Balanga City Bataan

Visit to Balanga City Bataan Province, Luzon Island, Philippines

New!! Check the Message section at the bottom of the page!

Marian Hotel in Balanga City along

the National Highway.

Bataan Province Map. .... Motorcycles are everywhere in downtown.
Marker 43KM. in downtown Balanga City Going through to Balanga City.

D' Samat Hotel, along the road

going to downtown  proper.

Downtown Balanga. Pose! No Ticket this time!

Wow! I was surprise on how big this City really

is because you never hear anything about it.

McDonalds and

the Cathedral

The Balanga Cathedral was used as the Big Gun

of Mt. Samat where Filipino and American

Implacement for Japanese Artillery Bombardment

forces made their last stand in World War II

44 KM Marker in front of the

Cathedral and the City Tax Office

A Lazy sunday afternoon

in downtown Balanga City.

Downtown Balanga City, and guide sign. Rice fields in Balanga City.
Barangay Ibayo Archway, Balanga City, Bataan Province. Big Rice fields along the National Highway.

Archway of Balanga City

leaving and coming.

 

 

.

 
 

Have these photos and information been helpful?

 
 

Please leave your Comment Here


 
  Ïîäêëþ÷åíèå òàðèôà "âîîáðàæàåìîãî íîìåð" äîñòàòî÷íî äîñòóïíîå èìåííî äëÿ ìíîãèõ ëè÷íîñòåé, êàêèå äåëàþò êîììåðöèþ òàêæå íàðàáàòûâàþò äåëüíûõ ñîó÷àñíèêîâ îêîëî âñåãî ìèðó, íàòóðàëüíî äàííûå ëè÷íîñòè âñåãäà îáÿçàííû áûòü â ñâÿçè. Âû åùå âîâñå íå ïîíèìàåòå, êàê æå ïîëó÷àåòñÿ ñòàíü òðåáóåìûì äåëîâèòûì - ïàðòíåðîì, âåñòè äåëà â ðàçíûõ ãîðîäàõ òàêæå ïîêàçûâàòü îòäõûä ðîäíûì? Òîãäà âàì ýêñòðåííî òðóþóåòñÿ îáçàâåñòèñü ïðÿìûì óñëîâíóþ ñâÿçü. Ñ ñîäåéñòâèåì ýòîé ñåðâèñà âû ìîãóò ñíàáäèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü ñåáÿ òàêæå ñâîþ êîìïàíèþ èñïðàâíîé ìîáèëüíîé ñâÿçüþ, òàê êàê ïðè âêëþ÷åíèè âîçìîæíîãî òåëåôîíà êëèåíò âèäèò êîä ñòðàíû íóæíîé âàì ñòðàíû: Êèòàéñêîé èìïåðèè, Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, òàêæå ïîäîáíûõ ãîñóäàðñòâ, íàøà êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåì áîëüøå ÷åì 90 ãîñóäàðñòâ â âàøå óêàçàíèé. ïîêëþ÷àÿ óñëóãó, ïîòðåáèòåëü ëèøàåòñÿ îòî ëèøíèõ çàòðàò, óòå÷êè íàäîáíûõ ïîòðåáèòåëåé è ÷àñ íà ðåãóëÿðíûõ ïîåçäêè. âìåñòî äëÿ âàñ åñòü: ïîñòîÿííàÿ ñâÿçü èç âàøèìè òîâàðèùàìè è ïîòðåáèòåëÿìè, ñ ïîìîùüþ êîäà ïàðòíåðû ñ÷èòàþò, êàê áû ôèçè÷åñêè âû íàõîäèòåñü ó ïðåäïîëàãàåìîì ìåñòå, îäíàêî ôèçè÷åñêè âû ìîæåòå åçäèòü â ïóòåøåñòâèå ñ äðóçüÿìè ëèáî â ñâîåì îñíîâíîì îòäåëåíèè, ïðèåì ìíîãèõ âõîäÿùèõ çàðàçîì, ñòàòèñòèêà âûçîâîâ, óäîáíàÿ ïåðåàäðåñàöèÿ íà ñîòîâîãî, ãîðîäñêîé, ñòàíäàðòíîãî, îíëàéí -âûçîâà, ó÷åò íîìåðà â ñëó÷àå ïåðåïðàâû è ðàñïðîñòðàíåííîñòü íà âñå ìåñòàì âàøèõ ôèëèàëîâ îêîëî âñåìó ìèðó. Íàøà êîìïàíèÿ òåëåôîííîé ñâÿçè êóïèòü ñòàöèîíàðíûé íîìåð òåëåôîíà ïðåçåíòóåò äëÿ âàñ ñåðâèñ âêëþ÷åíèÿ óñëîâíîãî íîìåðà äëÿ âñÿêîå ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêóþ ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ïëþñ ìîáèëüíóþ ðåêîìåíäàöèè îòî ðàáîòàþùèõ ìåíåäæåðîâ, ñ óñëîâíûì íàáîðîì ëè÷íàÿ äåëî áóäåò ïîëåçíûì è óäîáíîé ñïåöèàëüíî ïîä âàñ òàêæå åãî áèçíåñà.
RobertHove | robertdabe@mail.ru | http://continent-telecom.com/
Tuesday, October 06, 2015 at 05:42:01 PM PST

