsborough Hotel Management are using this media to announce to public that we have some jobs offers in the hotel. We can promise you, that it can be a great opportunity to join us & Free Air Ticket / Accommodations together with Feeding is free for our employees. If you are interested contact us back with your CV information's through e-mail via;(thegainsboroughhotellondon@gmx.co.uk) and the Gainsborough Hotel Employment information will be sent to you immediately. Best Regards, From Ms. Kirsten Swallow. The Gainsborough Human Resources Manager Publicity Manager Website: http://www.hotelgainsborough.co.uk
Winnie Joyce | thegainsboroughhotellondon@yahoo.co.uk | UK
Tuesday, December 24, 2013 at 02:57:12 AM PST

WELCOME TO THE GAINSBOROUGH HOTEL LONDON! Address: 7-11 Queensberry Place, London, UK Good day, Sir / Madam The Gainsborough Hotel Management are using this media to announce to public that we have some jobs offers in the hotel. We can promise you, that it can be a great opportunity to join us & Free Air Ticket / Accommodations together with Feeding is free for our employees. If you are interested contact us back with your CV information's through e-mail via;(thegainsboroughhotellondon@gmx.co.uk) and the Gainsborough Hotel Employment information will be sent to you immediately. Best Regards, From Ms. Kirsten Swallow. The Gainsborough Human Resources Manager Publicity Manager Website: http://www.hotelgainsborough.co.uk
Winnie Joyce | thegainsboroughhotellondon@yahoo.co.uk | UK
Tuesday, December 24, 2013 at 02:56:37 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:30:52 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:30:04 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:29:19 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:28:50 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:28:10 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:27:42 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:26:41 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:26:07 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:25:37 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:25:04 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:24:16 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:23:08 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:22:15 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:21:32 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:20:42 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:20:08 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:19:30 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:18:29 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:17:59 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:17:15 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:14:58 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:14:27 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:13:09 AM PST

Hi my name is Jerry Hinton i am looking for my wife&son i was station there in 1970-71 my son was born after i left in in 1971 his name is Jerry G.Hinton Jr my wife name is Gloria Gigante Hinton if anyone know her please contact me also tell them i am still trying to find them desperately.
Jerry Hinton | jerryhinton@inbox.com | SMYRNA DE
Monday, December 23, 2013 at 02:11:58 AM PST

Hi there's any updates regarding my biological father
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | PHILIPPINES
Sunday, December 15, 2013 at 09:40:05 PM PST

Hi there's any updates regarding my biological father
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Sunday, December 15, 2013 at 09:38:32 PM PST

Hi there's any updates regarding my biological father
Marivic Resurreccion | lucky_sandy122000@yahoo.com | caloocan city
Sunday, December 15, 2013 at 09:37:48 PM PST

Hi there's any updates regarding my biological father
Marivic Resurreccion | lucky_sandy122000@yahoo.com | caloocan city
Sunday, December 15, 2013 at 09:37:22 PM PST

im looking for christopher gordon.?he is a us navy in 1987 or 1988. .my mother name daisy dela pena or marites dela pena. .if anyone knows christopher gordon please contact me in dis number 09153793245. .
lisa janet dela pena | yazhaci_08@yahoo.com | #5-12st.new ilalim olongapo city,zambales
Thursday, December 12, 2013 at 09:33:44 PM PST

im looking for christopher gordon.?he is a us navy in 1987 or 1988. .my mother name daisy dela pena or marites dela pena. .if anyone knows christopher gordon please contact me in dis number 09153793245. .
lisa janet | yazhaci_08@yahoo.com | #5-12st.new ilalim olongapo city,zambales
Thursday, December 12, 2013 at 09:32:13 PM PST

im looking for christopher gordon.?he is a us navy in 1987 or 1988. .my mother name daisy dela pena or marites dela pena. .if anyone knows christopher gordon please contact me in dis number 09153793245. .
lisa janet | yazhaci_08@yahoo.com | #5-12st.new ilalim olongapo city,zambales
Thursday, December 12, 2013 at 09:31:23 PM PST

im looking for christopher gordon.?he is a us navy in 1987 or 1988. .my mother name daisy dela pena or marites dela pena. .if anyone knows christopher gordon please contact me in dis number 09153793245. .
lisa janet | yazhaci_08@yahoo.com | #5-12st.new ilalim olongapo city,zambales
Thursday, December 12, 2013 at 09:30:01 PM PST

May sound strange but looking to meAndre et and marry a philipino woman but don't know how the procedure goes or where to find one. Was on the USS Constellation CV-64 in Subic 81-82 and fell in love with people and especially the woman! Any information would be greatly appreciated.
jason l brown | brownjason648@gmail.com | 1405 w michigan st orlando fl 32805
Friday, November 29, 2013 at 11:29:54 AM PST

Hi my name is maribe f, bernal im looking for my biological father named by phillip mcgowan a us navy from uss kitty hawk my mother is paz benas who work on charlies bar at magsYsay olongapo cty my mom told me that they meet sometimes sept 1968 and i was born on may 26 1969 my father doesnt know that my mom got pregnant .if someone knows him contact me on my facebook may26fernandez@yahoo.com or mobe number +639197370453
Maribel fernandez bernal | 1980 hway old cabalan olongapo city | Philippines
Tuesday, November 26, 2013 at 01:53:55 PM PST

Hi my name is maribe f, bernal im looking for my biological father named by phillip mcgowan a us navy from uss kitty hawk my mother is paz benas who work on charlies bar at magsYsay olongapo cty my mom told me that they meet sometimes sept 1968 and i was born on may 26 1969 my father doesnt know that my mom got pregnant .if someone knows him contact me on my facebook may26fernandez@yahoo.com or mobe number +639197370453
Maribel fernandez bernal | 1980 hway old cabalan olongapo city | Philippines
Tuesday, November 26, 2013 at 01:53:23 PM PST

Hi my name is maribe f, bernal im looking for my biological father named by phillip mcgowan a us navy from uss kitty hawk my mother is paz benas who work on charlies bar at magsYsay olongapo cty my mom told me that they meet sometimes sept 1968 and i was born on may 26 1969 my father doesnt know that my mom get pregnant .if someone know him contact me on my facebook may26fernandez@yahoo.com +639197370453
Maribel fernandez bernal | 1980 hway old cabalan olongapo city | Philippines
Tuesday, November 26, 2013 at 01:49:23 PM PST

Looking for Jim Tanner, who had a child in 1974 in Olongapo. He use to frequent the "White House". Later he joined Merchant Marines in 1975. His song was "For the Good Times".
Maria Topanic | mtopanic@yahoo.com | SanDiego, CA
Monday, November 25, 2013 at 01:14:49 PM PST

Looking for Jim Tanner, who had a child in 1974 in Olongapo. He use to frequent the "White House". Later he joined Merchant Marines in 1975. His song was "For the Good Times".
Maria Topanic | mtopanic@yahoo.com | SanDiego, CA
Monday, November 25, 2013 at 01:13:52 PM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:14:03 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:13:06 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:10:41 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:10:25 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:09:53 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:08:34 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:08:17 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:07:48 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:05:53 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:05:22 AM PST

hello, i am looking for my father Max Lester, the last time i saw him when i was 7-8 years of age. he's been working in subic naval base (US MARINE) we rented house before in bajac-bajac olongapo city. hope this site can help to find him.thanks.
Leslie Lester | o2k4osang@hotmail.com | olongapo city, 09109600694
Monday, November 25, 2013 at 05:04:44 AM PST

Hi my name is Rommel Amante son of Lourdes Amante , i was born in March,13 ,1988 . Im taking my chances here to meet both of my parents for i have never met one of them,,I was raised by Romeo Dizon who works in Magsaysay as a club manager on those years i don't know the name of my father but i want to meet him and my mother also,for contact and picture references pls check it out here , thanks a lot ,at least i tried, Thank you everyone https://www.facebook.com/rommel.amante.33
Rommel Amante | rommelamante2012@yahoo.com.ph | blk19 balic balic palosanto st Gordon heights Olongapo city
Sunday, November 24, 2013 at 05:46:52 PM PST

Hi my name is Rommel Amante son of Lourdes Amante , i was born in March,13 ,1988 . Im taking my chances here to meet both of my parents for i have never met one of them,,I was raised by Romeo Dizon who works in Magsaysay as a club manager on those years i don't know the name of my father but i want to meet him and my mother also,for contact and picture references pls check it out here , thanks a lot ,at least i tried, Thank you everyone https://www.facebook.com/rommel.amante.33
Rommel Amante | rommelamante2012@yahoo.com.ph | blk19 balic balic palosanto st Gordon heights Olongapo city
Sunday, November 24, 2013 at 05:45:44 PM PST

Hi my name is Rommel Amante son of Lourdes Amante , i was born in March,13 ,1988 . Im taking my chances here to meet both of my parents for i have never met one of them,,I was raised by Romeo Dizon who works in Magsaysay as a club manager on those years i don't know the name of my father but i want to meet him and my mother also,for contact and picture references pls check it out here , thanks a lot ,at least i tried, Thank you everyone https://www.facebook.com/rommel.amante.33
Rommel Amante | rommelamante2012@yahoo.com.ph | blk19 balic balic palosanto st Gordon heights Olongapo city
Sunday, November 24, 2013 at 05:44:28 PM PST

Im looking for my father who was a US Marine from Subic Bay. Between 1990-1991. My name is JERICK ESTOMAGO. My mom is Alena Estomago. My mom said I got my name from Rick Ron, which happen to be my father. I never met him since I was born. I'm 22 now and have my own family. my contact number is 09462866656. Pleas help.
Jerick Estomago | sziniorito_12@yahoo.com | #66 Otero Ave. Mabayuan, Olongapo city. Zambales
Sunday, November 24, 2013 at 11:01:43 AM PST

Im looking for my father who was a US Marine from Subic Bay. Between 1990-1991. My name is JERICK ESTOMAGO. My mom is Alena Estomago. My mom said I got my name from Rick Ron, which happen to be my father. I never met him since I was born. I'm 22 now and have my own family. my contact number is 09462866656. Pleas help.
Jerick Estomago | sziniorito_12@yahoo.com | #66 Otero Ave. Mabayuan, Olongapo city. Zambales
Sunday, November 24, 2013 at 11:00:42 AM PST

Im looking for my father who was a US Marine from Subic Bay. Between 1990-1991. My name is JERICK ESTOMAGO. My mom is Alena Estomago. My mom said I got my name from Rick Ron, which happen to be my father. I never met him since I was born. I'm 22 now and have my own family. my contact number is 09462866656. Pleas help.
jerick estomago | sziniorito_12@yahoo.com | #66 Otero Ave. Mabayuan, Olongapo city. Zambales
Sunday, November 24, 2013 at 10:57:16 AM PST

Im looking for my father who was a US Marine from Subic Bay. Between 1990-1991. My name is JERICK ESTOMAGO. My mom is Alena Estomago. My mom said I got my name from Rick Ron, which happen to be my father. I never met him since I was born. I'm 22 now and have my own family. my contact number is 09462866656. Pleas help.
jerick estomago | sziniorito_12@yahoo.com | #66 Otero Ave. Mabayuan, Olongapo city. Zambales
Sunday, November 24, 2013 at 10:56:39 AM PST

Im looking for my father who was a US Marine from Subic Bay. Between 1990-1991. My name is JERICK ESTOMAGO. My mom is Alena Estomago. My mom said I got my name from Rick Ron, which happen to be my father. I never met him since I was born. I'm 22 now and have my own family. my contact number is 09462866656. Pleas help.
jerick estomago | sziniorito_12@yahoo.com | #66 Otero Ave. Mabayuan, Olongapo city. Zambales
Sunday, November 24, 2013 at 10:55:32 AM PST

pls contact me at 09123875418 if u find my dad samuel E. johnson
JENNIFER JOHNSON | jenlaine_0807@yahoo.com | zambales
Sunday, November 24, 2013 at 05:25:29 AM PST

im looking for my father samuel E.johnson he was asign in naval base subic bay .. im jennifer johnson im 30 yrs old i like 2 meet him someday ..
jennifer johnson | jenlaine_0807@yahoo.com | olongapo zambales
Sunday, November 24, 2013 at 05:07:14 AM PST

im looking for my father samuel E.johnson he was asign in naval base subic bay .. im jennifer johnson im 30 yrs old i like 2 meet him someday ..
jennifer johnson | jenlaine_0807@yahoo.com | olongapo zambales
Sunday, November 24, 2013 at 05:06:53 AM PST

im looking for my father samuel E.johnson he was asign in naval base subic bay .. im jennifer johnson im 30 yrs old i like 2 meet him someday ..
jennifer johnson | jenlaine_0807@yahoo.com | olongapo zambales
Sunday, November 24, 2013 at 05:06:31 AM PST

im looking for my father samuel E.johnson he was asign in naval base subic bay .. im jennifer johnson im 30 yrs old i like 2 meet him someday ..
jennifer johnson | jenlaine_0807@yahoo.com | olongapo zambales
Sunday, November 24, 2013 at 05:05:52 AM PST

im looking for my father samuel E.johnson he was asign in naval base subic bay .. im jennifer johnson im 30 yrs old i like 2 meet him someday ..
jennifer johnson | jenlaine_0807@yahoo.com | olongapo zambales
Sunday, November 24, 2013 at 05:05:26 AM PST

im looking for my father samuel E.johnson he was asign in naval base subic bay .. im jennifer johnson im 30 yrs old i like 2 meet him someday ..
jennifer johnson | jenlaine_0807@yahoo.com | olongapo zambales
Sunday, November 24, 2013 at 05:04:59 AM PST

im looking for my father samuel E.johnson he was asign in naval base subic bay .. im jennifer johnson im 30 yrs old i like 2 meet him someday ..
jennifer johnson | jenlaine_0807@yahoo.com | olongapo zambales
Sunday, November 24, 2013 at 05:03:54 AM PST

I'm looking for my father. His name is Dennis Alan Young. He was a former U.S Air Force Staff Sergeant. I think my Mother and him met on year 1991. My mom and I has been searching for him for 21 years now.
Mark Allan Gallo | kuronekotrain@yahoo.com | #68 Upper Kalaklan, Olongapo City
Sunday, November 24, 2013 at 03:13:03 AM PST

I'm looking for my father. His name is Dennis Alan Young. He was a former U.S Air Force Staff Sergeant. I think my Mother and him met on year 1991. My mom and I has been searching for him for 21 years now.
Mark Allan Gallo | kuronekotrain@yahoo.com | #68 Upper Kalaklan, Olongapo City
Sunday, November 24, 2013 at 03:12:32 AM PST

I'm finding my biological father named Darrell Pearman (i'm not sure about the spelling of his first name) i've been searching for him for 21 years now. Please email me if you know him/his whereabouts. Thanks
Alfred Darrell Mandigma | darrellmandigma@yahoo.com | Olongapo City
Sunday, November 24, 2013 at 02:33:50 AM PST

I'm finding my biological father named Darrell Pearman (i'm not sure about the spelling of his first name) i've been searching for him for 21 years now. Please email me if you know him/his whereabouts. Thanks
Alfred Darrell Mandigma | darrellmandigma@yahoo.com | Olongapo City
Sunday, November 24, 2013 at 02:33:33 AM PST

My name is Michael Lewis I was in Olongapo in 1976 I am looking for a woman I met named Anita and had my child in November/December of 1976 please help me find them. I can't remember the name of club we met but I know it was on the left side of the main drag and she lived on the first street on the right as you crossed the river. It's been37 years and I am sorry and ashamed. Please Help!!!!
Michael Ray Lewis | Lewis.mrs@art.net | 16925 Crosby Fwy. Houston Texas 77049
Thursday, November 14, 2013 at 07:02:18 PM PST

My name is Michael Lewis I was in Olongapo in 1976 I am looking for a woman I met named Anita and had my child in November/December of 1976 please help me find them. I can't remember the name of club we met but I know it was on the left side of the main drag and she lived on the first street on the right as you crossed the river. It's been37 years and I am sorry and ashamed. Please Help!!!!
Michael Ray Lewis | Lewis.mrs@art.net | 16925 Crosby Fwy. Houston Texas 77049
Thursday, November 14, 2013 at 06:59:53 PM PST

My name is Michael Lewis I was in Olongapo in 1976 I am looking for a woman I met named Anita and had my child in November/December of 1976 please help me find them. I can't remember the name of club we met but I know it was on the left side of the main drag and she lived on the first street on the right as you crossed the river. It's been37 years and I am sorry and ashamed. Please Help!!!!
Michael Ray Lewis | Lewis.mrs@art.net | 16925 Crosby Fwy. Houston Texas 77049
Thursday, November 14, 2013 at 06:57:00 PM PST

My name is Michael Lewis I was in Olongapo in 1976 I am looking for a woman I met named Anita and had my child in November/December of 1976 please help me find them. I can't remember the name of club we met but I know it was on the left side of the main drag and she lived on the first street on the right as you crossed the river. It's been37 years and I am sorry and ashamed. Please Help!!!!
Michael Ray Lewis | Lewis.mrs@art.net | 16925 Crosby Fwy. Houston Texas 77049
Thursday, November 14, 2013 at 06:55:28 PM PST

I am looking for my father who was in USA Marine from subic bay between 1980-1981 my name is Mark Bato. I was born on May 1981 in Olongapo City General Hospital. My mother name is Pat Bato she was 17 years old then. His name is Ronald Anderson. Please Help call me 8326470746
Mark Bato | mbato21@hotmail.com | Houston, TX
Thursday, November 14, 2013 at 04:37:47 PM PST

I am looking for my father who was in USA Marine from subic bay between 1980-1981 my name is Mark Bato. I was born on May 1981 in Olongapo City General Hospital. My mother name is Pat Bato she was 17 years old then. His name is Ronald Anderson. Please Help call me 8326470746
Mark | mbato21@hotmail.com | Houston, TX
Thursday, November 14, 2013 at 04:36:03 PM PST

I am looking for my father who was in USA Marine from subic bay between 1980-1981 my name is Mark Bato. I was born on May 1981 in Olongapo City General Hospital. My mother name is Pat Bato she was 17 years old then. His name is Ronald Anderson. Please Help call me 8326470746
Mark | mbato21@hotmail.com | Houston, TX
Thursday, November 14, 2013 at 04:35:03 PM PST

I am looking for my father who was in USA Marine from subic bay between 1980-1981. I was born on May 1981 in Olongapo City General Hospital. My mother name is Pat Bato she was 17 years old then. His name is Ronald Anderson. Please Help call me 8326470746
Mark Bato | mbato21@hotmail.com | Houston, TX
Thursday, November 14, 2013 at 04:33:08 PM PST

I am looking for my father who was in USA Marine from subic bay between 1980-1981. I was born on May 1981 in Olongapo City General Hospital. My mother name is Pat Bato she was 17 years old then. His name is Ronald Anderson. Please Help call me 8326470746
Mark Bato | mbato21@hotmail.com | Houston, TX
Thursday, November 14, 2013 at 04:32:17 PM PST

I am looking for my father who was in USA Marine from subic bay between 1980-1981. I was born on May 1981 in Olongapo City General Hospital. My mother name is Pat Bato she was 17 years old then. His name is Ronald Anderson. Please Help call me 8326470746
Mark Bato | mbato21@hotmail.com | houston, TX
Thursday, November 14, 2013 at 04:31:02 PM PST

I am looking for my father who was in USA Marine from subic bay between 1980-1981. I was born on May 1981 in Olongapo City General Hospital. My mother name is Pat Bato she was 17 years old then. His name is Ronald Anderson. Please Help call me 8326470746
Mark Bato | mbato21@hotmail.com | houston, TX
Thursday, November 14, 2013 at 04:30:32 PM PST

Hello, I`m searching for a men was stationed in Subic Naval Base (i dont know if Olongapo oder San Antonio) in 1974-1975. His name could be Robert Bob Moore. His friend Gerry or Jerry (I dont know the correct name) was married with a Phillipina named Linda. If you know or knew this man - or his friend - I would be glad for writing me!
HelenPfeiffer | HelenPfeiffer@web.de | -
Wednesday, November 13, 2013 at 05:54:41 AM PST

Hello, I`m searching for a men was stationed in Subic Naval Base (i dont know if Olongapo oder San Antonio) in 1974-1975. His name could be Robert Bob Moore. His friend Gerry or Jerry (I dont know the correct name) was married with a Phillipina named Linda. If you know or knew this man - or his friend - I would be glad for writing me!
HelenPfeiffer | HelenPfeiffer@web.de | -
Wednesday, November 13, 2013 at 05:54:14 AM PST

Hello, I`m searching for a men was stationed in Subic Naval Base (i dont know if Olongapo oder San Antonio) in 1974-1975. His name could be Robert Bob Moore. His friend Gerry or Jerry (I dont know the correct name) was married with a Phillipina named Linda. If you know or knew this man - or his friend - I would be glad for writing me!
HelenPfeiffer | HelenPfeiffer@web.de | -
Wednesday, November 13, 2013 at 05:54:05 AM PST

Hello, I`m searching for a men was stationed in Subic Naval Base (i dont know if Olongapo oder San Antonio) in 1974-1975. His name could be Robert Bob Moore. His friend Gerry or Jerry (I dont know the correct name) was married with a Phillipina named Linda. If you know or knew this man - or his friend - I would be glad for writing me!
HelenPfeiffer | HelenPfeiffer@web.de | -
Wednesday, November 13, 2013 at 05:53:57 AM PST

Hello, I`m searching for a men was stationed in Subic Naval Base (i dont know if Olongapo oder San Antonio) in 1974-1975. His name could be Robert Bob Moore. His friend Gerry or Jerry (I dont know the correct name) was married with a Phillipina named Linda. If you know or knew this man - or his friend - I would be glad for writing me!
HelenPfeiffer | HelenPfeiffer@web.de | -
Wednesday, November 13, 2013 at 05:53:49 AM PST

looking for naya velma possible child 77 78 was 0n uss morton dd948 the yellow building on the left by the statue in the he told me ssstreet looks familiar aaron went by dewey sometimes she told me she was pregnent went ua hauled back to morton by shore patrol dewspan@hotmail.com
aaron dewey kast | dewspan@hotmail.com | lex n.
Thursday, November 07, 2013 at 06:15:28 PM PST

looking for naya velma possible child 77 78 was 0n uss morton dd948 the yellow building on the left by the statue in the he told me ssstreet looks familiar aaron went by dewey sometimes she told me she was pregnent went ua hauled back to morton by shore patrol dewspan@hotmail.com
aaron dewey kast | dewspan@hotmail.com | lex n.
Thursday, November 07, 2013 at 06:14:55 PM PST

looking for naya velma possible child 77 78 was 0n uss morton dd948 the yellow building on the left by the statue in the he told me ssstreet looks familiar aaron went by dewey sometimes she told me she was pregnent went ua hauled back to morton by shore patrol dewspan@hotmail.com
aaron dewey kast | dewspan@hotmail.com | lex n.
Thursday, November 07, 2013 at 06:14:21 PM PST

looking for naya velma possible child 77 78 was 0n uss morton dd948 the yellow building on the left by the statue in the he told me ssstreet looks familiar aaron went by dewey sometimes she told me she was pregnent went ua hauled back to morton by shore patrol dewspan@hotmail.com
aaron dewey kast | dewspan@hotmail.com | lex n.
Thursday, November 07, 2013 at 06:13:59 PM PST

hello, may alam po ba kayong mga orphanage sa olongapo city?
Shobe | Olongapo
Sunday, November 03, 2013 at 11:13:44 PM PST

hello, may alam po ba kayong mga orphanage sa olongapo city?
Shobe | Olongapo
Sunday, November 03, 2013 at 11:13:28 PM PST

looking for Corazon viola who worked at sherry club 1972 thanks
Dsn Walden | brat@as.net | usa
Saturday, October 19, 2013 at 07:57:11 PM PST

looking for Corazon viola who worked at sherry club 1972 thanks
Dsn Walden | brat@as.net | usa
Saturday, October 19, 2013 at 07:56:52 PM PST

looking for Corazon viola who worked at sherry club 1972 thanks
Dsn Walden | brat@as.net | usa
Saturday, October 19, 2013 at 07:56:03 PM PST

I am looking for a woman by the name of Lin. When I was 19 years old and in the Navy she was 2 months pregnant when I left in. The child would be turning around 39 in January if I am doing the math right. please contact me if you have any information. 805-451-4528
Ben | sballoum@sbcglobal.net | Arroyo Grande, CA USA
Friday, October 18, 2013 at 06:54:50 PM PST

I am looking for a woman by the name of Lin. When I was 19 years old and in the Navy she was 2 months pregnant when I left in. The child would be turning around 39 in January if I am doing the math right. please contact me if you have any information. 805-451-4528
Ben | sballoum@sbcglobal.net | Arroyo Grande, CA USA
Friday, October 18, 2013 at 06:53:55 PM PST

I am looking for a woman by the name of Lin. When I was 19 years old and in the Navy she was 2 months pregnant when I left in. The child would be turning around 39 in January if I am doing the math right. please contact me if you have any information. 805-451-4528
Ben | sballoum@sbcglobal.net | Arroyo Grande, CA USA
Friday, October 18, 2013 at 06:52:48 PM PST

I am attempting to find out how a friend is after a surgery, and can get no response. Her name is, First Francisco(Precy). If anyone knows her family or any email address that I can converse with, please let me know. Her address is 63 STA Maria, Castillejos, Zambales.
Teresa Frondle | tfrondle@yahoo.com | Clinton,Iowa USA
Sunday, October 13, 2013 at 12:13:13 PM PST

Hi to all, I would like to find Salve Bulawan ,she would be about 55 years old any one know her please contact me at this email .Salamat.
Jimmy Edwards | zip316j2ya@aim.com | North Carolina
Sunday, October 13, 2013 at 09:24:03 AM PST

Hi to all, I would like to find Salve Bulawan ,she would be about 55 years old any one know her please contact me at this email .Salamat.
Jimmy Edwards | zip316j2ya@aim.com | North Carolina
Sunday, October 13, 2013 at 09:23:39 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:03:03 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:02:32 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:02:22 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:02:13 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:01:59 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:01:31 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:01:18 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:01:02 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:00:47 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:00:33 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:00:21 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 07:00:11 AM PST

Still looking for Edna Paguio who would be about 45 today lived just off Rizal not to far from Magsaysay. We met in 1985 trying to locate her, anyone know of her where she is please contact me at User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Sunday, October 13, 2013 at 06:59:52 AM PST

Hello, I post this two years ago and I'm hope if I post this again somebody might be able to help me. I was born at Sta. Veronica Hospital in 1970 Olongapo City. I'm looking for my mother her name is Delia Baldemor. Her last address was 76 Kessing St East Tapinac. If anyone could help just email me at kgraves1@yahoo.com. Thanks so much.
Kevin Graves | kgraves1@yahoo.com | Rome,Ga USA
Thursday, September 26, 2013 at 05:48:26 PM PST

sarah baluyot po ang pinangalan saken.
alexandra locsin | ar_reese16@yahoo.com | Quezon City
Saturday, September 21, 2013 at 05:22:25 AM PST

nakikiusap po ako hinahanap ko po si cecille mommy ko po, at frederick kapatid ko po, at rommel kapatid ko din po.. tulungan niyo po ako parang awa nyo na. baluyot po ang dating apilyedo nila. sa daddy ko ang pangalan ng daddy ko fredierick baluyot. yun lang po ang alam ko ang mommy ko tubong olongapo. iniwan nila ako. gusto ko sila makausap. kung meron man pong nakakakilala eto po ang number ko 09167534354. maraming salamat po.
alexandra locsin | ar_reese16@yahoo.com | Quezon City
Saturday, September 21, 2013 at 05:18:25 AM PST

station in the Philippines 85-87 looking for a Maria probalong (hope it is spelled right.) We worked in the hospital together she was an intern . I was Air force. we had a son together Tremaine.We stayed in contact and I moved and have not heard form here in years. Please respond back to the above email if you know of them.
Charles reddick | th32209@gmail.com | florida
Thursday, September 19, 2013 at 03:05:51 PM PST

I was stationed in Subic Bay from 1976 to 1978. I met a girl named Carmen Gutierrez. We spent over a year together and I an trying to contact her. I came back in 1980 but could not find her, maybe here I can.
Kc Sherman | redd5591@yahoo.com | Washingrton State, USA
Tuesday, September 10, 2013 at 09:08:22 PM PST

My name is Nicole Southern-Blackwell I am in search of a child born to a Delia Santiago from Bulahan or Bulacan, Phillipines.Born in 1973 or 1974.My fathers name Mark Southern stationed at Subic Bay Naval Base in 1972-1974.Met Delia at Sanguita Club. Ive always known through people in my family about these truths but I was just a child.Now Im 34 I realize the pain this may have caused you to be left behind grow up without a your father, feeling abandoned that crushes me.Its caused so much pain to not know who you are.What you look like.How you grew up ect....I didnt realize that actually trying to find you would bring up all of these emotions.Im so sorry that you had to feel this way.I hope to find you one day.Just know that someone has thought about you throughout the years!I was so scared at first to evn look or try to call.I set up a long distance line especially for you.To no avail I got the wrong number and disconnected message.I have alot of information that seems to be just dead ends and its sad.Even after I gathered the courage to try to call after picking up the phone and just hanging up before hitting send I have so many fears and questions leaving me to wonder if opening up this chapter might cause more pain and I was better off leaving it alone.IDK I guess ill never know until I try I hope that by trying I can find you.I have so many questions if your reading this please contact me. nicole.blackwell2011@gmail.com
Nicole Blackwell | nicole.blackwell2011@gmail.com | Stockton California
Wednesday, August 28, 2013 at 10:31:08 AM PST

updates????
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Monday, August 26, 2013 at 09:50:57 PM PST

Hi Everyone i don't know where to start i just hope one day i will find my father its hard when your own mother dose not want to talk about it how she met him ect,,, well from what i know she was a in the military and he came on ship to olongapo in 1976 i was conceived around Christmas time in 1976 i was born September 11th 1977 from what i know is that he was married at the time and when my mom confronted him that she was pregnant he didn't wanted anything to do with it and gave her money to keep it quite that's what i was told My Mother Names at that time was Gloria Rey she was around 18Years old unfortunately i don't have a name of my father but ig any of you remember my mom by her name please contact me i need closure in my life and at least know who you are and what you like i have so many questions mabey if this helps i was born at st judes children hospital in olongapo city zambalez
Elizabeth Brown | bmogirly2003@hotmail.com | 4909 Woodstone Dr 807 San Antonio TX 78230
Wednesday, August 21, 2013 at 03:20:24 PM PST

Hi, i am Michelle Hipolito looking for my bio father, I was born August 1977. I am the only child of My mother is Lilia G. Hipolito she was a watress in Olonggapo back then according to her. And also told me my father is GORDON WOOD and he was in the USS INTERPRISE but there's a lot of pieces missing. My mother also told me that he will be 77 years old now.I don't know much but I'm really desperate to see and meet him. I pray to God that he will help me to see my father or to know if he's still alive or maybe he got the family, I would be glad to meet my brother or sister. if there's someone who can help me find him. Please email me at mitch_lionflame@yahoo.com. Thank you so much..
michelle hipolito | mitch_lionflame@yahoo.com | angeles, city
Tuesday, August 20, 2013 at 11:53:59 PM PST

Hi, i am Michelle Hipolito looking for my bio father, I was born August 1977. I am the only child of My mother is Lilia G. Hipolito she was a watress in Olonggapo back then according to her. And also told me my father is GORDON WOOD and he was in the USS INTERPRISE but there's a lot of pieces missing. My mother also told me that he will be 77 years old now.I don't know much but I'm really desperate to see and meet him. I pray to God that he will help me to see my father or to know if he's still alive or maybe he got the family, I would be glad to meet my brother or sister. if there's someone who can help me find him. Please email me at mitch_lionflame@yahoo.com. Thank you so much..
michelle hipolito | mitch_lionflame@yahoo.com | angeles, city
Tuesday, August 20, 2013 at 11:50:57 PM PST

shipfitter 3rd. class in the pipe shop...R-1 Division. can you remember any of the guys from this area? some last names I remember are: Weeks,Rabun,Pixler,Martz. I was involved with a girl named Virginia Andrada...think I may have fathered a child by her...I am trying to get some info. on this but thus far no luck. What was your rate? man I miss those days!! Im fighting bladder cancer now..have been for the past 3 years. please email me !! glad I found this site!!
ron marshall | ron.marshall@yahoo.com | po box 1083 pulaski tn 38478
Monday, August 19, 2013 at 03:48:06 PM PST

Looking for Jim Tanner, went with Gina Reyes at the "White House" club mid seventies. You latter got your divorce and joined the merchant marines. You will know a song that was your's & Gina's.
MariaTopanic | Mtopanic@yahoo.com | San Diego, Ca
Saturday, August 10, 2013 at 09:14:55 AM PST

Looking for an old friend I met in Olongapo back in 1980. Her name is Marivel Famularcano. She worked in a gift shop on Magsaysay Drive. Appreciate any information. Thank You.
Ed Henemyre | edhen111@yahoo.com | Indianapolis, IN USA
Friday, August 09, 2013 at 09:08:22 AM PST

I am looking for a room for rent with a comfort room. please help. here's my contact number 09463077000. thanks. godbless.
Clariza M. Ramos | ramosyza860@yahoo.com | Morong, Bataan
Sunday, August 04, 2013 at 09:32:43 PM PST

is there any update?
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Monday, July 29, 2013 at 08:27:32 PM PST

No one should help these ASSHOLES that repeat post over and over again.
T | user857712@aol.com | USA
Sunday, July 28, 2013 at 06:42:09 AM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE bOS | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:47:14 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE bOS | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:46:14 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:45:44 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE bOS | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:44:44 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:43:44 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE bOS | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:42:44 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE bOS | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:42:07 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:41:07 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:40:37 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:39:37 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:38:37 PM PST

looking FOR A BABY GIRL BORN IN 1965 TO A us mARINE. I BELIEVE HER MOTHERS NAME WAS mYRNA, AND THEY WERE SINGERS IN A SMALL BAND pLEASE HELP ME FIND HER, I SO WANT TO HAVE HER IN OUR CHILDLESS LIFE. tHANKYOU, Marjorie bOS
mARJORIE | GARYBOS@COMCAST.NET | ALPHARETTA geORIGA
Thursday, July 25, 2013 at 10:37:37 PM PST

theirs any update???
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Monday, July 08, 2013 at 02:26:09 AM PST

I visited back in 1989/1990 to Olongapo. I met a girl, Rebecca Cabawung who worked at the Red Rock Inn I believe it was called, a country bar. We had a great time together, she lived off the main street and had a little two room apt behind this little store. If anyone knows her tell her "Mahal Kita"
SK | Retiredusn2005@aol.com | Norfolk, VA
Saturday, July 06, 2013 at 03:46:30 AM PST

hello....I am looking for my father for 37 years now.his name is ROBERT REED..my mother told me that robert worked at san miguel subic during that time he meet my mom at villa rovisa (1974-1975)...My mothers name is Rosita "Rose" Berdos.I was born October 21,1975.Pls. help me pls. find my father..
tuesday berdos | t.saldua@yahoo.com | hindang,leyte
Sunday, June 30, 2013 at 11:14:58 PM PST

No one should help (AmazingEyes_04@yahoo.com) for being rude and taking up 10 spaces, people like this should be ignored, they ruin sites and cause them to removed.
Complaint | Abuse @aol.com | Nonya
Friday, May 24, 2013 at 04:40:52 AM PST

hello there,im looking for mom'TESSIE ARLAN,who had a foriegn husband and dont know what is his name..plz help me to find my mom,coz i never meet her fo almost 32 yrs now..here is my contact #,09487757979 and im leaving at taguig city..thak you..
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:38:01 PM PST

hello there,im looking for mom'TESSIE ARLAN,who had a foriegn husband and dont know what is his name..plz help me to find my mom,coz i never meet her fo almost 32 yrs now..here is my contact #,09487757979 and im leaving at taguig city..thak you..
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:35:36 PM PST

hello there,im looking for mom'TESSIE ARLAN,who had a foriegn husband and dont know what is his name..plz help me to find my mom,coz i never meet her fo almost 32 yrs now..here is my contact #,09487757979 and im leaving at taguig city..thak you..
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:35:25 PM PST

hello there,im looking for mom'TESSIE ARLAN,who had a foriegn husband and dont know what is his name..plz help me to find my mom,coz i never meet her fo almost 32 yrs now..here is my contact #,09487757979 and im leaving at taguig city..thak you..
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:35:13 PM PST

hello there,im looking for mom'TESSIE ARLAN,who had a foriegn husband and dont know what is his name..plz help me to find my mom,coz i never meet her fo almost 32 yrs now..here is my contact #,09487757979 and im leaving at taguig city..thak you..
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:34:37 PM PST

hello there,im looking for mom'TESSIE ARLAN,who had a foriegn husband and dont know what is his name..plz help me to find my mom,coz i never meet her fo almost 32 yrs now..here is my contact #,09487757979 and im leaving at taguig city..thak you..
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:34:27 PM PST

hello there,im looking for mom'TESSIE ARLAN,who had a foriegn husband and dont know what is his name..plz help me to find my mom,coz i never meet her fo almost 32 yrs now..here is my contact #,09487757979 and im leaving at taguig city..thak you..
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:34:16 PM PST

hello there,im looking for mom'TESSIE ARLAN,who had a foriegn husband and dont know what is his name..plz help me to find my mom,coz i never meet her fo almost 32 yrs now..here is my contact #,09487757979 and im leaving at taguig city..thak you..
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:33:28 PM PST

hi,im cherry from taguig city.im looking for my mother,her name is name is TESSIE ARLAN,i had a news that she living her at ologapo city with her husband foriegner but sad to say that i dont know his name..please tell me if u know her,,here is my contact #,09487757979..thank you.
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:23:35 PM PST

hi,im cherry from taguig city.im looking for my mother,her name is name is TESSIE ARLAN,i had a news that she living her at ologapo city with her husband foriegner but sad to say that i dont know his name..please tell me if u know her,,here is my contact #,09487757979..thank you.
maria conchita arlan de la cruz | AmazingEyes_04@yahoo.com | 259 purok 5 tipas palingon taguig city
Monday, May 20, 2013 at 05:10:38 PM PST

hellow there..i am louis azarrga, son of lucy azarraga galita, im 22 years old. i am looking for my father. his name is LOuis Morales.my mother named me afther him para mahanapnyakami kaagad. its been 22 years na po.. hindi ko pa po cya nakikilala at nakikita,.. dad.. if you are out there.please..i just wanted to meet you..you can contact me here @09098370388.. or email me @ louis_16dsprinter@yahoo.com.. he is from texas and he is a USAF army.. naasigned po cya dati sa clark pampangga... sana po matulungan nyo po ako....
Louis Azarraga | louis_16dsprinter@yahoo.com | dungon a jaro iloilo city 5000 philippines
Friday, May 17, 2013 at 08:36:18 AM PST

hellow there... my name is louis azarraga, son of lucy galita.my father was assigned at clark pampangga last 1990-1991.his name is louis morales he is a Usafarmy taga tevas po cya.. if you know him please contact me in my number.09098370388. i was born on 1991. we tried to reach him but we failed. its been 22 years na...mula nang pinanganak ako.. hindi ko talaga cya nakita.. sana po matulungan nyo po ako.. maraming salamat po..
louis azarraga | louis_16dsprinter@yahoo.com | iloilo city 5000 philippines
Friday, May 17, 2013 at 07:31:46 AM PST

looking for naya velma wason the morton 1978 i think. told me she was pregnant went ua was taken back to ship by shorepatrol she lived just past a staue in the middle of the road on the left side yellow building upstairs and to the left right side door did some blackmarket stuff wit h her cousin i think he carried a45 road amotorcycle if there was a child id like to fid him or her
aaron dewey kast | dewspan@hotmail.com | ne.
Tuesday, May 07, 2013 at 10:03:23 AM PST

looking for naya velma wason the morton 1978 i think. told me she was pregnant went ua was taken back to ship by shorepatrol she lived just past a staue in the middle of the road on the left side yellow building upstairs and to the left right side door did some blackmarket stuff wit h her cousin i think he carried a45 road amotorcycle if there was a child id like to fid him or her
aaron dewey kast | dewspan@hotmail.com | ne.
Tuesday, May 07, 2013 at 09:54:55 AM PST

Looking for Jim Tanner ( that is what he called himself, but as we know most gals used an alias and some of the guys did). He fathered a child in mid 70's. He used to see a gal named Gina at the White House club. He apparently joined the merchant marines after his military hitch about this same time. Thanks for any info.
Mtopanic | Mtopanic@yahoo.com | SanDiego, CA
Wednesday, May 01, 2013 at 01:48:09 PM PST

I was in Subic bay 1974-1976 and searching for my old girlfriend use to work at the Aceme club #2 . Like to hear from her , Her name was or is Yolanda Rangel
REY CORONADO | rey__crnd@yahoo.com | 1555 bubbling well dr.
Wednesday, May 01, 2013 at 02:21:09 AM PST

trying to locate a girl named vinna, she worked at the bamboo grove club in 1977 need to contact her , any help appreciated kenny
kenny dixon | dixonjames5048@gmail.com | texas
Friday, April 26, 2013 at 08:37:51 PM PST

looking for a girl named vinna ,worked at bamboo grove club in 1977. any information please contact me . thanks kenny
kenny dixon | dixonjames5048@gmail.com | texas
Friday, April 26, 2013 at 08:32:18 PM PST

I can upload a picture of the last time he had seen me and my mother.... MAYBE THAT WILL HELP!! If not it was another failed attempt....
Michelle Miller | miller4up@yahoo.com | Sault Ste. Marie Michigan USA
Thursday, April 25, 2013 at 07:52:39 PM PST

It is pointless to find anyone on here. Especially when it is your dad. I contacted a private investigator today and no luck. I now know that this is the end of my search and can't help but be EVEN MORE PISSED AT MY MOTHER for doing this to me. Or even be pissed at him for leaving it at that. WTF ever!!! 15 years of hoping and trying to find him has taken a toll on me and I think I am putting this to rest. This website and the many people looking for LOVED ONES MAKES ME SICK!!!! The pain you guys have all caused will always linger in the hearts of an INNOCENT CHILD!!!
Michelle Miller | miller4up@yahoo.com | Sault Ste. Marie Michigan USA
Thursday, April 25, 2013 at 07:50:22 PM PST

My name is Marissa Boudreau, maiden name (Rountree). I was born November 19th, 1982 at 4:30pm, to Hilda San in Angeles City. I am unaware of who my birth father is? I was adopted by a couple that was stationed at Clark AFB at the time. I'm just looking for more information on my birth mother and birth father.
Marisssa Boudreau | mboudreau726@me.com | MA, USA
Thursday, April 25, 2013 at 09:09:10 AM PST

hi! is there any update?
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Thursday, April 25, 2013 at 02:28:39 AM PST

I was a marine stationed at Subic BAY IN 1972-73,and trying to find my old girlfriend,Nenita Yalong of 187 LOWER Kalaklan OLONGAPO CITY.She had a sister named Angel,and a brother named Frank,we were supposed to be married back then,I EVEN flew back from Okinawa,to marry her,but couldn't.Im orginnaly from North Carolina,and if any one knows of her whereabouts or what happened to her or where she lives, please e mail me.I just gotta know what happened.
BILL DICKENS | dickenswilliam64@yahoo.com | po box 64 gilson il 61436 USA
Tuesday, April 23, 2013 at 01:25:06 AM PST

Richard Forinash El-alis B, Luhib Lake Sebu, South Cotabato Philippines Cell 09263188555 E-mail richardforinash@earthlink.net I'm looking for the X- BOX First Generation Thank You
Richard Forinash | richardforinash@earthlink.net | Lake Sebu, South Cotabato
Saturday, April 20, 2013 at 01:02:05 AM PST

I am looking for am man that would be about 27 / 28.......From what i know he would have been born around April 1985..... His mothers name was Juliet, and he was suppose to be named Carlo with the possibility of having my fathers last name of Gros. My fathers name is Clayton Gros. Please contact me if you may know Carlo @ 985-414-9388
Kristi Blanchard | kblanchard@comarmarine.com | Louisisna
Friday, April 19, 2013 at 02:49:04 PM PST

nena is the name of nani of my husband when he is young... until now
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | dampay candelaria,zambales
Friday, April 12, 2013 at 06:37:43 PM PST

i hope,, someday,,i find the father of marvin and his mother,, i know her name is evelyn dela cruz,,,just contact me,, heres my number,,+639109916593..thanks
rochelle | rochellealmandres@ymail.com | dampay candelaria,zambales
Thursday, April 11, 2013 at 06:24:16 AM PST