Paki inform naman po tungkol sa Pldt number ng office ni Atty. David Paguio..Thanks po..
Margarita Alcantara | margarita_garet@yahoo.com | Townsite, Mariveles, Bataan Philippines
Sunday, December 28, 2014 at 05:09:46 PM PST

Saan po ba pwede magcomplain tingkol sa relasyong tricycle driver at pasahero?ngsakay ng 8yrs old n student my kasbay..nung out of way pla ibinaba s isang lugar n d nmn kabisado ng bata at ngsuggest n sumakay nlng s iba..makatarungan b yon?cupang tricycle
Ruth mendoza | ruth_01_18@yahoo.com | Doña Francisca Balanga City Bataan
Sunday, August 17, 2014 at 10:44:36 PM PST

Jag har bott i Balanga under flera år och trivdes mycket bra. Hälsningar till mina vänner där - vi ses snart!
conny c | falken01@hotmail.com | Sverige
Thursday, May 29, 2014 at 04:45:40 AM PST

Jag har bott i Balanga under flera år och trivdes mycket bra. Hälsningar till mina vänner där - vi ses snart!
conny c | falken01@hotmail.com | Sverige
Thursday, May 29, 2014 at 04:45:05 AM PST

Jag har bott i Balanga under flera år och trivdes mycket bra. Hälsningar till mina vänner där - vi ses snart!
conny c | falken01@hotmail.com | Sverige
Thursday, May 29, 2014 at 04:44:36 AM PST

God knows i miss this place!
ROWENA | wenna0002@yahoo.com | manila
Monday, May 13, 2013 at 05:59:44 AM PST

nice place
joey dela cruz | taban minalabac cam sur
Saturday, April 27, 2013 at 03:09:01 AM PST

Please help me to find the residence of Evelyn Galvez in Bataan. Si evelyn ay may kapatid na graduate ng Philippine Normal University at dating empleyado ng China Bank na nagpunta na sa Guam.
Paul Esber | p_esber@yahoo.com | Pandi Bulacan, Philippines
Wednesday, April 17, 2013 at 12:22:37 AM PST

I am a Private Loan Lender and a cooperate financial for real estate and any kinds of business financing. I also offer Loans to individuals, Firms and cooperate bodies at 3% interest rate, Loan amount between the sum of 3,000.00 to 50,000,000.00 . Loan for developing businesses a competitive edge/ business expansion. All you need to do is to fill the form and return it back to us for further procedure. APPLICATION DETAILS First Name:...................................... Other Name(s):................................... Gender:..................................................... Contact Address:................................ Loan Duration:................................ Monthly Income/Yearly Income:................. Occupation:................................... Purpose for Loan:............................. House Phone:.................................. Cell Phone:.................................. City/Zip code:................................. Country:...................................... Date of Birth:................................. Amount Needed as Loan:......................... . Have you apply for a loan before?............. I hope to received the loan application form as soon as possible,so that we can process your loan. Thanks,
sturdfish | brushdunamismonumentloans@outlook.com | USA
Wednesday, March 27, 2013 at 12:25:41 AM PST

who knows the where about of mr ronnie batula kindly give information, marami naghahanap sa kanya
annah | boiroi17@yahoo.com | makati
Thursday, March 21, 2013 at 06:39:22 AM PST

sino po nakakilala kay ronnie batual knidly give the where aboputs hinahanap po sya ng mga anak nya
annah | boiroi17@yahoo.com | makati
Thursday, March 21, 2013 at 06:37:32 AM PST

paki bigay nman list sken lahat ng name ng street sa tenejero,, thanks
aj moreno | bitchysaint@yahoo.com | palmera st balanga bataan
Friday, November 16, 2012 at 07:15:20 AM PST