Looking for seaman who was in subic in April or may of 1974 who would have fathered a child with Nena who later hada daughter in January 1975. Please contact if u can relate to this info.
Jan Bagtang | Janbarajas75@gmail.com | California
Sunday, April 07, 2013 at 04:24:06 PM PST

If you cant not contact me at this e mail please just write a comment using my name to let me know .
LUIS DOEL GONZALEZ | luis.d.gonzalez.martinez@medtronic.com | villalba ,puerto rico
Thursday, April 04, 2013 at 08:51:14 AM PST

hi,to all filipinos, I was station at subic bay bay, as a marine sentry by 1979-1980,I meet this girl at airport disco,Nancy de la Rosa and I will like to find her.PLEASE,help me locate her.Iam puertorican and I know that she will like to hear about me,cause we were in love by that time and I never forget her.
luis doel gonzalez | puerto rico
Thursday, April 04, 2013 at 08:45:29 AM PST

Anyone living in Olongapo near Magsaysay that could look for someone for me? If so contact me at user857712@aol.com
T | user857712@aol.com | USA
Wednesday, April 03, 2013 at 05:05:02 PM PST

Dear All Filipino Friends, I am looking for "MARICRIS PARRERA" (nymar)she was living at 70 national road upper kalaklan olongapo city her sister name is bunso, syndee, and atee helen she was my friend in 1989 if any one have her number or her email address kindly reply me or any friend know about her kindly inform me she was just a good friend. Thanks to All
nymar | falconshipchandler@yahoo.com | olongapo city
Wednesday, April 03, 2013 at 01:02:46 AM PST

Dear All Filipino Friends, I am looking for "MARICRIS PARRERA" (nymar)she was leaving at 70 national road upper kalaklan olongapo city her sister name is bunso, syndee, and atee helen she was my friend in 1989 if any one have her number or her email address kindly reply me or any friend know about her kindly inform me she was just a good friend. Thanks to All
nymar | falconshipchandler@yahoo.com | olongapo city
Wednesday, April 03, 2013 at 01:01:12 AM PST

Hello I'm looking for my biological father his name is Richard Peter my mother stated he served in the arm forces in olongapo city in 1964. I don't know him. This is a long shot
Dorothy Caspe | dboggiano007@gmail.com | Stockton ca
Sunday, March 31, 2013 at 01:34:15 AM PST

My uncle Ramesh chander khokhar is missing since 1991 from 95 hansen st. E.J. Olangapo city. Please help in finding him. Thank you.
NISHI PUROHIT | nishi.purohit@gmail.com | India
Friday, March 29, 2013 at 11:46:44 AM PST

hello,,im the wife of marvin,he born september 8,1980..i like to meet his father,,im not sure the real name,,they said marvin anderson or marvin smith,his father work in olongapo city,,then he meet his wife,, i dont know the name of his mother,,they said his mom is from visayas,,when his mom in olongapo,,she need to care her son,,so,,,she found regina hermogino to care her son,,because she is working,,then her nani bring her son here in candelaria zambales..31 years he not found her mom and dad,,my husband past away already last feb,23,2011,,
rochelle almandres | rochellealmandreshermogino@yahoo.com | dampay candelaria zambales.2212philippines
Friday, March 29, 2013 at 05:25:53 AM PST

Oh. I was a Marine in MT Company detached to the 3rd Marines. I left the barrio on the insistence of some Philppine bounty hunters and a .38.
David Zachary | davidzachary@hotmail.com | California
Tuesday, March 19, 2013 at 04:36:31 PM PST

On the off-chance that anyone might see this, I was in Olongapo in 1983/1984 (August-January). I was living in a barrio with Mila(gros) Pasbara Aguilar. She said she was 23 at the time so would be 53/54. She has a brother named Marlon. I have though of her often in the time that has passed and would like to know if she is well and happy. I spent my 21st birthday with her and her family and the many others in the barrio. It was a significant turning point in my life. Kinda fell like this is akin to a message in a bottle.
David Zachary | davidzachary@hotmail.com | Claremont, California
Tuesday, March 19, 2013 at 04:33:21 PM PST

I was born March 29, 1977 in Olongapo at Olongapo City General Hospital. My biological mother's name is Cecilia B. Fernandez. She named me Crisel Fernandez. We were at a place called Sister Ruth's until I was adopted at 6 weeks old. I would like to know more about the orphanage. My parents don't recall a formal name of the facility. I like to find my bio mom too. Any information would be helpful.
Amelia Odom | ameodom@gmail.com | San Diego, Ca, USA
Friday, March 15, 2013 at 09:49:56 PM PST

Hi m melay 25 yrs old I'm looking for my father I don't know I'm not sure wat xzactly spelling it was but here his name Erwin weizyscent I want to know. And I want to see him ...plss help me if u know my father
Melanie Libuen | Lebuenm18@yahoo.com | Pampanga
Wednesday, March 13, 2013 at 03:39:48 PM PST

Hi im looking to MR. DAVE DIMPLE a father of my brother in law name RANIEL PAGARIGAN hes mother name is NONITA PAGARIGAN, dave dimple is a US NAVY base in olonggapo a year of 1987. Please be inform us if have a further information to him,,, thanks and Godbless......... Raniel_pagarigan@yahoo.com, arthur_torio@yahoo.com Contact no. +639472476749, +639303861078
arthur | arthur_torio@yahoo.com | sapang moncada tarlac philippines
Monday, March 11, 2013 at 12:29:57 AM PST

Hi im looking to MR. DAVE DIMPLE a father of my brother in law name RANIEL PAGARIGAN hes mother name is NONITA PAGARIGAN, dave dimple is a US NAVY base in olonggapo a year of 1987. Please be inform us if have a further information to him,,, thanks and Godbless......... Raniel_pagarigan@yahoo.com, arthur_torio@yahoo.com Contact no. +639472476749, +639303861078
arthur | arthur_torio@yahoo.com | sapang moncada tarlac philippines
Monday, March 11, 2013 at 12:27:12 AM PST

hello... i'm looking for my grand father named JAMES GUILLEMIN/ GUILLEMENT.. He was AMERICAN AIR FORCE late 60's base in Olongapo. He got married with NONITA LANQUINO and having one kid named RICKY born on July 12,1962 in ANGELES,PAMPANGA PHILIPPINES, in cesarean section and sad to say my grand mother died after 1 week, and that time WELMA or WELHELMINA LANQUINO she is a sister of NONITA was there and she is the one who take good care of the baby. Hope that this site will help me to find my granfather. You may contact my no: 09493004048 or email me @ lotzkie_dokz30@yahoo.com.. thank you..
rochel | lotzkie_dokz30@yahoo.com | cebu city
Sunday, February 24, 2013 at 07:38:24 PM PST

Does any African American male remember a woman by the name of Susan or Nora Berioso. You would have met her around November 1982 most likely at Subic Bay/Olongapo City. Please contact me. Thank you.
Carmen | carmenmiller@live.com | Columbus, OH
Tuesday, February 19, 2013 at 07:08:04 PM PST

************ATTENTION*********** Are you one of those men who was in the Navy in 1980-1982 in Olongapo City? Did you fathered a daughter? Did you meet this little girl born in August of 1983 around Jan or Feb of 1984(that would make her 5months old when you met her)? Was the mothers name Melanie or aka Mel? If you have said "YES" to any of these questions you might have been the person on the USS Coral in 1982 and also know her friend LEZA or LIZA. Mel lived in 228 Fendler and Lindayag Street. CONTACT ME if this pertrains to you. I'm looking for Willie aka William Jonathan dark blonde hair and blue eyes (maybe) in 1982 he had two prior children back in the US and he's about 49-52 years old.
Michelle Miller | miller4up@yahoo.com | Michigan, United States
Saturday, February 09, 2013 at 10:42:26 AM PST

OOppss Typo error!! i had to make a few correction to my post at the bottom. WILLIAM JOHNATHAN/WILLIAM JONATHAN aka WILLIE. And my g-pa MPA (Muslim Philippine Army). Mother use to go to these bars with her cousin (Elizabeth Dialino). DOES ANYONE RECOGNISE THESE NAMES????
Michelle Miller (Dialino) | miller4up@yahoo.com | Michigan, United States
Friday, February 08, 2013 at 03:31:22 PM PST

Hello EVERYONE! After reading through this entire list, I can't help but reach out to those looking for their child or a child looking for their father. Like ALL of you that have visited this site have that "hope" in your hearts to find that lost peice in your life. WELL HERES MINE TO ADD: Once again My name is Michelle Miller (Dialino), I was born In Olangapo City in August 16, 1983. My mother's name is Melinda Bantay Dialino and she use to work at one of these local city bars. I dont know what had happened between her and my father,,,its not my place. But I do know that his name is WILLIAM JOHANTHAN or JONATHAN and that he was an E-1 in the Navy (so she states). After my birth he came to visit and had met me once before he left again he left his information with her just in case my mother needed to find him. IF YOUR READING THIS SHE THREW EVERYTHING AWAY, my mother quickly found another person who was also in the Navy and married him. In 1985/1986 we moved to the States and have been here ever since. I am 29 years old and I have been looking for this person since I was 13. My mothers fathers name was Roberto Dialino and you might have heard stories of him affiliated with the Muslim Philippine Gorilla. I just wanted to let my biological father know that My grandfather was very pissed off at my mother for throwing all your stuff away. EMAIL ME IF YOUR READING THIS!!! miller4up@yahoo.com
Michelle Miller (Dialino) | miller4up@yahoo.com | Michigan, United States
Friday, February 08, 2013 at 03:02:59 PM PST

still looking for ROSALINA DELOS SANTOS who used to live at 45 Kessing St. Olongapo City in the 1960's, believed to be a bar-girl that time, any information will be appreciated: GLEN 09183527100 glenrock62@yahoo.com
Glenn P. Catalya | glenrock62@yahoo.com | Zambales
Monday, February 04, 2013 at 05:26:03 AM PST

looking for kevin nolan he was assign 1987.'88 on subic and can possibly known a girl name tetchie gomez or cecilia gomez used to work on us tavern i think... ?
Diana Nolan | Nolandiana28@gmail.com | manila Philippines
Sunday, February 03, 2013 at 12:35:02 AM PST

I was born in angeles city pampanga, My Daughter ROYANA MARIE DANAO was born in July, 2. 1995. when she was only 2 years of age, Her mother Rosie Danao and i separated Due to her infidelity when she took off with our daughter and left to never be heard of or seen again, then in August, 27, 2007 I left the Philippines and left to never heard of or seen again, then from April 22, 2011 I was in the Philippines to search for my doughter but was unable to locate her whereabouts. PLEASE MY E-MAIL: markyl_03@yahoo.com THANK YOU
MARK LEAVELLE | markyl_03@yahoo.com | 5079 long view Dr las vegas NV 89120
Friday, January 25, 2013 at 06:22:45 AM PST

HI
mark leavelle | markyl_03@yahoo.com | 5079 long view Dr las vegas NV 89120
Friday, January 25, 2013 at 05:52:33 AM PST

Dear All Filipino Friends, I am looking for "MARICRIS PARRERA" (nymar)she was leaving at 70 national road olongapo city she was my friend in 1989 if any one have her number or her email address kindly reply me or any friend know about her kindly inform me she was just a good friend. Thanks to All
nymar | falconshipchandler@yahoo.com | olongapo city
Tuesday, January 22, 2013 at 10:29:00 PM PST

Hi. im darwin im looking for my biogical father who work in USNS SPICA. he was oil tanker merchant marine. we meet my mum back 1980+ something. in ''WALL IN THE HALL'' my mother named is CONCEPCION ''CONNIE'' SERRANO She is a cashier there. my mother said that my father name is ''JAMES'' not sure in last named ''BRIEHAM'' he have a RANK. please anybody know this person or been workmate of my father . please email me or contact me here my number 09397903850 im his son DARWIN LESTER. he is black american . im 26 yrs old now.. he meet my mother at age of 29yrs old.. hope i find my father i been pray all day and miss him :((
Darwin Lester Serrao | darwinlesterbrieham@yahoo.com | 111-14St New Kalalake Olongapo City.
Friday, January 18, 2013 at 09:39:57 PM PST

Hi. im darwin im looking for my biogical father who work in USNS SPICA. he was oil tanker merchant marine. we meet my mum back 1980+ something. in ''WALL IN THE HALL'' my mother named is CONCEPCION ''CONNIE'' SERRANO She is a cashier there. my mother said that my father name is ''JAMES'' not sure in last named ''BRIEHAM'' he have a RANK. please anybody know this person or been workmate of my father . please email me or contact me here my number 09397903850 im his son DARWIN LESTER. he is black american . im 26 yrs old now.. he meet my mother at age of 29yrs old.. hope i find my father i been pray all day and miss him :((
Darwin Lester Serrao | darwinlesterbrieham@yahoo.com | 111-14St New Kalalake Olongapo City.
Friday, January 18, 2013 at 09:36:40 PM PST

Hi. I'm attempting to find a dear friend of mine whom I met while in SUBIC NAVAL BASE , ZAMBALES, for 10 days in August or Sept of 1984, while working in the chow hall on base. I met a young lady named Veronica Delasantos, who was the hostess in the officer's mess there, and we coresponded for almost a year after I came home. I lost touch with her in July of 85, and after the volcano hit, I've often wondered if she and her family survived. if anyone knew/knows her, please contact me (Greg Harwell) at weaselgreg@aol.com.
Greg Harwell | weaselgreg@aol.com | 2227 Reading Ave, West Lawn, Pa. 19609
Monday, January 14, 2013 at 08:55:17 PM PST

hi
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Friday, January 11, 2013 at 08:17:53 PM PST

Does anyone know a lady named Imelda (Amy)Reyes that worked as a dancer at the Disco Cube or Airport Disco? I met her in 1979 - 1980 when I was onboard USS Kitty Hawk and VAQ-135. I believe her address was 80 West Esteban, New Ilalim. She called me J-ko. I know it has been over 30 years, but if anyone can help it would be greatly appreciated!
Everett "J" Jones | eveready959@yahoo.com | NAS Whidbey Island, Oak Harbor, WA, USA
Tuesday, January 08, 2013 at 06:23:10 AM PST

Edward! or anybody knows him, please email me at sandy101912@gmail.com
Sandy | sandy101912@gmail.com | QC., Philippines
Monday, December 31, 2012 at 02:57:01 PM PST

anybody knows "edward"? hes a Chinese us marine. 21 years of age. we met there last 10.19.12 i just stay there for 3days. we just met twice. but after I came back here in my hometown, i am always dreaming of him. cant forget that edward we just met twice and he kept on asking for my contact number but i dont know why i wasnt able to give my number or ask his number or emailadd instead. i didnt even know his lastname i wasnt able to ask it too and i really regret that. Hi edward! its me sandy, how i wish that something or someone will lead you to visit this site and able to read this and email me as soon as possible.. i miss you so bad!:( hope youre always in a good condition. please help me God to find this man. my contact number 09275901013
Sandy | sandy101912@gmail.com | QC., Philippines
Monday, December 31, 2012 at 02:34:44 PM PST

Do you remember bringing strawberries to the gate,
Donald | USA
Thursday, December 27, 2012 at 09:11:30 AM PST

Edna Paguio who lived just off Rizal Ave. and not far from the Magsaysay Intersection back in 1985. She worked as a server in a club on Magsaysay, anyone know of her please email me or have her email me.
Terry | user857712@aol.com | USA
Tuesday, December 25, 2012 at 10:42:59 AM PST

I may be the father of Michael Cruz born to Rose Cruz In December 1970. please contact me at Lyle@gorge.net
Michael solbach | Lyle@gorge.net | Lyle washington
Friday, December 21, 2012 at 03:31:46 PM PST

hi
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Thursday, December 20, 2012 at 11:34:01 PM PST

i am begging for help.....im looking for my father name william paul anderson.. he was a navy 1973-1974 its been 31 years looking for him but i dont know how...i just try if this page can help me how to trace my father....here is my number un phillipines 09195196345....my life is full of sufferings under custody of my mother liberty villanueva garces...please someone could help me....
billy villanueva | new magallanes tayug pangasinan
Thursday, December 20, 2012 at 05:04:06 AM PST

I was on the uss coral sea looking for helen who work at the his and hers in 1980
hollis | hollisjames20@yahoo.com | mt.vernon ny
Monday, December 17, 2012 at 07:59:21 AM PST

I am looking for "MARICRIS PARRERA" (nymar)she was leaving at 70 national road olongapo city she was my friend in 1989 if any one have her number or her email address kindly reply me or any friend know about her kindly inform me she was just a good friend. Thanks to All
nymar | falconshipchandler@yahoo.com | olongapo city
Monday, December 17, 2012 at 03:49:38 AM PST

If anyone knows any information regarding ROBERT FLANAGAN you can email me at noriepe@yahoo.com, your daughter was born january 23, 1981, hope to see you soon
Norie Pena | noriepe@yahoo.com | Olongapo City
Sunday, December 09, 2012 at 11:47:23 PM PST

I am looking for Robert Flanagan, dogtag 049585002 USN O POS ROM CAT, I;m Norie I hope to see you again, you have a daughter to me, she's 31 years old now. Hope to meet you.
Norie Pena | noriepe@yahoo.com | Calapandayan, Subic Zambales
Sunday, December 09, 2012 at 11:40:36 PM PST

I'am still looking for Emy Gonzales who worked at the Playboy Room on Magsaysay Drive in 1972 & 1973. I was on the USS Midway, if anyone knows of her please email me. She was a dear friend, thanks.
C Smith | smithct142@charter.net | ga, usa
Sunday, December 09, 2012 at 12:09:49 AM PST

Located my mother from Olongopo in the states over 10 years ago and I'm still looking for my father, who is Puerto Rican or Black. She has no information. If anyone remembers ROSELINA DANTES or ROSELINA AVELLANO MALAGA (ROSIE), around 1975 and 1976 in Olongoopo please contact me.
Jennifer | dav_rudd@yahoo.com | Killeen, Texas
Monday, December 03, 2012 at 04:27:15 PM PST

hi!
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Thursday, November 29, 2012 at 12:58:57 AM PST

Im still praying to hear from Beatrice Estiaco who I shared a room at the New Zealand hotel on Magsaysay Drive, she was so funny an we had a blast together every time I came to town in 81-82 area, If I cannot find her I would be happy to have me a pi woman of my own. so ladies looking for a awesome American man who will treat you like a angel send me a message an lets start a friendship soon ;)
Richard Cowgill | nascardogg8@yahoo.com | 126 highland ave
Wednesday, November 28, 2012 at 11:18:14 AM PST

was with 31st mau in 1976 any other members reading this drop me a line.
david guziejewski | Gski1231@aol.com | toms river nj usa
Tuesday, November 27, 2012 at 02:06:39 PM PST

I'm just writting these words even though its been 26 yrs i'm trying to find my real mother Soledad Acosta.Any informations email me,God Bless just want to see her.
Marie Grace Acosta Flores | mariegraceflores@yahoo.com | Olongapo City.
Friday, November 23, 2012 at 01:45:46 AM PST

Please read my entry on August 8,2012. I want to correct my service dates in the Philippines. My service dates was 1983 through 1985 . Just a brief note, I'm looking for Jennifer Reyes which is the mother and my daughter Michelle Reyes.
Larry Bodin | larry@nteligroup.com | 801 Washington, DC 20536
Wednesday, November 21, 2012 at 06:35:29 PM PST

Please read my entry on August 8,2012. I want to correct my service dates in the Philippines. My service dates was 1983 through 1985 . Just a brief note, I'm looking for Jennifer Reyes which is the mother and my daughter Michelle Reyes.
Larry Bodin | larry@nteligroup.com | 801 Washington, DC 20536
Wednesday, November 21, 2012 at 06:34:04 PM PST

HI, I WAS LOOKING FOR MY FATHER.HIS NAME I KNOW IS ROBERT MOORE. my real mother is TERESITA MOORE.ROBERT MOORE is a US MILITAR STATIONED IN OLONGAPO CITY. YEAR 1965-1969 (im not very sure of the year, BUT I WAS BORN OCTOBER 1, 1969. I USED JOSEPHINE NOW BECAUSE CANDIDO OR CANDIDA OR CANDY ( HE IS GAY)AND HIS FAMILY CHANGED MY NAME. CANDY TOLD ME, ROBERT WENT HERE IN PHILIPPINES TO FIND ME. BUT HIS FAMILY HIDED ME FROM HIM. CANDIDO OR CANDY DIED 1YEAR AGO.ROBERT MOORE WENT HERE 2-3 TIMES TO FIND ME.IM NOW STAYING HERE IN BULACAN PHILIPPINES PLEASE IF YOU KNOW ROBERT MOORE PLEASE CALL ME HERES MY NUMBER 044 63 7980020 OR 09224326775 OR 09081183885
Josephine Camantigue | joeventurina@yahoo.com | cavite city
Tuesday, November 20, 2012 at 11:12:12 PM PST

HI, I WAS LOOKING FOR MY FATHER.HIS NAME I KNOW IS ROBERT MOORE. my real mother is TERESITA MOORE.ROBERT MOORE is a US MILITAR STATIONED IN OLONGAPO CITY. YEAR 1965-1969 (im not very sure of the year, BUT I WAS BORN OCTOBER 1, 1969. I USED JOSEPHINE NOW BECAUSE CANDIDO OR CANDIDA OR CANDY ( HE IS GAY)AND HIS FAMILY CHANGED MY NAME. CANDY TOLD ME, ROBERT WENT HERE IN PHILIPPINES TO FIND ME. BUT HIS FAMILY HIDED ME FROM HIM. CANDIDO OR CANDY DIED 1YEAR AGO.ROBERT MOORE WENT HERE 2-3 TIMES TO FIND ME.IM NOW STAYING HERE IN BULACAN PHILIPPINES PLEASE IF YOU KNOW ROBERT MOORE PLEASE CALL ME HERES MY NUMBER 044 63 7980020 OR 09224326775 OR 09081183885
Josephine Camantigue | joeventurina@yahoo.com | cavite city
Tuesday, November 20, 2012 at 11:10:41 PM PST

Beautiful memories with beautiful women.US Navy and was there during WESPAC '75 and '76 and n'77 aboard USS KITTY HAWK attatched to VF 213 Blacklions.Favorite bar was "BOTTOMS UP".Special "HELLO" to ELENA and her friend FREDA......
Freddie B | San Diego,CA
Tuesday, November 20, 2012 at 11:23:32 AM PST

Hi!
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Tuesday, November 13, 2012 at 12:32:20 AM PST

Hi Im looking for my biological father im not sure for his name of Carl/Carlos or mark Marceth he is a german navy based in olongapo city i think 1989-1990 before pinatubo went off..My mothers name was MA. VICTORIA SARIA "Rosa" her nickname..Please HELP!!!My Birthday Was MAY 13, 1990
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Monday, November 05, 2012 at 01:12:43 AM PST

Hi Im looking for my biological father im not sure for his name of Carl/Carlos or mark Marceth he is a german navy based in olongapo city i think 1989-1990 before pinatubo went off..My mothers name was MA. VICTORIA SARIA "Rosa" her nickname..Please HELP!!!
Marivic Resurreccion | lolong.marivic@yahoo.com | caloocan city
Monday, November 05, 2012 at 01:00:00 AM PST

i am looking 4 my biological father his name is roberto mcnut or james roare my mother is zenaida canlas.nickname/alma/zeny she past away 12 years ago and now im looking for my father i was born augost 5 1987 i hope there is some one there can help me
jim canlas | jim_canlas07@yahoo.com | valenzuela city
Thursday, November 01, 2012 at 09:18:58 AM PST

WHANGANUI RING OF LOVE YOU NEED THIS If you want a relationship with someone. you be a Controller of your dating men or Ladies,I want you to consider that your problem has been solved with the spiritual power of this Ring. It is a great powerful Ring of love that when you fix it in your finger, whoever sights you or you shake hands with must automatically fall in love with you faithful,kind,loving. This Ring has been existing for over 10 years now. The gem stone that mounted on top of it is found in a River called Whanganui River.The Ring is called the WHANGANUI RING OF LOVE. If you approach anybody with this Ring, he or she must surely obey your command and your request. If you are looking for a new job, fix the ring in your finger and proceed to the office where you are looking for the job. You will be so surprised how you will be welcomed and received in the office.If you are contesting for any election post, the power of this ring will attract the heart of the people to you. You can also consider yourself to be rich because of the power of love of people towards you. i started the great spiritual research to get hold on this great power in the lam light so that the suffering of human-being will be benefited with this supreme force that is the only and only source of success for the human being in the world it is great treasures.whoever connected with you or meet you will starting favouring you it very powerful love Ring for the attract the love ones. YOUR PROBLEM HAS BEEN SOLVE SPIRITUAL STRENGTH TALISMAN,SECRET OF MAKING MONEY MAGICAL POWERS OF INVISIBILITY.BARBUELIS MAGNETIC MONEY DRAWING TALISMAN CONTACT ME. Mohammed Raman For catalogue list of RINGS AND TALISMAN International Astrologer and Psychic Adviser SEND MESSAGE ONLY ON EMAIL mohammedraman2@yahoo.com CALL ME OR SEND TEXT MESSAGE Tel; +234-803-064-9883 http://mohammedraman.listal.com/
Mohammed Raman | mohammedraman2@yahoo.com | Lagos Nigeria
Monday, October 29, 2012 at 04:03:31 AM PST

hi! im jessica emnace looking for my father but i dont know her name i was born april 1, 1979. Anyone who remember my mother nenita emnace pls. be my friend on my facebook account jessica emnace or contact me 09215452294. thank you
jessica emnace | spdy28@yahoo.com | talisay city, negros occidental
Sunday, October 28, 2012 at 01:57:54 AM PST

anyone know about Reina Kaye Erazo?shes born on June 4 1987..contact me thru m.agony000@gmail.com
Shas | archer.laudex@yahoo.com | Singapura
Wednesday, October 24, 2012 at 11:29:29 AM PST

anyone know about Reina Kaye Erazo?shes born on June 4 1987..contact me thru m.agony000@gmail.com
Shas | archer.laudex@yahoo.com | Singapura
Wednesday, October 24, 2012 at 11:29:16 AM PST

Looking for my birth mom, I was born on Nov 16, 1974. She left me with the Obero family, at 1622 Rizal Ave, Olongapo Cty. I've been searching for many, many years, like most people here. But life's too short, I hope God will help me find you soon. I believe your name is Teresita Reyes. Anyone who might know her....please email me. God Bless!
Connie Obero | Ncyco@yahoo.com | Nevada, USA
Tuesday, October 23, 2012 at 11:12:57 PM PST

i was born in olongapo city, i miss everything about our tradition i havent been home for the last 20 years i love our country ...i say is the most beautiful..
dorothy | Missouri
Monday, October 22, 2012 at 08:10:40 AM PST

My name is Robert.I was in Olongapo City in 1976. I wish to locate Ms.Lilian Gonzaga.She had a son by the name of Robert Ianne.If any one know her please relay my request.
robert e richardson | roberterichardson1601@yahoo.com | 1601 atlanta ave., portsmouth virginia
Monday, October 15, 2012 at 09:03:01 PM PST

Any ladies from the Airport Disco1982? I was on the USS Coral Sea
Larry Jackson | ljack300.lj@gmail.com | Houston, Tx
Sunday, October 14, 2012 at 07:39:55 PM PST

Any ladies from the Airport Disco1982? I was on the USS Coral Sea
Larry Jackson | lja k300.lj@gmail.com | Houston, Tx
Sunday, October 14, 2012 at 07:39:14 PM PST

hi i am israel p saldavia my mother is luvis saldavia...can you help me to find my father i never see him,my said his name is michael hancoff im born on july 27 1987 pls help me to find my real father im 24 now independent..this is my facebook account so that you can see all my pictures with my mam, yhael.palermo@yahoo.com
israel saldavia | israel.saldavia@yahoo.com | dasmarinas cavite blk e 9 lot 4 sanlorenzo ruiz 1
Tuesday, October 09, 2012 at 08:45:37 AM PST

hi there again its me khim... i was looking for terry hunter who happen to be a navy during 1980's... i know u are looking for josephine Laurente .... pls do contact me... in y email.... i know this person ...
khim | khim2104@yahoo.com | pasig city
Monday, October 08, 2012 at 09:29:45 PM PST

good morning i was here to help my friend jason ray... i want to find his father... his mother josephine laurente stays in subic 1988 then she gave birth to jason 1989 and according to his mother she doesnt know the father of here child... but then i know he is a memeber of the forces assinged there during that time 1988 ... if someone who could help me... i know that jason and here father has the same physical features... ill be psting his pctures here anytime soon... hope thers some one who could help me here this site is a great and big help...
khim | khim2104@yahoo.com | pasig city
Monday, October 08, 2012 at 09:24:10 PM PST

My name is John Summers BM3. I was at the Navy Base in the (boat pool and on Grandy Island ) from 1956 to 1958. I am looking for Joe Mesinback or any one that I might have worked or got drunk with.I was in Olongapo after 54 yr's for a 3 week visit last month,from 1-Sept.to 22-Sepy-2012. It sure has changed. Where my bar was is now the East/West Bank. It was nice to visit but I would not want to live there.When I was 19 I was young and dumb,I am 75 now and a bit smarter...
John Summers | Nereus1954@yahoo.com | Khon Kaen, Thailand
Sunday, October 07, 2012 at 01:50:38 AM PST

looking for a lady named Virginia Andrada who I stayed with during my deployment in Subic Bay. I was aboard the USS Samuel Gompers AD37 1968 and 1969. We actually had a small place to stay when I had liberty. Think we may have had a child together so the age would be 42 or so. please contact me if anyone can remember this. I am 63 years old now. Thanks
ron marshall | llahsram63@gmail.com | po box 1083 pulaski tn 38478
Wednesday, October 03, 2012 at 12:26:31 PM PST

I was born "approximately" July 30, 1974. That is what a copy of my birth certificate states. That would make me 38 years old. I don't know the actual circumstances behind my birth and adoption. All I know is that I was supposedly born 7/30/74 in Olongapo. Then I ended up with an American man by the name of Anthony Mancini and his Filipino wife, Lucita Galang from Cavite. They adopted me as a very young infant and I believe they lived in Manila at the time. They would have been about 47 to 50 years old then. Lucita had ties to Olongapo. It's where her daughter-in-law and her three sons lived. No one in my family will give me any information about how I ended up with these people the Mancinis. I would very much like to know if I still have family and/or siblings there. And if so, if they are looking for me. PLEASE let me know if you know anything about it. The Mancini's gave me the name Michelle Sofia Mancini, but always called me "Pia". Please email me if any information ASAP. I can be reached at piamancini@hotmail.com. Thank you.
Pia Mancini | piamancini@hotmail.com | San Francisco, CA USA
Wednesday, October 03, 2012 at 01:05:27 AM PST

hi my name is jayson cabalhin i'm 19 years old my mother name is elsa cabalhin, i want to find my biological father his name is stanley stewart.
jayson cabalhin | jaysoncabalhin@rocketmail.com | olongapo city
Thursday, September 20, 2012 at 09:37:59 AM PST

Hi my name is Mhel Darren Carlos,the name above is my mother's name( Melissa Carlos)they met in olongapo way back 1989-1990 just incase my father is also trying to find her over the net, i am looking for my biological father named Glenn Douglas Bourne,actually i am not sure if its Douglas Glenn Bourne or Born.. As my mother isn't also sure about it,They still have communication when my mother is 3 months pregnant on me,but after that,she had not seen him anymore.My mother told me that there is someone sent her a mail from my father's friend,(can't remember the name) saying that Mr.Bourne just want to know if she already gave birth,and my mother respond to the letter and give some pictures of mine.But the guy didn't responds again, sadly my mother lost the letter so there is no way for us to send letter to that guy again,but i am just a bit confused of why does my father need to ask his friend to send a letter and not just him,if anyone knows Mr.Bourne,please do contact me through this email add.. melissa_carlos@rocketmail.com or call me through my cellphone number 09073233533 thank u very much and please do understand my situation..
Melissa Carlos | melissa_carlos@rocketmail.com | 05 A Carlos St. Brgy. Calzada Tipas Taguig City Philippines
Tuesday, September 18, 2012 at 05:12:03 AM PST

please do help me by reaching mr. Brian Schoonover, my father, from california, an ex-navy based in olongapo from cimaron ship i think.He,s about 48 years old now..i was born on march 26,1987. also i have my brother who was born on may 2,1990.we have the same father..if you know him.please contact me at 09392053440 or through my email mike_fernandez46@yahoo.com
michael fernandez | mike_fernandez46@yahoo.com | espana boulevard,sampaloc,manila
Monday, September 17, 2012 at 10:57:35 PM PST

hi,kng sino man po nkkakilala k luis frederick,jack at ellen harmon,from baloy beach please contact me,i need help,i'm looking po kc for my biological father john harmon,na nasa olongapo parn,dont know if sa baloy or gordon heights, salamat 09474711341
jeff harmon | jsoreta@rocketmail.com | pasay city
Thursday, September 13, 2012 at 08:18:37 PM PST

anyone who knows FRANKLIN WILSON? PLS contact me. 09217253870 and with my email add.
lester john | lj_lile@yahoo.com | tayug , panagsinan philippines
Wednesday, September 05, 2012 at 11:53:15 PM PST

Let me introduce myself, my name is Larry John Bodin. At the age of 19 years old, I enlisted in the United States Marine Corps and served my country with honor. I also served in the Philippines during 1983-1945. I was stationed at Subic Bay, Cubic Point Naval Air Station. During my tour of duty met Jennifer Reyes. Jennifer and I was quite fond of each other during my tour of duty. Jennifer was a bright and smart individual whom I admired very much. Her strength and strong conviction in overcoming great obstacles during the early 80's was truly amazing. During our courtship, Jennifer became pregnant. Jennifer and I lost contact briefly during the pregnancy stage. I was told that she wasn't feeling well, and I believe she had sickle cell anemia. A baby girl was born May,1984 by the name of Michelle Reyes. Shortly after, Jennifer had taken me to her aunt house to a province not far from Olongapo City . The travel was short we had taken a trike . I'm not sure where her aunt lived during my visit , nor do I have an address. That was the first and only time seeing little Michelle. Shortly after, I left the Philippines to return back to the United States to fulfill my military obligations. As you see, my quest to locate Michelle and her mother is ongoing.
larry | larry@nteligroup.com | 801 I Washington DC
Wednesday, August 08, 2012 at 09:49:42 AM PST

hi my name is grace im looking for my birth mother named vilma badi she lives in olongapo city before in 1990 and she gave me for adoption to josefa guevara i don't know if i spell it correctly.. my mother vilma badi gave me a name apple badi but my parents now change it to ma.gracia edangal my mother said that my real mother is a visaya and used to work at the club in olongapo city my birth is dec.1990 i'm now 21yrs old please do contact me if anyone knows vilma badi ----09273996635---
grace | gorgeous_graciie@yahoo.com | quezon city
Tuesday, August 07, 2012 at 05:34:31 AM PST

Pls po paki e- mail nyo naman po Ako Agad long may Alam kayo sa nanay ko na si NIDA GABIA
Dynalyn Felizardo | Angel_felizardo@ yahoo.com | Castillejos zambales
Sunday, August 05, 2012 at 05:06:07 AM PST

I'm dynalyn Felizardo , Gustong gusto ko makilala nanay ko ang pangalan Nya Ay NIDA GAVIA wala akong ibang impormasyon oh deta lye dahil lumayo Ako for 27 years Hindi ko sya nakilala dati syang nag work sa olonggapo sa may bar sa paradahan ng victory liner ang ang tatay ko na naging kasintahan Nya Ay si Danilo Felizardo sana naman mag bigyan nyo ko ng kasagutan sa panalangin long makilalal sya
Dynalyn Felizardo | 097 pangasa st del pilar castillejos zambales | Zambales
Sunday, August 05, 2012 at 05:02:20 AM PST

im looking for my father.i dont know the name..but my mother name GLORIA or LOLITA..worked olongapo bar..buzz me up.
dullantes | tjdullantes@aol.com | philippines
Saturday, August 04, 2012 at 06:58:12 PM PST

hi im rosalie gabrino im looking my father name eugene rasmus,im 21 yrs old dati po syang us marine ang barko daw po ay uss enterprice gusto ko po talga na mahanp ang tatay ko sa po my nkakakilala sa kaya nya,ocxt 11,1989 po ang bday ko sana po mahanp nyo kung sakali po na my nakakakilala sa knya paki tawagn po ako agad sa num na 2 09074284038salamt po plz
rosalie gabrino | gabrinorosalie@yahoo.com | olongapo city
Saturday, August 04, 2012 at 12:20:02 AM PST

My name is Darren Michael Neal, Sr. I am a United States Marine that was stationed in both Okinawa, Japan and Olongapo, Philippines (Subic Bay). I was engaged to Maria "Cora" Corazon Fugaban from Olongapo, Philippines 2200. In 1991, I left to go back to Okinawa and I was to send for her as soon as the command approved our marriage. In the process, Mt. Pinatubo erupted and many of the townspeople were killed or evacuated to other islands. I never heard anything from her and I was unable to know if she was able to leave the island. In the process, I was returned to the United States. I have no way of knowing if she is okay, married, maybe pregnant with my child, or dead. I just want closure. I just need to know if I have a child out there that needs his/her father and that Cora is okay. I have gone years with this agony and I really need closure. Can you help me please. I can be contacted at revneal1@me.com or at 229-444-5341 and my SKYPE info is: morpheus_1919.
Darren Michael Neal Sr. | revneal1@me.com | Valdosta, Ga USA
Friday, August 03, 2012 at 04:10:56 PM PST

hi, please help me. i need information about my father terry "joe" laudermilk/loudermilk.he was stationed in subic bay and probably met my mother somtime in 1981-1982. i was born 1n october 1983. some of my mother's friends said my father went back to the states before i was born.
allan | aallan_t@ftml.net | cebu cebu city
Sunday, July 29, 2012 at 01:51:56 AM PST

hi i am heidee daluz also looking for my father, i never met him but my mom told me he is airforce named PAUL HARDFIELD my mom name is MARISSA DALUZ he was in angeles around 1986 maybe coz my mom gave birth to me year 1987. i would really love to meet him i am 24yrs old now also have 1 son. if anyone can help me pls dont hesitate to msg me. thank u so much
heidee | daluzheidee@yahoo.com | bulacan, philippines
Wednesday, July 25, 2012 at 10:53:52 PM PST

PA HELP NAMAN PO? KUNG PAANO MA TRACE YUNG MGA NAG TRABAHO NOONG 1960 SA SUBIC US NAVAL BASE (FITTERSHIP) KUNG SAAAN PO PUPUNTA? KELANGAN KO LANG PO ITRACE UNG LOLO KO NA SI AQUILINO SOSALIN ... SALAMAT PO ITO PO CONTACT NUMBER KO : 09214228406
Ryan | jars.raymond@gmail.com | Imus,Cavite
Monday, July 23, 2012 at 09:36:12 AM PST

My name is Susan Marie Flores and i was adopted by Nenita Tan of Tayug pangasinan, i was born on Dec 3, 1969 in olongapo general hospital. I am looking for my father and mother but i don't know my fathers name. All i know is that my Mothers name is Susan Toledo and she left me under the care of Amparo Villegas before i was adopted by my Mom Nenita Tan. Ms. Amparo Villegas told me that my father used to work at US Airforce and he was stationed in Mactan Cebu where he met my mom. Pls. e-mail me at suemarietan@yahoo.com if you have any information or might know anything about them. Thank you very much!
Susan Marie Tan-Flores | suemarietan@tahoo.com | Quezon City philippines
Saturday, July 21, 2012 at 10:40:52 AM PST

Looking at the photos everything looks so nice. Very clean and not crowded like I remember. I thought about you a lot over the years, Lilia, and wish I had brought you home...
David A. Finkenbinder | david.finkenbinder@yahoo.com | Newport, Oregon, USA
Tuesday, July 17, 2012 at 10:55:59 AM PST

Probably never find you but God does strange things sometimes... I'm looking for a girl named Lilia who worked at a club on Magsaysay (on right leaving base, a few blocks down). We met in May, 1978 when I was there on USS Albert David. I was 22 but bald already and you were about my age. We had a lot of fun and used to go to the Pizza Hut for lunch. You had a degree in engineering I think and were smart and funny. When we came back a couple of months later I looked you up but you were with a chief at the time and I understood. Would love to hear from you, see how you are, etc. You would be about 50 or so now... Pls leave message at david.finkenbinder@yahoo.com. I hope yoou are well and have had a good life...
David A. Finkenbinder | david.finkenbinder@yahoo.com | Newport, Oregon, USA
Tuesday, July 17, 2012 at 10:51:23 AM PST

MR.ROBERT REEVES IS THE NAME OF MY FATHER IN MY BIRTCERTTIFICATE.LATE 1972 HERE IN OLONGAPO NAVALBASE.US MARINE FROM INDIANA INDIANAPOLIS. MY MOTHERS NAME IS ROSARIO VILLEGAS 'ROSIE'PLS.CONTACT IN MY EMAIL ADDRESS.
rosemarie reeves uy | rosemariereevesuy@yahoo.com | paranaque city
Sunday, July 15, 2012 at 06:04:26 PM PST

MR.ROBERT REEVES IS THE NAME OF MY FATHER IN MY BIRTCERTTIFICATE.LATE 1972 HERE IN OLONGAPO NAVALBASE.MY MOTHERS NAME IS ROSARIO VILLEGAS 'ROSIE'PLS.CONTACT IN MY EMAIL ADDRESS.
rosemarie reeves uy | rosemariereevesuy@yahoo.com | paranaque city
Sunday, July 15, 2012 at 06:00:09 PM PST

HI IF YOU KNOW ROSARIO VILLEGAS ROSIE PLS CONTACT IN MY EMAIL ADD...THANK YOU
rosemarie reeves uy | rosemariereevesuy@yahoo.com | paranaque city
Sunday, July 15, 2012 at 05:47:51 PM PST

hi im looking for my father mr.greg landi late 1972 was working here in us naval base. pls contact me in my email address if you remember me dad.my mothers name is ma.rosario villegas.as what u called rosie
rosemarie reeves uy | rosemariereevesuy@yahoo.com | paranaque city
Sunday, July 15, 2012 at 05:02:27 PM PST

I am looking for a gal named Yolanda Villegas ( probably her maiden name now ). She would be around 50 years of age today and I met her way back in 1974 while I was on the U.S.S. Constellation an aircraft carrier. I wish for her to write me at thomyledoux@yahoo.com and I promised her long ago I would never forget her. Well I haven't and I would dearly love to find her.... Thanks !!
Thomas LeDoux | thomyledoux@yahoo.com | Spokane Washington U.S.A.
Saturday, July 14, 2012 at 08:44:56 AM PST

I'm looking for my biological father, i don't know his name but i remember his surname is Reef,I think He was a German Navy and went to Olongapo on 1985 or maybe before 1985, I was born on 1986, so if anyone know about Mr. Reef please email me at turtle.drama@yahoo.com .
Mr.D | turtle.drama@yahoo.com | philippines
Monday, July 09, 2012 at 09:25:37 AM PST

I was on the Armed Forces police in 1957 and 1958. If anyone is still alive send me an e-mail. Sure is different now.
Lou Leland | lleland1234@msn.com | Deming, NM
Saturday, July 07, 2012 at 07:31:54 PM PST

I went out in Olongapo a few times after going to the JEST school. I mostly remember "Boots" Pegorio at the Stoned Crow getting me to try belug. The People's Cafe further down the street was a nice respectable place.
Ted | onepercent_ted@yahoo.com | Cleveland, Ohio, U.S.A.
Sunday, July 01, 2012 at 08:28:35 AM PST

Hello,I am looking for information about a girl I meet in 1972. Her name was Eme (not sure of the spelling) and she worked at the Playboy club in Olongapo in 1972. I was in the navy and was on the USS Midway. My ship left for the states in Feb 73 and she wrote me and said she was going to have our baby. I wrote back but never heard from her again. I have tried from time to time to find her but have not had any luck. If anyone knows of her or if she had a child sometime around the summer of 1973, please contact me at smithct142@charter.net, thankyou.
c smith | smithct142@charter.net | georgia, usa
Monday, May 14, 2012 at 12:45:46 AM PST

I am looking for Lita Lumbog who lived in Barrio Barreta with her sister, Lisa in the 1980s to early 90s. Lost track after Pinatubo eruption, and have been looking ever since. Please email if you know either of them and how to contact . . .
Allen Haley | al_haley@msn.com | Fort Smith, Arkansas, USA
Tuesday, May 01, 2012 at 08:13:16 PM PST

i am looking for Edna Ortiz. i was stationed in subic bay in 1975-1977. please let me know if you know her or her whereabouts. she used to work in Kong's Club thank you
Henry R. Landry | hrl6258@aol.com | mass.
Thursday, April 26, 2012 at 06:38:48 PM PST

MS. MARITES MISIAS MOSEROS NASAAN NA KAYO? SINOMAN ANG NAKAKAKILALA SA KANYA,PAKI BIGAY ALAM LNG PO,JUST E-MAIL ME,@ NELZUMI_WOLVES@YAHOO.COM HINAHANAP SYA NG ANAK NIYA,
Nel | nelzumi_wolves@yahoo.com | Olongapo
Monday, April 16, 2012 at 08:29:04 PM PST

I just want to wish a Happy Easter to a Mary Grace Fuentes, who worked in the Sportsman Bar in Barrio Barretto, Olongapo City, back in 1989 and also to her son Christian Scott, who was born in this establishment in October, 1989. If anyone reading this knows either Mary Grace or Christian, could you please pass this message on to them. Thank you. Maligayang pasko ng pagkabuhay Mary Grace y Christian.
Scott McKay | beq29cubipt8789@yahoo.com | United States
Saturday, April 07, 2012 at 11:52:09 PM PST

Anyone knows MARITES MOSEROS? Pls Contact at Nelzumi_wolves@yahoo.com
Nel | nelzumi_wolves@yahoo.com | Olongapo
Friday, April 06, 2012 at 09:15:53 AM PST

It's to bad there is SCUM BAGS like (Agent Eddy)that have to ruin good sites like this one. Need a Moderator that would remove his Filth.
anyone who knows ROSALINDA MORALES DELOS SANTOS who used to live in West Tapinac, Olongapo ? .... text me at 09183527100
Glenn | glenrock62@yahoo.com | Zambales
Saturday, February 25, 2012 at 02:24:50 AM PST

hello,,tnx 4 this site,i hope this would be a big help regarding the search for my husbands immediate family,specially his mother,named Erlinda Cagoyong,my husband was left for almost 30 yrs.now by his family,he's father was american.,he was a fil-am looking guy,named by his poster parents \as reynaldo josol,i hope that this will be a way to find his true identity..to Mrs.Erlinda Cagoyong,Reynaldo wants to see you & his brother billie as soon as possible..pls..response..thank you..call us at )9327340554
rhodora gonzales/reynaldo josol | selaznog79@yahoo.com | 576 bagbaguin,sta.maria.bulacan
Monday, February 20, 2012 at 04:31:41 AM PST

i'm looking for THOMAS BROWN.. he is from subic foRmer US NAVY... if you have any information just contact 937-39-63...or 09083680245, 09222435406
MILA CENDAñA | andrewjohncendana@ymail.com | OLONGAPO CITY
Sunday, February 19, 2012 at 05:50:37 PM PST

hi my name is grace im looking for my mother vilma badi she left me when i was still a baby and gave me to my new parents in 1990 she have been given me a named apple badi im still looking for her 21yrs untill now...im not a pure filipino i don't know who is my father is and i don't even know what my mother looks like..if anyone knows her pls pls pls send me an email....
grace | gorgeous_graciie@yahoo.com | metro manila
Sunday, February 19, 2012 at 08:38:32 AM PST

pls help find our grandmother delia r.wilson a wife of george wilson and a daughter named malou who left in naval base in olongapo since 1984 when they last came to masbate and until now we dont have any communication with them.pls we all want to if they have an address or anything that can communicate with them.thank you!!
rodelyn c. motita | rodelynmotita@yahoo.com | masbate city
Friday, February 17, 2012 at 12:03:11 AM PST

Anyone living in Olongapo who thinks they can locate a girl i once knew back in 1985? she would be between 41 and 44, if you think you have the ability, connections and know how then contact me, it would be rewarding for the pesron who finds her. Terry (user857712@aol.com)
Terry | user857712@aol.com | USA
Wednesday, February 15, 2012 at 01:34:56 PM PST

Looking for info about felisha delapina i think spelled right. I dated hger all time I was there until she got married (I droped the ball) I was in the navy on uss mullany and connie from 62 to 80 E6 she has 1 son and worked in Moms still Olongapo and her
Bill Grant | william_grant1@hotmail.com | myrtle beach south carolina us
Wednesday, February 08, 2012 at 08:54:33 AM PST

My fiance is looking for his father Jim Tanner, maybe went by James. He was in Subic sometime late 1973 to early 1974. He was married at the time. He later came back after his divorce in the states. Joined the Merchant Marines and came back to Olongapo sometime late 1975 to early 1976 when my fiance was conceived. He frequented the "White House". Thanks
Maria Topanic | Mtopanic@yahoo.com | San Diego, Ca
Tuesday, February 07, 2012 at 05:14:37 PM PST

i was there in 81 and 84 around 7 times while in the navy love the people and culture ,im looking for subic city girl,her name is carmela atinto hope she is doing well.paul
paul | kassidy09@hotmail.com | prescott az
Monday, February 06, 2012 at 11:47:39 AM PST

hello po, baka po my nakakakilala sa mother ko CHONA SOLOMN po ang name nya taga olongapo daw po gsto ko sana xang makita, paki txt naman po ako 09099776976 salamat po, balak ko sana pumunta sa olongapo nest week kaso d ko alam f san ako magsisimula
Mark | vlz_mrk10@yahoo.com | quezon province
Saturday, February 04, 2012 at 11:53:42 PM PST

I just wanna say hi to Jennifer Ortega of Baga Olongapo City, if in any case you want to see me. I operate the website domainlocation.net. How is the jameson the kid hope everything is working well for you.
John Dee Thomas | jdeethomas@gmail.com | Green Fields Connecticut
Friday, February 03, 2012 at 08:30:36 AM PST

I am searching for a girl I met while in Olongapo City back in 1975,76. She went by the name of Nora and worked at a club up stairs on the main drag, I think the name of the club was Bottoms Up. I would like to hear from her or anyone that knows her where abouts. Thank You.
Alex Rodriguez | nune48@yahoo.com | 7750 Pipers Lane San Antonio Tx USA
Monday, January 30, 2012 at 06:43:00 AM PST

i'm looking for ROSALINDA DELOS SANTOS, she used to be a bar-girl in the 60's 0r 70s, she used to live in a boarding house in Kessing Street, she might be 70-plus yrs. old now if still alive, any whereabouts of her or her relatives pls email me at: glenrock62@yahoo.com
Glenn | glenrock62@yahoo.com | Zambales
Saturday, January 28, 2012 at 07:07:11 AM PST

Just want to say thank you for this site. I came to olongapo in 1970-1974 from quezon city, Manila. I wish to see some old friends.
Ria Tibesar | Philippinelady60@yahoo.com | 1416 Sierra dr. Sierra vista,az85635
Friday, January 20, 2012 at 01:15:11 PM PST

My name is Albert Louis Gako and I have been looking for my biological father for quiet sometime my father ALBERT LOUIS PARTAIN. He was once assignd in Subic Military Base in Olongapo City, Philippines. I've been looking for possible ways on how to get contact with him. any information will help me a lot, and I hope that you can help me with this. I would really appreciate it and also if you can reccomend me with someone who will be a great help just e-mail me at albertlouis1985@yahoo.com or message me in my facebook account. My contact number is 02-5562265 and +639155673413 thanking you in advance.
Albert Louis Gako | albertlouis1985@yahoo.com | #49 Lalaine Bennett Street BFRV Las Pinas City Philippines
Monday, January 09, 2012 at 06:28:19 AM PST

I was in Olongapo in late 81 & again in early 82 while on WESPAC cruise on USS Constellation CV64. I am looking for Norma Gonzales(Rosales?)who I met at Uncle Bob's on the Bario. She lived in a small house a couple blocks from Uncle Bob's and attended Nursing school at Columbo College. Her grandmother was MRS Gonzales who ran the Teen High Club downtown. She was managing Uncle Bob's on my first visit, managed Teen High Club on my second visit. She also said she worked with NIS which may explain the other last name. She also said her parents owned several grocery stores in Metro Manilla. We exchanged a few letters for months after, but when she told me I was going to be a father, I tried to seek help from my Navy superiors concerning how to do the right thing. After I sent one last letter of further inquiry to her, I never heard back from her. I suspect my Navy squadron superiors may have intercepted and destroyed any further correspondence from her, maybe because I worked on EA6-B radar jamming systems and had secret clearance. I know it has been 30 years, but it still burns me up to think I may have a child there or could have had a family. I have remained single to this day, partially because of the emptiness I feel when I think of Norma. If anyone knows Norma, please give her this message and tell her I would love to hear from her. Thanx & God Bless
Joseph Sean Conklin | conk442@att.net | Springfield, Ohio
Saturday, December 31, 2011 at 10:15:14 PM PST

I am looking for Litty, aka Marita Manos? who worked in the Zanzibar (upstairs) from 1974- 1977. I was called Willy back then. I would like to hear from her, and find out if she is okay. I still think of her. Only hope she has been okay and happy after all these years. Please contact if it is you. I still have the bed cover you made for me. I am married, but my wife of many years has made sure the bed cover is protected, as I have talked with her about the way I felt about you. I still have pictures of us back then. I pray you are okay.
eddie r wilson | erwdet@suddenlink.net | st. joseph,mo
Wednesday, December 28, 2011 at 07:43:42 PM PST

I am looking for a lady named Rosalinda Liwunay or Liwunag that I knew from 1964-66 that worked at the Acme Bar in Olongapo City... If anyone can please help me find her, email me..Thank you for your time...
Jackie Crouch | jackcrouch45@hotmail.com | Tennessee, USA
Monday, December 26, 2011 at 08:45:15 PM PST

Hello, I will be moving to the Philippines at the end of May. I am retired military and lookin for a 2 - 4 bedroom house. would like aircon and hot water. I'm looking for something in the 15,000 - 20,000 price range. You can contact me at: Goldwing1982M@aol.com. I appreciate your assistance.
Frank Franklin | Goldwing1982M@aol.com | Malone, Texas
Tuesday, December 20, 2011 at 11:37:23 AM PST

Hi im searching for my father if you was station in olongapo city between 1976-1977 and known a lady by the name of Gloria Rey please message me i was born September 11 1977 in olongapo city st judge hospital .
Elizabeth Brown | bmogirly2003@hotmail.com | San Antonio Texas
Monday, December 19, 2011 at 06:31:25 PM PST

facebook family is miseed no more
Johnny R. COLLINS USN | johnny1622@att.net | 5942 lafayette Chicago Illinois 60621 USA
Saturday, December 17, 2011 at 02:01:54 PM PST

I just wanted to say when I fell in LOVE WITH YOU I NEVER STOPPED
Johnny R. COLLINS USN | johnny1622@att.net | 5942 lafayette Chicago Illinois 60621 USA
Saturday, December 17, 2011 at 11:47:19 AM PST

PIcture WEB WIll not LET BUT I SHOULD SEE THEM I KNOW SHE COULD KILL ME I STILL TO THIS DAY LOOKED FO JUNGLE
Johnny R. COLLINS USN | johnny1622@att.net | 5942 lafayette Chicago Illinois 60621 USA
Saturday, December 17, 2011 at 11:39:55 AM PST

Her Parents Agenles City
Johnny R. COLLINS USN | johnny1622@att.net | 5942 lafayette Chicago Illinois 60621 USA
Saturday, December 17, 2011 at 11:31:33 AM PST

ALAIS EMMA TAN
Johnny R. COLLINS USN | johnny1622@att.net | 5942 lafayette Chicago Illinois 60621 USA
Saturday, December 17, 2011 at 11:23:24 AM PST

I HAVE A SON AND DAUGHTR FROM ERLINDA GARCIA My sisier did away with all my information I need Help
Johnny R. COLLINS USN | johnny1622@att.net | 5942 lafayette Chicago Illinois 60621 USA
Saturday, December 17, 2011 at 11:17:15 AM PST

HI HELLO KUNG SINO MAN PO ANG MGA GUSTO MAG PA AMPON NG MGA BATA DYAN WILLING PO AKO MAG AMPON....BOY OR GIRL BABY NEW BORN BABY NA DI KAYA BUHAYIN NG MGA INA SA AKIN NALANG PO...SALAMAT TXT TO MY NUMBER 09289744543 OR EMAIL AT MY EMAIL ADD. PALACIOANALIZA@YAHOO.COM
ANNE | palacioanaliza@yahoo.com | SAN FERNANDO PAMPANGA
Thursday, December 15, 2011 at 08:23:10 PM PST

I visited The Phlippines many times during the mid 70's. For years I have been trying to locate a girl named Rosalina Borondia, a.k.a. Baby Tan. She was employed at the Blow Up Disco. My nickname was Chicano or Chico. If anyone knows of her whereabouts, please give her my email address. Maraming salamat po, Chico
Daniel S. | md80fan@hotmail.com | Texas, USA
Thursday, December 15, 2011 at 11:47:32 AM PST

i'm looking for marvin l. johnson chief navy from kittyhawk or constellations and was assigned in subic at the yr.1978.he was into a relationship with lolita lacaba whom he met at staff nco.he was 35 yrs old whe he was assigned to subic.any info about him pls let me know mohammadjhoyadnan@yahoo.com
jomelet lacaba | mohammadjhoyadnan@yahoo.com | 1262 soriano st.sta.rita olongapo city phil.
Wednesday, November 30, 2011 at 09:52:49 AM PST

beautiful place...love this place so much.....
jane | ladyjanetorres@yahoo.com | Manila....
Sunday, November 27, 2011 at 03:04:36 AM PST

HI CAN ANYONE HELP ME, IM LOOKING FOR MY DAD HES A US NAVY GERMAN NATL. HE WA ASSIGNED AT SUBIC NAVAL BASE , ZAMBALES PHILS. HES INTO RELATIONSHIP WITH DELIA 'LIGAYA' PONTILLAS AND HAVE A DAUGHTER NAMED JULIE PONTILLAS DANGCALAN BORN JAN.07,1974 AT OLONGAPO CITY GENERAL HOSPITAL .PLS HELP ME UP TO NOW I FEEL LIKE PIECES OF PUZZLE OF WHO MY REAL FATHER WAS IM BEGGING ... ANYONE JUST EMAIL ME juliebaring74@yahoo.com CALL ME +639277295686
JULIE DANCALAN BARING | juliebaing74@yahoo.com | brgy. san vicente, malitbog southern leyte phils.
Thursday, November 24, 2011 at 12:00:04 AM PST

I know there is very little likelihood i will find who i am looking for but here goes lol ..... I wish i could find a bargirl that worked at the yellow pages on magsaysay drive in 1981-82 her name is Elsie. was there on westpac on the uss truxtun at that time
George Hogue | gnjhogue@centurylink.net | po box 571 white swan,wa 98952
Saturday, November 19, 2011 at 08:21:34 AM PST

This is Scott Davis just wanting to say hello to Raquel Acosta, who worked at both the Cindibar and USA establishments on Gordon Avenue back in 1988 and also briefly worked at the U.S. Naval Hospital Subic Bay on Base during the same time. Don't know if you remember me, but I just wanted to say hello after coming across this website.
Scott Davis | scottdavis_618'at'hotmail.com (sub 'at' with @) | USA
Friday, November 18, 2011 at 11:48:54 AM PST

I am looking for Sonia Aragon. This is her daughter Cynthia, whom she gave up for adoption, born July 1, 1976 at Olongapo City General Hospital. If you are this person or know this person please email me. I estimate her age to be about 54 and she is said to be deaf. ruiz.zaynab@gmail.com
Zaynab Ruiz | Houston, Texas USA
Thursday, November 17, 2011 at 11:30:25 AM PST

1st daughter to corazon sase looking for family and father i was born 2/3/1974 subic bay navel hospital..if u know anything pls contact me by my email thank u
theresa | detroit,mi,usa
Friday, November 11, 2011 at 11:35:12 AM PST

please send me some information about Reynaldo Ventura Mapa and Roberto Ventura Mapa. Reynaldo is my son and Roberto was my brother. I'm looking for their. tnx asap
rowena ventura mapa | edencrazy_05@yahoo.com | batangas city
Tuesday, November 08, 2011 at 07:02:40 AM PST

HELLO..CAN U HELP ME,IM LOOKING 4 MY DAD NAME WILLY JAMES COFFEE,US MARINE AT LANDING IN SUBIC BAY,HIS BIRTH IS JULY 15..I DNT KNOW WHAT YEAR..PLEASE HELP ME.........ALMOST 24 YRS...I DIDN'T SEE HIM..I DONT KNOW WHERE HE IS... THANKZ....SINCERELY YOURS,
janice villa | villajanice97@yahoo.com | #948 scorpion st.palar taguig city phillippines
Tuesday, November 01, 2011 at 07:02:07 AM PST

Looking for friends from Admiral Restaurant Fellowship with Mama Gordon - Richie, Rose, William etc. Wanted to get in touch with you guys. Email me at guitar2worship@gmail.com. This is Wilma from formerly Barretto Assemblies of God. Also would love to hear from Pararao Barangay High School Batch 1984. Love to hear from Arnel Balatan from Balatan, Camarines Sur as well.
Mariane Gonzales | guitar2worship@gmail.com | Chicago, Illinois
Monday, October 31, 2011 at 07:32:40 PM PST

Looking for Rossy Magpantay she use to work in Rock City along Magsaysay area. Anybody know her please respond to this post. I know we have a kids please keep this message posted.
Martin Gravin | San Diego
Friday, October 21, 2011 at 01:19:59 PM PST

Looking for Rosalie portallio enden. Sp?
Barry Akin | barryakin@comcast.net | California USA
Tuesday, October 11, 2011 at 05:33:36 PM PST

Hi im joseph caasi cromwell son of josephine caasi im looking for mr vernell cromwel my father plc email at Josephhcaasi@ymail.com
Josepg caasi cromwell | caasi_jo@yahoo.com | 405 san nicolas 1 magalang pampnga
Tuesday, October 11, 2011 at 01:55:02 AM PST

Stationed with Marine Barracks 90-91. Great place and very nice people.
Ken Bohn | kenneth.bohn@yahoo.com | 78748
Saturday, October 08, 2011 at 10:48:44 AM PST

Edna Paguio that lived in the West Bajac, area of Olongapo in 1985 and was a dancer at a club on Magsaysay Drive at the time. Anyone know her or how i can contact her or give her my email address would be greatly appreciated. Good Luck to all. Terry User857712@aol.com
Terry | user857712@aol.com | USA
Thursday, September 29, 2011 at 10:46:10 AM PST

Im looking for my birthmother and father. My name is Ma. Anna Carlos born 01/31/1991 and i was adopted by Bill & Mirla Carlos at birth. I heard my biological mothers name is Maricel and I have an older sister. I was picked up in olongapo. Please contact
Ma. Anna Carlos | Guccimon916@gmail.com | Sacramento,CA
Thursday, September 29, 2011 at 01:21:24 AM PST

Who knows MARCELINO HERNANDEZ DIMERIN or TEODORA DANILA DEMERIN??? this is my adopted parent's; I am looking for my mother all I know is --Her name is GLORIA,from Baguio city and I was born in Olongapo General hospital on february 5,1969-PLEASE HELP ME,Thanks
avelyn(evelyn) Demerin Duncan | chucklyn2000@yahoo.com | olongapo city,Philippines
Tuesday, September 27, 2011 at 03:14:14 AM PST

Hi, my name is Teresa Faltriguera I am looking for my long lost dear friend, his name is Raymond...don't remember the last name.We met many years ago, I was 15 yrs. old and he was 21. Please email me-aloha2165@comcast.net. Thank you.
Teresa Faltriguera | aloha2165@comcast.net | Lansing,Michigan
Saturday, September 17, 2011 at 11:33:18 PM PST

Looking for Evelyn Duran, worked at D Cave bar in 1973. would like to say hi
Pat E | pellis@searsseating | USA
Saturday, September 10, 2011 at 05:05:06 AM PST

looking for my son tremaine Probalong or poblacion . I was staitioned at Clarks in 85-87 .. please email me if you have in information
Charles Reddick | th32209@gmail | fl
Tuesday, September 06, 2011 at 11:25:35 AM PST

Any Filipino Amerasians looking for their American Fathers or Americans looking for their Filipino Amerasian child, please visit the website called 'Amerasian Family Finder'..... They have already helped many Filipino Amerasians locate and get in contact with their American Fathers and also helped American fathers locate and contact their Filipino Amerasian children. They do not charge a fee to Filipino Amerasians searching for their American Fathers...... http://www.amerasianfamilyfinder.org/
Scott McKay | beq29cubipt8789@yahoo.com | United States
Monday, September 05, 2011 at 02:13:41 PM PST

Hi, i have a cousin name EARL WILLIAM RIDDLE Jr. and his mother is ROSE MARIE "NENE" ZAGALES.my cousin is looking for his biological father whose name is EARL WILLIAM RIDDLE.A U.S Airforce way back 90's in Olongapo City. Please if anyone knows about EARL WILLIAM RIDDLE.please email here.jackie.ones@gmail.com.THANK YOU and God Bless!
jackie | General Santos City
Friday, September 02, 2011 at 08:24:22 PM PST

Looking for a person named Thomas Swanson who was in Olongapo, Philipines atleast in 1989. He was in the ship called USS San Jose. He fathered a child who is my half sister. If you have any information email me. Cheers.
Chris Canete | cris_drlng2006@yahoo.com | Australia
Monday, August 29, 2011 at 11:23:17 PM PST

IM looking for charlette meredith. i know shes married now and has 4 children. Please contact me.
Robert senne | roberto_gonzalez1962@yahoo.com | claymont DE
Sunday, August 28, 2011 at 09:18:44 PM PST

IM looking for my classmates 75,76, 77, 78, and 79 Please contact me at my email Adress or call me at 302-363-8087 i would like to have a reunion
Robert senne | roberto_gonzalez1962@yahoo.com | 33 east avon dr. claymont, DE 19703
Sunday, August 28, 2011 at 09:12:19 PM PST

To felipe Ruiz any comment from this message
Jane Remorin | Hitachi(O+)SBMA | Olongapo city,philippines
Saturday, August 27, 2011 at 12:28:59 AM PST

Any comment from you
Jane Remorin | Hitachi(O+)SBMA | Olongapo city,philippines
Friday, August 26, 2011 at 11:13:49 PM PST

Im glad you still remember meeh,. Are u really looking at me?WHY,,
Jane Remorin | #145 murphy st, | Olongapo city,philippines
Friday, August 26, 2011 at 09:25:00 PM PST

I'm looking for my father who is Philippino. He's probably around 70 years old. For what I've been told, he used to work at Phillipine Embassy in Indonesia. His name hopefully got it right, either Joseph or Yoseph Benson My mother was a Flight attendant. Please help if you know this person
Christ LaCroix | gdy@urban.net.au | Australia
Friday, August 26, 2011 at 05:52:07 AM PST

Hey guys. IM 29 YEAR OLD LADY LOOKING FOR MY FATHER TO PROVE TO THEM THAT I HAVE A FATHER. HIS FULL NAME IS KENNETH A. HUBBARD. UP TO NOW I FEEL LIKE PIECES OF PUZZLE IF WHO I AM. IF YOU KNOW MORE ABOUT HIM KINDLY SEND ME A MSG. THANK YOU yunamitzie_1929@yahoo.com
Hazel | yunamitzie_1929@yahoo.com | Olongapo City
Wednesday, August 24, 2011 at 11:42:03 PM PST

I made onepost but I have to also leave this one, I spent many a day with a young woman who went by Beatrice Estiaco as a Marine I knew not to sign anything but I did with this girl, we set our hands back in 1982 and I miss her so much. I lost all letters an I have no way to contact her. I frequently search her on myspace an facebook but have no luck, anyone who may know this woman please have her contact me Id love to know how she is an more if she is interested. I need a pI wife the PI woman is what my life needs :)
Richard Cowgill | nascardogg8@yahoo.com | 126 highland ave, Hamilton, Ohio 45011
Sunday, August 21, 2011 at 02:33:59 PM PST

OMG How the city has changed, I was a Marine in pi 9 times from 79 to 82 I remember Liza Mondragon 81 corpuz or corpus street, she worked at the wild west saloon, I would love to know she is doing an talk with her again we spent many a night n day together anyone living close who could check this address an see if she is still there have her contact me asap thanks so so much, I hope to return one day just to see how things have changed and maybe get me a wife I love pi women :)
Richard Cowgill | nascardogg8@yahoo.com | 126 highland ave, Hamilton, Ohio 45011
Sunday, August 21, 2011 at 02:27:55 PM PST

WOW i am surprised at how Olongapo City looks now the last time i was there was hen i was in the US.Navy and mount pinatubo erupted and that was the last time i ever spent in Olongapo City and there are time i miss being there and sometime wish i could go back to that city
james perrault | jamesperrault@ymail.com | Eugene,Oregon united states
Sunday, August 21, 2011 at 10:21:31 AM PST

just want people to realize na may mas magandang destination pa in the north and that is our city. why visit tuguegarao if there is santiago city the "queen city of the north" at hindi yan magbabago PLS VISIT SANTIAGO CITY THANK YOU PO.....
xret | xret
Sunday, August 21, 2011 at 12:19:35 AM PST

Hello my name is Iya, Im looking for ESTEBAN GAVIOLA JR.If anyone could help just email at me ladynia_15@yahoo. pls. help me b,coz Esteban Gaviola Jr is seeking you daughter, her name is Ricky Lucena. pls. just email at me or pls. call me 09212179570, Thank you so much and God bless always.
iya | ladynia_15@yahoo.com | Cavite
Thursday, August 11, 2011 at 06:32:55 AM PST

Hello my name is Iya, I'm looking for ESTEBAN GAVIOLA JR. If anyone could help just email me at ladynia_15@yahoo.com. Pls. help me. Thank you so much.
iya | ladynia_15@yahoo.com | Cavite
Thursday, August 11, 2011 at 06:23:14 AM PST

Hello my name is Iya, Im looking ESTEBAN GAVIOLA JR. If anyone coud help just email me at ladynia_15@yahoo.com. Pls.. help me. Thank you so much.
iya | ladynia_15@yahoo.com | Cavite
Thursday, August 11, 2011 at 06:20:53 AM PST

Hello, I was born at Sta. Veronica Hospital in 1970. I'm looking for my mother her name is Delia Baldemor. Her address was 76 Kessing St East Tapinac. My adopted parents had maid name Gloria I don't know her last name. If anyone could help just email me at kgraves1@yahoo.com. Thanks so much.
Kevin Graves | kgraves1@yahoo.com | Rome, Ga
Friday, August 05, 2011 at 02:13:37 PM PST

hi can anyone help me im looking for my dad hes a us navy..hes a mexicano.. im looking for him hes name is arthur alvaran..my birth date is october29 1992.. my mothers name is alena estomago or lyn estomago.. thank u so much guys if u have a information contact me at +639486097515 or u can send me a messge on my fb jamaicaestomago@yahoo.com
geraldine | jamaicaestomago@yahoo.com | olongapo city
Thursday, August 04, 2011 at 10:36:47 AM PST

God Bless Olongapo, you are all great people. I was born in raise in Olongapo. Graham street is my hood. talk to me call me contact me, tel. 619-442-9467. I'll wait
diomedes g. elicerio | reycioelicerio@yahoo.com | 1562 e main street el cajon ca 92021
Thursday, July 28, 2011 at 11:05:14 AM PST

looking RRR Mians... Randy Mains, Rowena Mains and Rylan Mains.... i want to hear from you... guys hope u still remeber me pls fill free to contact me in my email, They use to live in honulolo Hawaii but its been more than 10 yrs havent heard about them
Vanessa | rochellepelin@yahoo.com | Cavite
Friday, July 22, 2011 at 01:33:46 PM PST

served aboard uss midway 69-73 will help you find shipmates
pn1 stephen c. webb | sftaxi804@hotmail.com | san francisco, ca
Tuesday, July 19, 2011 at 07:04:42 PM PST

Any Amerasians looking for their American Fathers or Americans looking for their Amerasian child, please visit the website called 'Amerasian Family Finder'..... They have already helped many Amerasians locate and get in contact with their American Fathers and also helped American fathers locate and contact their Amerasian children. They do not charge a fee to Amerasians searching for their American Fathers...... http://www.amerasianfamilyfinder.org/
Scott McKay | USA
Monday, July 18, 2011 at 04:07:29 PM PST

i am looking for Mr Randall wharrel Chase....... this Vanessa remeber u had given this baby's name a daughter of Papias Casimsiman..................... pls if u u reading pls keep in touch with e and email me with this mail Rochellepelin@yahoo.com
Vanessa Rcohelle | rochellepelin@yahoo.com | cavite
Saturday, July 16, 2011 at 07:43:53 PM PST

Hi Im Vanessa Rochelle Casimsiman Daughter of Papias casimsiman............. i am looking for my father he is a blackman working as US navy i am hoping to meet him in real... I wish he knows how beutiful her daughter is... I was born in Lord jesus medical clinic barretto olongapo city
Vanessa Rochelle Casimsiman | nessa_cutiepie14@yahoo.com | Imus cavite
Tuesday, July 12, 2011 at 04:41:21 AM PST

hi, My name is Michael. I born in Olongapo city in 1985. I am searching my biological Father. His Surename is MONSSON. My mother died 3 years ago. it is devastated because I am now alone. I am hoping to know my biological father. He was based in SUBIC NAVAL BASE.. According to my Mother he worked as a doctor. pls. email me if anyone could help me.. My mother used named SUSAN REYES or MARY REYES...
Michael | ssyth_172002@yahoo.com | olongapo city
Sunday, July 10, 2011 at 01:57:58 PM PST

This is for Darwin Dilen who posted a comment that he was looking for his American Father back on Wednesday, July 6, 2011...... I do not know your father, but I do know of a website that helps Amerasians to locate and connect with their American Fathers. Also, they do not charge any fee for their services - just give them all the information you have on your father. The website's name is "Amerasian Family Finder" and address is below....... http://www.amerasianfamilyfinder.org/
Scott McKay | beq29cubipt8789 | USA
Thursday, July 07, 2011 at 09:38:47 PM PST

the family name i am looking for is Ebilane
Jennifer | USA
Thursday, July 07, 2011 at 03:28:51 PM PST

Hi! I was born in Olongapo City Hospital in May of 86. my mother's name is emalita Ebilane Rawson. I am looking for my mothers family who resides in Olongapo City, Subic Bay and at one time lived on Blue Island Across the bay. If anyone has any information for me about the whereabouts of my family please contact me jennrawson@yahoo.com . i want to reconnect with my family and have nothing to go off of. I was there when i was in 4th grade when my grandfather passed away january of 96.
Jennifer | jennrawson@yahoo.com | USA
Thursday, July 07, 2011 at 03:27:49 PM PST

hi; i was lo0king for my father gary murphy as us marine in subic base,i was born in 1977,in olongapo city,and my mother name lilia delin,im hoping that some one could help me to fine him.
darwin dilen | linao ormoc city
Wednesday, July 06, 2011 at 11:39:41 AM PST

I would like some help if possible in locating Rosie Villacarlos I meant her in the late 1960's and was with her until the late 1970's she had a son named rody. If anyone could me it would be most appericated I go by the nickname in the PI as flower.
richard taute | dtaute@poulsbojunctioninsurance.com | poulsbo wa 98370
Tuesday, June 28, 2011 at 11:18:23 AM PST

I have found Belinda de Nava. Keep up the good work on this site.
John Hodges | johnhodges47@aol.com | Kern Valley, Ca.
Monday, June 27, 2011 at 09:38:27 PM PST

Hello my name is Janice Asares and I am looking for my father. He would have been stationed somewhere in the Philippines and served in the US NAVY around 1987. I am assuming he is a white male. My mothers name is Salvacion Asares and she worked in the bars on the base. I was born January 10, 1988. Would love to see what you look like and to learn about my family. Please email me if you have any information at all. Or Contact me on Facbook http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000971544063
Janice Asares | msjaniceg88@yahoo.com | Oregon, USA
Sunday, June 12, 2011 at 11:43:54 PM PST

misprint on email. julie_montgomery42@yahoo.com
Julie Montgomery | julie_montgomery42@yahoo.com | 425 W Springfield Rd, Saint Clair Missouri, USA
Saturday, June 04, 2011 at 07:34:06 PM PST

Help!! I have been searching for Anntonette Catalasan from Olongapo city, Subic Bay area. She was with my brother Jeffery Montgomery when he was stationed there around 1983-86. He lost contact and we are so desperatly looking for her or her son Michael David Catalasan. She would be 46 today and he maybe 27. If anyone has any information please call 1-636-388-2563,or send info to 425 W Springfield Rd, St. Clair, Mo. 63077-1904 USA. Please please help us.
Julie montgomery | julie-montgomery42@yahoo.com | Saint Clair, Missouri, united states
Saturday, June 04, 2011 at 07:31:24 PM PST

Hi, I was born in Olongapo city Hospital on October 27,1967 and Im looking for my birth mom. She worked in the clubs back then and my father was a Navy man passing through. I was adopted by Candelaria Edrosolano who used to run the club and managed the girls. She adopted me from birth and she passed away 12 years ago and didnt get any information from her. All I know is that my mom tried to get me when I was 2 years old because she was going to the states. I think she went by the name Carlotta and she's from Zambales. Im trying to find her, if anyone knew of her, please let me know and help me to find out more information to find her. thank you...
Liza Havey | flordelizahavey@aol.com | 410 N Ave. C Bishop, Tx Usa
Tuesday, May 31, 2011 at 09:27:39 PM PST

Miss ko na tropa ko sa Kalalake Elem School Batch 1980. Gido, Frederick and boy . sino dito batch 1980, grade six, section 1?
Jing Lorica | jinglorica@yahoo.com | Cubao, QC
Monday, May 30, 2011 at 07:23:35 PM PST

WAS STATIONED THERE RIGHT AFTER PINUTUBO WENT OFF. I WOULD LOVE 2 HEAR FROM ANY GIRL WHO MITE REMEMBER ME? ANY GIRL COZ I MISS THE PO AND ALL THE GREAT PEOPLE I MET THERE. I DROVE A BURGUNDY SUZUZKI JEEP AND I DRESSED UP ON THE WEEKEND. PLS CONTACT ME ASAP AT MY EMAIL ADDRESS
ABDUL MUHAMMAD | PRIEST_KAY@YAHOO.COM | 2121 W.2ND ST.CHESTER PA. 19013
Sunday, May 29, 2011 at 08:56:18 AM PST

hi everyone,pls help me to find my father he is a US Navy.I was born in olongapo city july 23 1983,my mothers name is jocelyn vega but she pass away 7years ago.And if you know my fathers name is raymond donald zahn,if you know him pls email me at cynthia_vega83@yahoo.com or pls contact me my number is 09102337475 thats all thank you.....cynthia vega
cynthia vega | cynthia_vega83@yahoo.com | sogod so.leyte
Saturday, May 28, 2011 at 08:41:12 AM PST

hi everyone,pls help me to find my father he is a US Navy.I was born in olongapo city july 23 183,my mothers name jocelyn vega but she pass away 7years ago.And if you know my fathers name raymond donald zahn,pls email me at cynthia_vega83@yahoo.com or pls contact me my number is 09102337475 thats all thank you.....cynthia vega
cynthia vega | cynthia_vega83@yahoo.com | sogod so.leyte
Saturday, May 28, 2011 at 08:35:55 AM PST

anybody know where i can get a bingalong box shipped from st louis area to cebu.. Please contact me at moscollins@aol.com.............Thanx/salamat
scott collins | moscollins@aol.com | st louis/cebu
Wednesday, May 25, 2011 at 09:34:02 PM PST

I was stationed in cubi point with a detachment from Vq1 atsugi Japan . I was here off and on from 1967 -1969 Does anyone know of a girl named Gloria Osario that worked at the Stag Club and lived on law st. she had a dahghter named Christine Voight. Is she still around?
Alvin Rude | arude1@comcast.net | sterling illinois 61081 usa
Tuesday, May 17, 2011 at 09:59:38 PM PST

Belinda DeNava, or her daughter "Glenda". Belinda worked at the Tom Tom Club & Hotel on Rizal ave. 1974 - 1976. Last known to be living on Hansen St. in E. Tapinac in 1979. If you know of her, please contact me at this site. John Hodges | Bakersfield, Ca. USA Monday, March 21, 2011 at 11:36:49 AM PST
John Hodges | johnhodges47@aol.com | California, USA
Monday, May 09, 2011 at 01:00:55 PM PST

olongapo is a place to be....great people and a wonderful place.....
Liezel | liezelbelgira143@yahoo.com | Subic
Sunday, May 08, 2011 at 11:43:25 PM PST
PLS HELP ME TO FIND MY FATHER ..MR.DOYLE.. I KNOW YOU WANT TO KNOW ME AS YOUR DAUGTHER SIR .. MY MOTHER IS ALICIA BABAEL DEASON ... SHE DIE. IM JOLLYN DEASON , IM 30 YEARS OLD .. SEPTEMBER 26,1980.. KUNG MERON PO N KAKAKILALA SA KANYA PLS PO TXT OR KOL ME .AT KUNG SINO PO NAGING KAIBIGAN NI MOMMY ALICIA JAN PLS PO CONTACT ME ..SALAMAT PO LAGI AKO VISIT D2 NA SITE PARA MAG BA KASAKALI LNG PO NA NAKITA KO AMA KO.
jollyn deason | lemuel0912@yahoo.com | KM.12 SITIO AWA CATALUNAN GRANDE DAVAO CITY
Thursday, May 05, 2011 at 09:20:14 AM PST

nice site ... pls help me to find my father DOYLE . im 30 years old my mothers name ALICIA BABABEL DEASON ... if you know doyle pls contact me heres my number 09299652640
jollyn deason | lemuel0912@yahoo.com | davao city
Thursday, May 05, 2011 at 08:56:43 AM PST

i am jessie fermin feight,i was born on january 9, 1973. My mother's name is ROSARIO "ROSIE" FERMIN, and she used to worked in OLONGAPO CITY PHILIPPINES. I'm looking for my father & his name is WALTER FEIGHT,according to my mother he was assigned @ OLONGAPO SUBIC BASE PHILIPPINES!Anyone who has information about my father, please contact me at my cell no.+639499462248, 09483961097, landline no.7881848 or email me: jessiefermin@rocketmail.com THANK YOU & ADVANCE...
jessie fermin feight | jessiefermin@rocketmail.com | tawi-tawi sta.lucia pasig city
Sunday, May 01, 2011 at 12:18:18 AM PST

Has anyone known of or heard of a person named 'Christian McKay' or 'Christian Scott McKay', who was born in Barrio Barretto (or the 'Barrio'), Olongapo City, Philippines in the fall of 1989?...He may have actually been born in an establishment called 'The Sportsmans Bar', that was open in the Barrio in 1989 when the U.S. Navy was still in Subic....If anyone has information about this person, could you please email me at the email address provided. Thank you....Scott McKay
Scott McKay | beq29cubipt8789@yahoo.com | USA
Saturday, April 30, 2011 at 11:47:23 PM PST

Stationed at Naval Hospital Subic 1973-1974 and made 3 WESTPAC deployments with visits to Subic. Lived at 3C Otero St. Mabauhan. Looking for some friends - Carmen and her boyfriend Romie. Carmen had a beauty shop in Olongapo.
Roger Johnson | mrr1999@yahoo.com | Port Orchard, Washington
Friday, April 29, 2011 at 12:16:02 PM PST

i just want to call the attention of olongapo local government officials..may this site will help me..
cris | khrazy_sirc@yahoo.com | olongapo city
Tuesday, April 26, 2011 at 03:12:23 AM PST

To Kevin J. Haynes, Sir, i called the number posted in here, but it was a wrong number... i might be of help because a friend of mine has this friend name Kevin Jerome R. and he same as you is trying to find his father. If you're intereste.you can send a message to my email ...
SUSAN ABADAM | susanaabadam01@yahoo.com | guam
Sunday, April 24, 2011 at 07:06:34 PM PST

hi im joseph mendez, born october 27 1988 my mothers name, is gina mendez use to work in olongapo before im looking forward too see my father i haven't seen him when i was born he is an u.s air force name steve mayer i have only his pic with my mom hope too see him pls help me
mendez joseph | mendezjoseph72@yahoo.com | 3750 3rd st. balibago angeles city pampanga
Wednesday, April 20, 2011 at 01:02:38 AM PST

hinahanap q po father q his name is romeo lacanin anak nia po aq kay ma. theresa aligado...pagkilala nio po sia pkitxt po aq sa no. na 2 09127427656.
jaymaiye lilian aligado | jaym_pink16@yahoo.com | sariaya quezon
Sunday, April 17, 2011 at 10:35:14 PM PST

hi,anyone knows richard or john evans US AIRFORCE MEDIC assigned in olongapo city 1973 to 1974.he met a girl named vergi or vergina ando from cebu city.he has a 36 year old son.pls email me if you have some info of mr.evans.tnx and godbless
RICHARD DEL ROSARIO | kanodelrosario@yahoo.com | 12-L jones avenue cebu city phillipines
Friday, April 08, 2011 at 12:40:31 AM PST

I am looking for my biological parents,my mother's name or what she used is ROSALINDA or ROSALINA SANCHEZ,some call her LINDA. She used to work in Marmont Club .I only know of my Father's first name which is WILLIE, or WILL surely it is short for WILLIAM, he is a U.S. Navy who was assigned to a destroyer ship with 2 names. This was in 1973 they met in 113 - A Jones st. Olongapo. I was born in January 1974, my mother gave me up for adoption to PERLY PASCO SIPAT but she couldn't take care of me, she has her own family so she gave to my adoptive parents, Some of you might ask me why look for them only now. Its because my adoptive parents does not want me to look for my real parents, but I still want to know my biological parents. Please Help me find them. Any information will be well appreciated.
amalia | am_am2126@yahoo.com.ph | cavite philippines
Thursday, March 31, 2011 at 12:25:50 PM PST

hi,i am jellan mahusay im 24 years old,i was born on sept.4 1986,i am looking for my father his name is mike miller or michael miller,but i dont know his middle name,he's a us airforce and he was assigned in olongapo city in the year 1980's.please any one can help me please contact 09325173569 or 2614752,pls...pls...help me.....
jellan mahusay | gillian_mahusay@yahoo.com | cebu city philippines
Wednesday, March 30, 2011 at 10:45:56 PM PST

WAS ON THE MIDWAY FROM 1981 TO 1988, DONT REMEMBER THE NAME OF THE ESTABLIHMENT BUTIT WAS OFF MAGSAAYSAY TO THE LEFT OUT OF THE GATE. IT WAS RUN BY MRS GONZALES, I HEAR SHE RAISED MY DAUGHTER ANGELA. IF ANYONE KNOWS PLEASE LET ME KNOW, IT HAS BEEN TO LONG.
MARK CRUICKSHANK | MIDWAY1981@HOTMAIL.COM | 604 TRADING POST TREL S.E. ALBUQUERQUE N.M. 87123
Tuesday, March 29, 2011 at 12:33:47 PM PST

I was in Olongapo in 1980. Am looking for a girl that worked at the Apple Rock. Her name was Melly H. Acasa. She used to live at #14 Donor St. Wondering how she is doing and where she is. She said she was 25 at the time so she should be 55 now. She had a sister that was in Hawaii at the time. please help locate her...thank you
Jimmy Dickard | jimmyd19610@yahoo.com | Jimmyd19610@yahoo.com
Tuesday, March 29, 2011 at 09:39:26 AM PST

I am Maria Goodwin Formerly Maria Repuesto When I left Olongapo I have a daughter name Janie and was called Botbot I am trying to contact anyone that remember me I went to OCNHS am looking for family members or friends maybe Julio Borja, Lita Borja and her kids Michael and Myra Jane and friend Frannie, please contact me or write me.1315 Christie Street Davenport, Iowa 52802 USA
Maria Goodwin | Makayaculberson@yahoo.com | 1315 Christie Street Davenport, Iowa 52803 USA
Saturday, March 26, 2011 at 07:42:44 PM PST

I am looking for my friend in Olongapo City, his name is Julio Borja The last time I saw him and her sister Lita Borja and our friend Frannie was in 1980,anyone with information please contact me or e-mail me at Makayaculberson@yahoo.com or call 563-508-9903
M aria Goodwin | Makayaculberson@yahoo.com | 1315 Christie Street, Davenport, Iowa 52803 USA
Saturday, March 26, 2011 at 07:33:43 PM PST

ask ko lng po pano po ba e delete na pose ko n dito ksi nkita ko n po ang hinahanap ko..
jane | ladyjanetorres@yahoo.com | Marikina Manila
Thursday, March 24, 2011 at 04:01:05 AM PST

I have a sucess story, married my wife 42 years ago in Olongapo City. I have been the happiest guy ever. I wish you all the best of luck in locating your sweet heart, girl friend or just friend. Nora, Lydia is doing great!!
Bill Penrod | chiefncosmo@yahoo.com | USA
Monday, March 21, 2011 at 10:34:40 PM PST

Belinda DeNava, or her daughter "Glenda". Belinda worked at the Tom Tom Club & Hotel on Rizal ave. 1974 - 1976. Last known to be living on Hansen St. in E. Tapinac in 1979. If you know of her, please contact me at this site.
John Hodges | Bakersfield, Ca. USA
Monday, March 21, 2011 at 11:36:49 AM PST

looking for Gina Anos from Olangapo We had a child about 30 years ago can you help me find her?
Brian Lee | iamtrees60@gmail.com | port angeles wa 98362
Sunday, March 20, 2011 at 12:30:10 PM PST

i am looking for my father whereabouts.he is a u.s marine that assigned in subic bay naval base between the year of 1985 to 1989.his name is luther smith..anyone who knows this person please kindly inform me...
ma prescela asis smith | presmith27@yahoo.com | east poblacion palauig zambales
Wednesday, March 16, 2011 at 01:51:10 AM PST

I am looking for my father named Sgt. David Newton USMC of Michigan. Assigned at Subic Naval Base Zambales, Philippines between 1969-1972 onward. anybody who knows his whereabouts please refer to the name above or correspondents. Thank you very much!.
Michael Newton Africa | michael_africa_newton@yahoo.com | Brgy. 57 1st St. Sampaguita, Tacloban City, Leyte, Philippines 6500
Saturday, March 12, 2011 at 08:15:55 PM PST

I was looking for Mrs. Rosita Lachica ot her relatives, to please contact me. Or anybody knows here whereabout. Thank you.
Fernando Lachica | fernando_lachica@msn.com | Block 2, Lot 15, Phase 3 West Springville, Molino 3, Bacoor, Cavite
Thursday, March 10, 2011 at 05:07:07 PM PST

looking for a certain willie carillo who used to live in mabayuhan, olongapo city...has moved to subic city. do get in touch....my number is 0915 8889 789
cherry cheche soriente | sorientelofcherry@hotmail.com | langkis, duero, bohol
Sunday, March 06, 2011 at 11:17:13 PM PST

looking for willie carillo. he has a brother name rene. i can only remember two names of his sisters, patty and carol.
cherry cheche soriente | sorientelofcherry@hotmail.com | langkis, duero, bohol
Sunday, March 06, 2011 at 11:13:25 PM PST

I am looking for the father of my boyfriend Elpi Fulguera. HIs father's name was Mark Miller who was in the USS Mumbernoon warship which embarked at the Freeport Subic in dec.1980. Elpi hasn't met his father yet. He is half american and half filipino. If anyone knows Mark Miller, PLease email me as soon as posible. His son would like to meet him. Thank You.
Barbie Dimaculangan | barbie_fernandez20@hotmail.com | Rosario, Cavite
Monday, February 28, 2011 at 06:55:44 PM PST

excuse me to all,i was tryring to find my father JIM BRIEHAM , but in not exacty know he's last name, the only info that im sure about my father , and my father know is im the only son of CONCEPCION ''CONNIE'' SERRANO AT OLONGAPO CITY ,they meet at WALL IN TH WALL i think 1980 - 1985. im DARWIN LESTER SERRANO. im 24 y...ears old, but i tryring to find my father , to tell here that i love here and i dont care if he live the only one that i want is to be with us , i hope that someone of here in know him. god help me to find myfather thanks
darwin lester s. serrano | darwinlestergc@yahoo.com | 111-14St New Kalalake Olongapo City
Wednesday, February 23, 2011 at 09:29:02 AM PST

I LOVE OLONGAPO CITY!!!PLEASE HELP???I'm Looking for my birth-Mother.I was born February 5,1969@ Olongapo City General Hospital.The only thing I know about my Mother is Her name (GLORIA)too young to understand?I was hoping someone would remember my adapted parents and maybe by that can help me too find my Mother.Thier names are MARCELINO F. DIMERIN,SR & TEODORA D.DIMERIN.(Olongapo city and Cabangan Zambales)Thanks so much
Evelyn Demerin/Dimerin | chucklyn2000@yahoo.com | Cabalan,Olongapo city.Philippines
Wednesday, February 23, 2011 at 12:42:36 AM PST

USS Roark FF-1053 1976-1979 the best time of my LIFE. These pictures brought back a flood of happy memories!
Walter Graham | walter_graham@hotmail.com | Grand Coulee, WA / US
Monday, February 21, 2011 at 05:23:44 PM PST

Did not recognize the streets as they were many times unpaved back in 1970-1973. I visited there several times aboard the USSMcMorris.
Kevin Paul Parmenter | paulparmenter@bellsouth.net | margate, florida, usa
Monday, February 21, 2011 at 03:45:40 PM PST

looking for mrs. carmen col or kol with 3 siblings-nida,gloria and a boy(dont know his name),who happened to be my lola on my father's side...eddie lacorte ortega is my father..(never seen him since),as to my mother when i was born we lived with them,they live in rizal avenue,olongapo,near petron as mother described,if u happen to know them kindly email me or send me a message on my facebook account...lledaer28@yahoo.com.thanks nd god bless....
readell vanzuela ortega | lledaer28@yahoo.com | marikina city
Monday, February 21, 2011 at 03:40:58 AM PST

hi im chrisha im looking to mr,sherman biffle he is a u,s navy im the duagther of ms,kim gudiaga the girl who meet you in olongapo..if any one have an imformation just contact me 09213031630
chrisha biffle | mhaldhita_022@yahoo.com | philippines
Friday, February 18, 2011 at 07:27:07 PM PST

GOOD DAY EVERYONE! IF ANYONE HAVE KNOWN REX THOMPSON, A SIGNAL MAN OF USS SAN BERNARDINO LST-1189 BOARDING 1979. PLEASE, I NEED ASSISTANCE IN LOCATING HIM, HE IS MY LONG LOST FATHER, I HAVE HIS PICTURE IN MY FACEBOOK ACCOUNT. YOU CAN CONTACT ME @ 09385709274 OR EMAIL ME.
Rex Jhenseen E. Thompson | Jetrex9161@hotmail.com | Bagroy, Binalbagan, Negros Occidental, Philippines
Wednesday, February 16, 2011 at 01:16:39 AM PST

A Search Feature would be great! Great Pictures.
J Long | 86426
Tuesday, February 08, 2011 at 02:18:52 PM PST

I was born in 1979 may 1. My mother is Remedios A. I know your name is Douglas. I was born in Zambales. Maybe you are looking for me?
jan miller | ajanmillie@gmail.com | 308 blue water court unit 103 glen burnie,md 21060
Tuesday, February 08, 2011 at 12:34:32 PM PST

I was in the U.S. Navy in Subic Bay from Nov 72-Aug 73. I had a relationship with a Filipina girl who I believe may be the mother of my daughter born in 1973. She was employed at the Florida Club (?) in Olongapo and was registered with the bureau there. Due to no fault of our own we had a disconnect in communications in 1974 due to theft of my records containing her contact information and my returning to college in the USA. All of my attempts to date have been unsuccessful. It is my hope that in a more favorable political climate now, even after all these years, that I may finally locate her. I have asked for assistance and cooperation from the Philippine Embassy, the Health Bureau, Olongapo and Cebu City municipal governments, the U.S. State Department and the U.S. Navy Personnel Center. I was an aircrewman attached to Navy squadron HM-12 from 1972-73. The woman's name was Sally Cruz. I know that is a common name like mine is. She worked in Olongapo City during my tour of duty there and was my girlfriend (later fiance). We had plans for her to relocate to the USA or me going to RPI. I was living in Severna Park, Maryland USA in 1974 then moved to Daytona Beach, Florida to attend college. Her date of birth is unknown but I believe she was born between 1953-55 as she claimed to be 19 years old in 1972. She was born in Cebu and attended school there she told me. I have no additional information. She may have eventually married a filipino or american serviceman but I do not know if that is a fact. All I know is that she was pregnant with my child in the Spring of 1973. No further details are available. If anyone has any information concerning this woman please pass it along. Thank you.
John W.T. Smith | jwts.1017@hotmail.com | General Delivery - USPO, 1900 E. Street, Fresno, CA 93706-9998 U.S.A.
Monday, February 07, 2011 at 10:16:30 PM PST

i was born on 7th day of December year 1982 TA Angheles city in pampanga im still looking for my father Thomas Lessane i only know his name and i have his picture i dont have any info,, if u know
rose lessane | maryrose_lessane@yahoo.com.ph | san andres bukid manila
Sunday, February 06, 2011 at 05:03:31 PM PST

Greeting! I recently posted a message in the immeidate search for my son Kevin Jerome Raagas, who was born in Olongapo, City Philiphines May of 1990. While searching through the social network page Facebook. I came across his name and photograph requesting the information as I am. Him to find his father,(me) and for me to find my son,(him). His status indicated that he was living in Iba Zambales, Philiphines. Pls, if anyone has or have any information. My contact information: E-mail: oscholrules@yahoo.com or Phone: (224)381-0481. Thank you in advance!
Kevin Jerome Haynes, USN, (Ret) | oscholrules@yahoo.com | St. Louis, Missouri
Sunday, February 06, 2011 at 02:22:05 PM PST

i love olongapo
dnjsrbqkr100 | dnjsrbqkr100@yahoo.co..kr | incheon kore
Thursday, February 03, 2011 at 06:45:37 AM PST

hi to everyone here.. to those people who had their comments here,,well i can say yes we should be proud that we live in subic even im not native from there i am verry truely proud that i graduated in OCNHS JACKSON SCHOOL...so be proud to it..theres no place like a home only olongapo....
rosemarie tambor | mayie2009@yahoo.com | cavite
Wednesday, January 26, 2011 at 10:07:12 AM PST

im looking for a lost girl friend i had when i was in olongapo city her name is tessie ramilo she use to work at a place called doll'ys pump room would like to locate her this was when i was in the us navy the ship i was on at the time was the uss fort machenry lsd 43 if anyone knows the where abouts of her please tell her i wanna get in touch with soon and give her my address... thanks ron bond
Ron Bond | rockin_ron1979@yahoo.com | p o. box 562 independence wi 54747 USA
Monday, January 24, 2011 at 10:57:23 AM PST

just wanted to know what happen to Eric Peralta nickname Eric shakol, went to school with him in OCNHS year 76-77
SARAH CLARK | spclark60@sbcglobal. net | hanford, ca 93230
Sunday, January 23, 2011 at 09:07:22 PM PST

We have a house in 16th street kessing ...looking 4 a friend clssmts in klake batch 90....her nme is maryjane remorin...HI!>>...AH! olngapo kahit pa ano? ang sbhin mo dito THE best...do na ako natuto all..batang gapo ata ito...proud'''sa akiin ,,true sabi nla thres no place like HOME...annd olongapo is my true hhhhhhOOmme.
Felipe Ruiz Jr | felipe.ruiz92@yahoo.com | SFCA USA...
Wednesday, January 19, 2011 at 07:09:15 PM PST

Since fourty year of the Gordon Administration Olongapo is still desame noting change.The situation no jobs for the people, no chnage for the administration, water bills, now electric bill are getting higher, because they want to privetize again because of the 1.7 billion loses from Electrical consumption just to maintain the city classification they higher up the taxation the people of Olongapo are suffering now.
April | aprilaliyeva@yahoo,com | Las vegas
Wednesday, January 12, 2011 at 08:05:09 AM PST

Hello, my name is Vi. I am looking for Kevin DOuglas. He was a US NAVY from the year 1985 (via OGDEN..as far as my mom told me). He has a son, which is my half-brother. If anyone know of a KEVIN DOUGLAS, please contact me at my email add: purplelady_ph@yahoo.com. I wanna find him for my brother. I just want my brother to know who his father is. I just want my brother to finally feel complete and not wonder anymore where his father is..My gift to him. So, please if anyone know this guy, help me! Thank you very much.
Vi Blazevich | purplelady_ph@yahoo.com | Arizona, USA
Tuesday, January 11, 2011 at 06:19:57 PM PST

Hi I'm looking for my mother's biological father named Daniel Schneider a navy back in 1970-1975. My mom's name is Daniela born on January 1, 1975. Her mother's name is Lisa. please help me find him thank you. email me.
Gracielle Hidalgo | ladybat_96@yahoo.com | Quezon city, Philippines
Friday, January 07, 2011 at 09:40:56 PM PST

Can anyone help me locate Edward Falls. Edward was in the Navy and stationed in Olongapo City in the Philippines around 1985. Edward is a black man. Please help. I would appreciate communication via email.
Len Allen | msslen@hotmail.com | Olongapo City, Philippines
Thursday, January 06, 2011 at 11:04:37 AM PST

LOOKING FOR : THELMA (DON;T KNOW YOUR LAST NAME) WHO WORKED YR 1972 IN COPACABANA CLUB-OLONGGAPO) WHO GAVE UP HER SON BORNED MARCH 3,1973 AND GAVE AWAY TO BELEN CAMANGYAN, PLS, CONTACT ME I AM YOUR SON 09229600528, LONGING TO RE-CONNECT YOU... ANYBODAY KNEWS STORY ABOUT HER STORY,PLS CONTACT ME OR POST AN E-MAIL IN THIS SITE
MARK CAMANGYAN | DAVAO-CITY
Tuesday, January 04, 2011 at 06:14:02 PM PST

Olongapo is a very nice place to be, hope to be there some time in life
paul | george faith78@yahoo.com | Benin
Friday, December 17, 2010 at 05:55:22 AM PST

pls help me locating my biological mother, her name is thelma Gordon(don;t know her middle name) but my birthcertificate showed thelma gordon and i was born march 3.1973, my father is american MR Gordon who was a u.s navy and been assigned in olonggapo 1972, any info pls contact me 9229600528
mark camangyan | davao
Monday, December 13, 2010 at 10:48:10 AM PST

i am trying to help to my friend locating his biological parents, he was born march 3 1973-olonggapo, he was adopted by family "camangyan"the only he knews his mother's name is "THELMA GORDON" and his biological father is MR GORDON, he doesnt knoew his father's name but pretty sure, he was u.s navy and been in olonggapo yr 1972,if someone knews any info, pls contact me "cvance31@hotmail.com and highly appreciate, may God bless people who can help to reunite kids aways fromt heir parents
mark | cvance31@hotmail.com | davao,city
Monday, December 13, 2010 at 10:42:31 AM PST

Hello, my name is mida. I was born in olongapo city in 86, and i have a sister that still lives in the Philipines! I am a Navy child and am very much interested in learning my roots. I am not fluent at all with the language tagolog but am highly motivated to learn. Maybe someone will teach me in exchange i teach some english. I am open to having a penpal my email is smerri210@gmail.com
Pomida | smerri210@gmail.com | greensboro, north carolina, usa
Thursday, December 09, 2010 at 06:47:26 AM PST

Greetings! My name is Kevin J. Haynes. I was in the U.S. Navy and onboard the USS San Bernadino, (LST-1189) in the summer of 1989. I met this lady name Liza Raggaes and had my son name Kevin Jerome Raggaes. Please if anyone know the location or whereabout of either one. Please contact me at: oscholrules@yahoo.com. Thank you inadvance. KJH
Kevin J. Haynes, USN, Ret | oscholrules@yahoo.com | St. Louis, Missouri
Saturday, November 27, 2010 at 02:56:16 PM PST

Great pics of old stomping grounds what about area known as the jungle? I was there 1974-75.
Wayne scott ex u s navy | 2228 inca dr. Dallas, tx 75216-7127 usa
Saturday, November 20, 2010 at 12:57:20 PM PST

i was born in olongapo december 25 1966 with sister dorothy and eric my mom arsenia corro.Those who knows my fathers namelive my mom arsenia corro 1963 tel67.Please contact me at my email or 337 277 1220 thank you
jessie corro | jescorro25@yahoo.com | 135 jeni lane abbeville louisana u s a
Wednesday, November 17, 2010 at 05:44:16 PM PST

hello, I was born in Olongapo city Philippines on July 4th 1985. My mom in Nida Yubal also known as Trinidad Yubal. I am looking for my father, I'm not sure who he is or if he knows i exist. He was a Navy, not sure exact category. Please if anyone knows any info contact me.
Richelle Yubal Ward | ryw06@yahoo.com | Shepherdsville, KY United States
Wednesday, November 17, 2010 at 01:56:40 AM PST

sana naman mapabilis ang paggagawa ng mall of asia walang magalaan sa olongapo inang yan
dianna | dianne_256@yahoo.com | olongapo city zambales
Monday, October 18, 2010 at 11:18:37 PM PST

hi,IM looking MR.LEOVALON SALVADOR OBRADOR.I Just want to contact him very important.he is a shipwelder at subic olongapo.he is 27 years old.and i dont know the exact address where he is staying in subic olongapo.please if you know him just email me.please helped me its very important i want to contact him.thanks.
florence seterra | fseterra7@yahoo.com | san joaqiun,iloilo
Saturday, October 16, 2010 at 12:37:54 AM PST

looking for margie jackson- she use to live at #18 second street with her mother and brother. Her father is african american and her mother is phillipino. Margie was my girlfriend during april 1975 to jul 1975. would like to hear from her.
jerome a james | jajames1957@yahoo.com | 6245 garden view lane matteson,illinois, u.s.a.
Friday, October 15, 2010 at 09:19:02 PM PST

Im looking for my Father Renato Torres in Olongapo...Its 33 years we haven't see each other....Im your daughter to Lydia...Im looking forward to see you...hope we meet someday here age is 50-60....CONTACT ME .....09163938229
Jane Pagunsan | ladyjanetorres@yahoo.com | #72 Rosas St.Twinville Subd.Nangka Marikina
Sunday, October 10, 2010 at 06:54:34 PM PST

Hello Batch batch 1974. I was born in Zambales and grown up in #10-17th Street East Bajac-bajac,along Harris Street studied in Jackson High School now OCNHS. Graduated in Columban College while I was working in Old Gold Hotel infront of Glenmore Shoes and Zanzibar Club just beside sierra club in 7th street. I still remember my friends, elvira soriano in #54 Fontain extension. Jennifer Mendigorin of San Felipe and moved to USA.Edna B. Sioson with Rico Paolo & Angela Marie. Remedios Kabiling Video K. Alonzo. Metran Family Allan, Mely, Cely, Beng now in Balic-Balic Gordon Heights.It is now on their 50's of age. O.C. is really a memorable city, We used to hike in Kale Beach Resort just by walking crossing the top of the mountains with my friends Nhov/ambo, Cezar/fiel, Bobby/tisoy, and Willy castro, Mario/manok. In hands were just a hand made spear gun, rice, tomato & onions, coffee/sugar and we'll cooked for breakfast our catch fish. I'll be coming home once in a while...where are you guys? here is my email ads ac_alonzo@yahoo.com
Andie | ac_alonzo@yahoo.com | 846 Samat Street Mandaluyong City
Thursday, September 30, 2010 at 12:24:06 PM PST

I recently posted a comment and wanted to mention I was born in Olongapo and raised there until I was 2yr old. My mother cant give me very specific information, he may or may not have known she was pregnant. I was born March 1974. I believe that he was in Navy Seaman and was stationed somewhere in 1973 and again his name was George T Shore. My mothers' maiden name was Pat Gacasan. My mother would have been about 19 at the time.
Eric Gafford | eagaff@yahoo.com | Corsicana,Tx 75110
Saturday, September 18, 2010 at 02:22:16 AM PST

I am looking for my biological father. He was stationed between 1972-1974. I belive his name is George Shore. My mothers maiden name was Patricia Gacasan. I'm not looking for anything major, just closure and little background and health information. I live in the U.S. and have children of my own, and would like peace of mind. If anyone has any information please post your comment or please e-mail me.
Eric Gafford | eagaff@yahoo.com | Corsicana,Tx 75110
Saturday, September 18, 2010 at 01:54:24 AM PST

Im looking for my daughter Michelle taken at birth jan 1979 her mother gave her away . I never got to see her. she was born in Olongapo I was A Marine. Blt 2/3. Mother Mercy Andia Moore
Billy | 12345me@inbox.com | USA
Friday, September 03, 2010 at 06:47:04 PM PST

Looking for a young man who used to be called nuk nuk when he was a baby. He was born around 1984-1985 and his mother's name is Luna Cruz from Olongapo. She was a tailor around that time. Anyone having any informantion please email me.
Garman La Fontaine | garman_lafontaine@yahoo.com | Opelousas La,usa
Wednesday, September 01, 2010 at 03:55:39 PM PST

im looking for my there in p.i and classmate 80-82 jackson high
james redondo | navajames@comcast.net | po box 863 san jose califor nia
Tuesday, August 24, 2010 at 06:43:57 AM PST

Looking for an olod friends from OCNHS.Anyone from batch 78-82(COSMETOLOGY SECTION)???Pls...drop me a few lines
MERIAM | mhytt901@yahoo.co.jp | JAPAN
Thursday, August 19, 2010 at 08:38:06 PM PST

Missing my own Country and also my City were i born and grew up! Napakaganda talaga ng Olongapo and masarap ang mga pagkain! Any foreigners who wants to see how beauty of Olongapo Come and Visit! All of you are rally welcome and you won't even spend alot of money. Ther's alot of touruist spot that you can Visit when i was there i been alot of places i think nalibot ko na ata lahat! Ok see you all!
rosan | rosansanti04@yahoo.com | colorado springs,co US
Thursday, August 19, 2010 at 02:48:05 PM PST

My hubby was stationed in Cubi Pt. from Dec.87 til Jan 91. We left before Mt. Pinatubo errupted. I have wonderful memories in Olongapo. I/ve been going home every year now and I always stop by Ologapo to eat halo halo in Chow King! I want to know if anyone stationed in those years can get in touch with me. thank you
pinah | seepinah@yahoo.com | Virginia Beach, VA
Monday, August 09, 2010 at 02:39:28 PM PST

hi guys,i need your help im kelly a half filipina-blodded american lady.. im looking for my father. i didnt knew his name... but i have a picture of him together with my mom you can view it here http://www.facebook.com/home.php#!/photo.php?pid=31512483&id=1435876437&ref=fbx_album my mom told me that his a navy. shes been to olongapo that time 1988 and met this man.my dad. pls help me.. thanks
kelly | angelkate_11@yahoo.com | Lipata Minglanilla, Cebu
Friday, August 06, 2010 at 10:58:23 PM PST

hey mga batch ''85'' dyan nasaan na kyo ..mga tropang OZZY -- miss you guys..I miss OLongapo a lot ...SJoseph,Columban & Jacson ,,Hep=hep HOOraaYYY ===
jhune mendoza | jam_z@ymail.com | San Diego CA
Tuesday, August 03, 2010 at 07:15:34 PM PST

Hi everyone!I`m looking for OCNHS GRADUTES CLASS 1978-1982.Miss all you guys!!!Pls send me a few lines
Meriam | mhytt901@ybb.ne.jp | japan
Monday, August 02, 2010 at 10:55:56 PM PST

im a retired navy female,was stationed at subic bay office of provost marshals looking for philippino department of defense workers,from 1985,86,and87.i worked on and off base,alotta dispatch.and worked with usnavy female robin simmons,please contact if you remenber me or robin. it looks great there,i love it there nicest most honest hardworking people ever.i day i will come back thank you.
donna smith | 21oceans@cox.net | new orleans,louisiana
Saturday, July 31, 2010 at 04:32:32 PM PST

iwas in usnavy at subic bay,pi.female worked with office provost marshal.1985,86,and87.and loved it.the people,food,and kindnesss,ill never forget.i plan on comming back.looking for aurora a fababier,candelaria,san narciso,zambales and mrs.bennie.
donna smith | 21oceans@cox.net | new orleans,louisiana
Saturday, July 31, 2010 at 04:12:33 PM PST

I was born and raised in gapo.looking for an old friends named Raquel Ramos,Araceli Osorio,Litaliana Fuertes,Aida delos Reyes,Divina delos Reyes.pls send me an E.mail
MERIAM | mhytt901@ybb.ne.jp | japan
Wednesday, July 28, 2010 at 12:18:11 AM PST

i was born in olongapo city,philippines . all my family is living there. but,,,im here in USA i move here 2004. HOW'S EVERYBODY DOING ??...
joyce | joyzpaula@yahoo.com | 1374-A-santa rita olongapo city,philippines
Friday, July 16, 2010 at 08:43:48 PM PST

Hello my name is Edward Markham. I have been looking for my daughter, her name is Edlyn Markham born on June 26,1992 in Olongapo. Her mother's name is Corazon Okey! the first time that i was there was in 1988-1992 on different ships.I was on a military ship in Subic Bay in 1992 which was when Edlyn was born. I lost touch with my daughter because i had to go on different ships and had to come back to the united states. The last time they called me was in 1993 and i haven't heard of them since. PLEASE can someone please help me. I have left many messages all over and haven't had any luck. I really want to see them or at least have her write to me. can someone please contact me!
Edward Markham | ssuarez@glide.org | 44 Mc Allister St. #505 San Francisco, CA 94102
Monday, July 12, 2010 at 11:45:16 AM PST

im looking for mr. david reeves he's a us military based in olongapo 1985-1987 he is nmy father. help me. any information you can contack me my no. is 09072970273.i never see him for 23 years. and i want to meet him. thanks
raymond iso reeves | raymondreeves07@yahoo.com | tabing dagat alima bacoor cavite.phillipines
Wednesday, July 07, 2010 at 02:39:01 AM PST

im looking for my lost father. please any information about him help me iwant to meet him .. i even see him for my 23years of life and i want to meet him.. any information kindly call me on mobile no. 09072970273. thanks
raymon iso reeves | raymondreeves07@yahoo.com | tabing dagat alima bacoor cavite
Wednesday, July 07, 2010 at 02:35:22 AM PST

i am seeking information with my step dad us navy WELCHER,,i was 2 years old last time i saw him with my mom the time they was evacuated i lost contact with them,,please help me!mr. WELCHER IS A BLACKMAN AND we really dont know where they are living now or what happened to them after the evacuation.
joecar lazaro | donnah28@hotmail.com | vincent heights damosa davao city,philippines
Saturday, July 03, 2010 at 03:43:56 AM PST

Anybody graduated from OCNHS year 1981, section 6, Mrs Morales. How are you? you can email me here at dogbowls4u2yahoo.com I just moved here in upstate New York.But, ' been here to long for 23 years in America. Where are you guys? I miss you my old classmates...
ELVIRA LLARENAS | dogbowls4u@yahoo.com | 1877 CREEK RD, CROWN POINT,NY 12928 USA
Friday, July 02, 2010 at 11:25:47 AM PST

This is great. I have a nostalgia lately about going home although I visited 2 years ago w/ my kids after 23 years of living here in US. There was a big change but not sure if that is good or bad. The place is so crouded now and pollution is worst than before during my highschool years in OCNH. I miss the old days. I grew up in Balic-balic, went to high sch. in OCNHS, college in St Louis University in Baguio. Child hood memories was great there. I met my husband from military base after college and was married for 23 years now with 3 grown up kids but end up being devorce. Going back with your photo reminded me my good time back in those years! thank you. i hope to retire in Subic....
ELVIRA LLARENAS GOLDING | dogbowls4u@yahoo.com | 1877 CREEK RD, CROWN POINT, NY 12928 USA
Friday, July 02, 2010 at 11:10:25 AM PST

I just come back form olongapo and i miss it already. I really like that city, could live there. Sana babalik ako doon :)
Frederic | France
Saturday, June 12, 2010 at 03:33:00 PM PST

Olonggapo is the best place to live!.. Nice and clean! To all my freind still in Olonggapo I miss you guy's! Mira and ate Belen, gina! wherever you guy's are I hope You still remember me!..
Naneth boussom | Nboussom@yahoo.com | San diego, california
Sunday, June 06, 2010 at 08:40:54 PM PST

Olongapo is the best place to leave! Nice and clean.. My son he still in phil, he went to school at Columban college in olongapo, His name Ryan nuevo...
Naneth boussom | Nboussom@yahoo.com | San diego, California
Sunday, June 06, 2010 at 08:27:10 PM PST

Ang dami dito pokpok. Sana Linisin eto para gumanda naman.
Loida | www.batch2006.com | Phls/USA/
Thursday, June 03, 2010 at 02:56:50 AM PST

Looking for Marie B. Merimillia worked at "Catherine's Shop" on Magsaysay in 1989. And for Yolonda "yolly" Ebrada, worked at Airport disco at same time.
Rodney Owens | asetec1@yahoo.com | Virginia Beach, VA, USA
Wednesday, May 26, 2010 at 06:07:08 PM PST

Looking for relatives related to my mother Rosanna Nazareno Valdez. She has past away when I was 5year old. Please contact me by email.
Alicia | Alicia.Buist@gmail.com | Honolulu, HI USA
Tuesday, May 25, 2010 at 02:53:24 PM PST

I was in the U.S. navy in the late 1960's and am looking for a lady who work in a bar named Evelyn Bonita. She told me thwe last time i saw her that she was getting married and moving to California. I just wanted to get in contact with her and find out how she is doing. I was aboard the Uss ogden LPD-5 Thank you Bill
Bill Owens | GUITARBILLY@Q.COM | Dubuque,Iowa U.S.
Sunday, May 02, 2010 at 04:58:55 PM PST

Just FYI---is it really spelled Olongapo? or was misspelled?
Shirley D. | San Diego,California
Tuesday, April 27, 2010 at 08:18:29 PM PST

Dito ako nakakita ng maraming nagbebenta ng aliw.
Ranny | daytimerainfalls@y.mail.com | Quezon City
Tuesday, April 27, 2010 at 02:30:31 AM PST

I am making plans to go back to Olongapo next summer
Don Roberts | magicfox45@yahoo.com | 132 Neal st.
Sunday, April 25, 2010 at 01:48:55 PM PST

ok
sra | us
Monday, April 12, 2010 at 12:34:57 PM PST

Im looking for 2 friends named Petong & dolpe.We live together as boy in our childhood. On the sreet of Gordon Putol.ANSWERE me at 1270-559-6132 please
Ariel Tomes | atomes@att.net | 220 Daytona ST. Paducah KY US
Friday, April 02, 2010 at 08:09:48 PM PST

Great site but can you use higher res pictures? Most are unclear or blurry.
Dave | dvdlbrght@yahoo.com | California
Friday, April 02, 2010 at 11:14:03 AM PST

can anyone give me information on how to obtain a birth certificate? I lost my daughter.she was born on #8 Rodregues st. New kalalake Olongapo City Philippine.If you have information on this please e-mail me thank you in advance.
cynthia | cynthia-gentry@sbcglobal.net | USA
Wednesday, March 24, 2010 at 11:28:55 PM PST

Looking for dear old friend from 1975. Her name is Connie Delgado. A mutual friend was Hazel Parpan. Connie's address was 16 Escota Street, Olongapo, PI. Lost contact many years ago. Found old letters, were very good friends. Would like to write and wish her well. I hope she is alive and well. Barry at dancinbarry@yaho.com
Barry | dancinbarry@yahoo.com | San Diego, CA
Saturday, March 20, 2010 at 01:22:38 PM PST

Hello, I am checking to see if anyone knew Nenita Yepes in 1969. I am searching for my real father, I was born in Olongapo City Hospital on September 17, 1970. Thank you for any help in my search!
Ana Lisa | ald0917@hotmail.com | United States
Thursday, March 18, 2010 at 08:57:33 PM PST

Hello, I am checking to see if anyone knew Nenita Yepes in 1969. I am searching for my real father, I was born in Olongapo City Hospital on September 17, 1970. Thank you for any help in my search!
Ana Lisa | United States
Thursday, March 18, 2010 at 08:42:24 PM PST

HI My name is yolly I just wondering,and hopping If I can find my old barcada. It has been long time. Last time I saw them 30 years ago,I got married they got married.I havelost contact with them,and I missed them. their names Joselyn,Bella,Lonie
Yolly Leardo | Yollyleardo@yahoo.com | NCUSA
Thursday, March 11, 2010 at 11:49:19 AM PST

please help me trace the whereabouts of my best friend named eden guevarra medina. her maiden name is eden guevarra.her parents home is located in west bajac2, olongapo city. i hope you can help me know her contact number this week. i am going to olongapo by next week march 16, 2010. i wish i could visit her. thank you very much for your assistance.
yolanda parce aclan | y.aclan@yahoo.com | cebu city
Sunday, March 07, 2010 at 11:58:29 PM PST

i just got back from olongapo city feb. 2010, its now one of the best city in p.i. umuwi na po kayo at napakagandang mag-invest sa negosyo at magsabong at mag goodtime. im just telling the thruth
dave quiliza | justydave@yahoo.com | alaska u.s.a.
Saturday, February 06, 2010 at 12:11:55 AM PST

I am looking for a child Jackie born March 29, 1982 or her mother Emi Corbin also known as Cecilia Corbin.. they lived on Otero Ave in Mabayan Olongapo Phillipines.. I have lost contsct with them... and need to find them.... please help
James Lewis | jplewis1@yahoo.com | Florida and Michigan
Friday, January 22, 2010 at 07:55:08 PM PST

Does anyone know or remember Minerva Estaco? I met her in the 1960's when I visited Subic on several occasions. Her father owned a nightclub on Magsaysay Drive(the main street). At that time her home address was 105 Fendler Street in East Tapinac. We corresponded for a while and I know she eventually got married and... moved to the US. She called me years later and informed me that she was returning to PI permanently. After that, as the years passed, I lost track of her. If you know of her or her family, would you please let me know? She, like me, would now be in her 60's. Thanks and keep the Faith, Jim
Jim Ryan | jimrjr13@verizon.net | 55 Rea St., Lowell, Massachusetts, USA 01852
Friday, January 22, 2010 at 10:36:26 AM PST

ive been far almost half my life in olongapo,no time to come home,hope youll find a way for me to locate my relatives there in sta rita,,,osorio and lacanin family,,tnx,,ill be waiting for your responce,,god bless
mary ann rose sobelino | rose_art25@yahoo.com | lipa city,batangas
Thursday, January 14, 2010 at 01:05:06 AM PST

hi im looking for my 2 bestfriend rebecca manrique & edetha they both leave in cabalan olongapo if you guys knows where they are please email me at josiemineo@hotmail.com or call me at 203-931-5484 or anyone knows me i went to jackson high . also leave in california for 17 yrs. thanks again
josephine reed | josiemineo@hotmail.com | ct.usa
Monday, December 07, 2009 at 03:10:33 PM PST

i waas born in the phil. i left there feb.08 of 1985 i miss home a lot i also have family there in olongapo subic zambales i have no idea what phil. look like now the last time i went home is 1989 when my father died please posted more olongapo pictures love looki'n at it. thanks a lot josie
josie | josiemineo@hotmail.com | olongapo city phil.
Monday, December 07, 2009 at 02:52:12 PM PST

gusto ko lang sanang malaman kung kailan ang examination!i want to be a pmma......
dust | biaresniko@yahoo.com | capas
Saturday, November 07, 2009 at 05:32:41 PM PST

anybody knows julieta casteneda. after 5years on the internet and a lot of money , i went there to meet and marry her .but her excuse was she not devorice ,after 15 years separate from her husband .so we broke up. and all that money down the drain just warning you guys . some un-trusty people there.
william | mrinternet78@msn.com | edmonton alberta, canada
Friday, November 06, 2009 at 07:57:09 AM PST

yes i visit and live in olongagpo- city from oct.223 to dec 13 ,2008. love the place , love the people, love the food .and cheap to live there on my pension. but now my g/f no longer together so i will return to cantia-ritzal soon.and meet my new wife to be.
william merchant | williammerchant_4@yahoo.ca | edmonton, alberta, canada
Friday, November 06, 2009 at 07:47:29 AM PST

by the way i was formerly rowena caasi when i was single grow up in olongapo attend my school at columban college i miss olongapo so much cant wait to go back home. i wish i can contact all my best frien in my school days. and all so all my friens when i was in college there in columban.
ruena cummings | ruenacummings@yahoo.com | hobbs new mexico
Thursday, October 29, 2009 at 12:55:01 PM PST

wow i was so proud of my place where i was born and grow up i attend my school year from first grade till college in columban college. i cant wait to go back home to see all my relatives and friends.some body remember me call me 575 492 1249.
rowena caasi | ruenacummings@yahoo.com | hobbs new mwxico
Thursday, October 29, 2009 at 12:45:30 PM PST

Hello, I am looking for my 2 best friend back from high school in OCNHS. Maybe someone could help me to locate them Maribel Abagat & Hilda Peralta.
Maria Elena Juco Mendoza | elenaeric@hotmail.com | PSC 557 BOX 445 FPO AP 96379
Thursday, October 22, 2009 at 11:58:29 PM PST

Looking for Arturo Gler. Last contact he was working at a pizza place. Prior to that the Brown Fox. Thanks
Clarita | josephb40@cox.net | San Diego,CA,USA
Thursday, October 01, 2009 at 10:04:47 AM PST

mabuhay olongapo,,, we proud of hon. mayor JAMES "BONG" Gordon we love you, fighting for excellence!!!! more power!!!!
Norvin reyes | mkyuvix@yahoo.com | otero avenue mabayuan olongapo city
Tuesday, September 29, 2009 at 07:56:50 PM PST

WOW!!! I'M VERY STUNNED BY THE WAY THE OLONGAPO CITY LOOKS TODAY. IT AMAZES ME...I'M VERY SPEECHLESS. I HAVE NOT BEEN BACK TO GAPO SINCE I LEFT FROM THERE. I LEFT WHEN I WAS 9YRS. OLD. SO THIS IS DEFINATELY A BIG CHANGE. I MISS OLONGAPO, THE PEOPLE, & OFCOURSE MY FAMILY. I DO PLAN TO GO THERE VERY SOON! I HAVE MANY CHILDHOOD FRIENDS OUT THERE. HOPE TO SEE THEM WHEN I GO. WELL, IT WAS NICE OF YOU TO HAVE THOSE PICTURES OF THE WAY THE OLONGAPO LOOKS TODAY! THANK YOU FOR THAT..
lovely gaton | dgaton22@hotmail.com | new york city
Monday, September 28, 2009 at 10:07:49 PM PST

I was born and raised in Olongapo... Graduated from Columban College in high school and 2 years of basic college engineering courses then on to Adamson University in Manila where I finished Mechanical Engineering... joined the US Navy and got stationed in Subic... Left the place in 1979... Came back in 1999 for 9 weeks working for Fluor Daniel in Ayala, Alabang and that was it. I still have my Ate Josie in Pag-asa but have not talked to her in years. The pictures are quite nostalgic and seems to be telling me to come back home to visit... I should still have a lot of friends and classmates there. It would be interestng to hear from people I know there through email. My friend, Rene Pacheco and Jojo should still be there... email me my guys!!!
Carlos Abadilla | carlos.abadilla@yahoo.com | Sugar Land, Texas, USA (Sw of Houston)
Saturday, September 19, 2009 at 09:06:02 PM PST

I lived on Gallager St. for two years and other places before that.I used to tell my american friends that my neighbor was the mayor of the city Richard Gordon. I enjoyed my time there and had many friends some lived on Murphy St Hey Bert Domingo you still there ?
george | gwiliffejr@yahoo.com | Oceanside Ca USA
Friday, July 03, 2009 at 12:43:34 AM PST

Looking for Classmates- Ela joy Matias, Ordones, Grace telan, All the IV-A-DIAMOND section (OCNHS), weve have a reunion at San Diego by SEP 19, 2009 batch of 74.
charl | bluedocean@yahoo.com | USA, California
Sunday, May 17, 2009 at 10:19:57 AM PST

Well I do not remember these streets even being any where near that empty! Was a dirty over crowded, traffic jammed place when I was there in January 2009 !! Not what I would call a place for tourists anyway! Subic Park, nearby, though was beautiful, as is the coast roads North and South of Olongopo.
Anthony Wright | Worcestershire, UK
Wednesday, May 13, 2009 at 07:31:06 AM PST

OC is one of the cleaness place ive seen. Im looking for a friend her name is Teresita Avelino, grad from OCNHS. Also looking for Cezar Castillo, Cezar Cabling, Andy Quesada, and Rod bicaldo. Keep it up GAPO where proud of Olongapo. I live here in USA but my heart still in OC.
Ms Santos | bluedocean | USA CALIFORNIA
Sunday, April 26, 2009 at 10:41:59 AM PST

I am looking for a flat to rent or lease starting from end of september in olongabo City... I hope, somebody knows anything nice there
christian | chtamayo@hotmail.com | Austria
Saturday, April 25, 2009 at 08:36:37 AM PST

i am a filipino born citizen but left the philippines in 1982 and a canadian citizen living in Las Vegas I've been to several places in the Philippines but never in Subic or maybe i have when i was still a very young kid, but what amazes me base on the photos posted here is the cleanliness and serenity feeling Subic has. No traffic like Manila, is that for real? I would love to go there sometime this year with my family. Definitely i will have Subic on top of my list. I just wish the government would take a look at your city and do something with the whole of the Philippines. Our country is dying for change in a lot of things ( Garbage / politics / trffic ). @ least Marikina proper is clean and the people cooperating ( but traffic is near close to Manila ). Someone should tell the president to do something and for the people to clean their own backyard. Looks like Subic is doing a great job. Good job and keep it up Subic! The world is watching!!!!
Rolando endique | endiquer@msn.com | las vegas, nevada usa
Saturday, April 18, 2009 at 10:05:12 AM PST

hi ms jenny ramos, i think i can help you locate judith g. ebilane
mjg | tarlac
Monday, April 13, 2009 at 08:41:21 PM PST

Olongapo still beautiful, the place where i grow up. Thanks for this web site.
carl charls | bluedocean@yahoo.com | San diego, ca
Saturday, April 04, 2009 at 09:20:35 AM PST

mam/sir pwdi malaman kung ano ung mga inquersment para poh pakapasok or makapag entrance exan,... pangarap ko poh kasi to e.. ingats tns godbless...
kevin guanlao | kevs27mhine_06@yahoo.com | bulaon restlemen Sn.fernendo pamp
Wednesday, February 04, 2009 at 06:28:32 PM PST

kelan po next exam nyu para sa mga transferee????
romeo roque | kr_1729@yahoo.com | 144 longos city of malolos
Tuesday, January 06, 2009 at 06:51:17 PM PST

Wow its been a long time not visiting Olongapo napakanda na pala, sana gumanda pa lalo ang gapo. mabuhay ang taga Olongapo.
Philip Basilio | philipbasilio@yahoo.com | Seattle, Washington USA
Tuesday, November 25, 2008 at 09:21:44 AM PST

Wow, the picture is great, it looks like Olongapo is good looking place, I missed it already. Mabuhay kayo taga gapo.....
Philip Basilio | philipbasilio@yahoo.com | Seattle, Washington USA
Saturday, October 25, 2008 at 06:56:09 AM PST

I just wanna take this opportunity to seek help/assistance. i have a friend who is residing in olongapo city. her name is judith gutierrez ebilane. i tried locating her but find it very difficult especially that i am not familiar with the place. she said she is somewhere near the market. can you help me look for her complete address and a contact number if possible. we haven,t seen each other for a long time now. and i would be very greatful if you could help me. hope to hear an affirmative reply from u. thank u very much
jenny ramos | tarlac
Monday, October 20, 2008 at 11:29:08 PM PST

I have a home in Bogo, in the baranggay of Dakit. I am an American photographer. We still have our home there but now live in Fort Worth Texas.
Michael Harman | mchfun.philippines@gmail.com | Bogo, Cebu Philippines
Saturday, October 18, 2008 at 11:09:49 PM PST

Clean and uncrowded unlike the 80's and 90's when I was there. Looking for olds friends Everlyn Somblin, Mariflor Mendosa, and Paz Bautista.
Bubby | ahavin@hotmail.com | USA Today World Tomorrow
Thursday, September 11, 2008 at 12:22:34 PM PST

not so very imformative....
I miss my hometown so much it's been a long time that I never been home,I miss my family and my friends there. I will be back home soon.
Geralyn | USA
Saturday, January 05, 2008 at 09:08:15 PM PST

 
 

Please leave your Comment Here

 
     

 

Return to Previous Page                                       This Page last updated