I am coming there for a five week holiday and looking forward to see the History of the second world war also to meet a beautiful woman,could not ask to visit a better place going by the reports that I have read.
Ernie Herbert | sunshine@westnet.com.au | Geraldton Western Australia
Saturday, November 10, 2012 at 08:48:45 PM PST

malaki na pinagbago ng balanga yung plasa iba na itsura pati yung dati arcade, mall na ngayon.yung palengke pang world class.dapat i update yung picture luma na yan e mukhang 7 yrs.ago pa.
pungkoy | pungkoy_07@yahoo.com | sn fernando pampanga
Friday, November 02, 2012 at 07:23:38 AM PST

Luma na ang mga pictures! Paki-update naman.
Ernesto C. Triguero Jr. | ernesto62triguero@yahoo.com | Bagumbayan, Balanga City Bataan
Monday, October 15, 2012 at 02:15:37 PM PST

naghahanap ako ng pwedi kong maging gf 18 pataas
peter muerong | petermuerong@rocketmail.com | pilipinas
Wednesday, September 12, 2012 at 08:35:07 PM PST

sna po ma pansin na oh ma solutionan na yung problema nmen d2 sa draga..lage kasi kmeng bina baha..sna man lng po mataasan yung lugar namen..kasi nakaka awa naman yung mga bata na puma pasok ng skul..nag lalakad pa sila sa baha..sana po makarating po tung mensahe ko at sna ma solutionan po..marameng salamat po..mabuhay balanga!!
john michael ituriaga | john_jm_21@yahoo.com | pto.rivas draga balanga city bataan
Tuesday, June 19, 2012 at 10:31:08 PM PST

ay tama k dyn ngwork po kc ko s isa s mga motel dyn grabe po my experience ako dyn n nasundan cla nung asawa nung guy eh svi pla s pokpok binata dw sya pinakiusapan lang nmin si misis wag po magwala hndi nman po nya inaway ung pokpok kc hndi dw po sya pumapatol s ka level ng aso naghiwalay po yung mgasawa n yun kc salaula at malas dw po sa buhay ung ganung klase n padre de pamilya.
Faith | cruzfaith@yahoo.com | pilar, bataan
Tuesday, June 05, 2012 at 01:04:41 AM PST

sana mapansin ng mayor ng LIMAY, ORION, at MARIVELES n hindi lang umunlad ang balanga kundi tinanggal pa ang lahat ng makasisisra ng buhay ng tao o ng bawat pamilya..yan tatlong bayan n yan talamak s dami ng beerhouse yang michael j ng orion ng merong bold show tsk tsk tsk ung friend ung asawa nya gimamit ng babae dyn ngkaron ng sakit kc ang ginagawa ng mga yan pg ngpapatest ung ihi nla hinahaluan ng water alam ko kc nagwork ako s health center and dyn michael j ilang beses n ba my mga sumugod n asawa dyn ung mga lalaki n mahihilig hndi ba kayo nandidiri ginamit ng ibang lalaki gagamitin nyo din yakkkkk..mga hndi tunay n lalaki kc ang tunay na lalaki hindi namimili ng babae wala ba kau lakas ng loob mapasagot ung babaeng gusto nyo kya pokpok ang inuuto nyo sa inyo kaya gawin ng mga asawa nyo un sakit di ba..yang mga pokpok nman na yan feeling sa sarili totoo lahat sinasabi s kanila tsk tsk tsk kung talagang gusto nyo ng trabaho humanap kau ng marangal n work tapos dahilan ng mga pokpok na yan mahirap lang sila eh mahirap kn nga wala ka pa dignity...makakarma kp dhil nakakasira ka ng buhay ng may buhay..mayabang pa yng mga pokpok na yan cla n nga yung pinakalower n level ng tao dto s lupa pagnakausap mo mga yan kala mo mga kung sino eh ka level lng cla ng aso kahit sino pwede tsk..tsk..tsk..yang tatlong bayan na yan hindi uunlad hanggang dyan na lang sila kasi hndi nila alam yung makakabuti para s bayan nila at hindi nila alam ang malalim n kahulugan ng salitang MALINIS..buti na lang nakalipat n kmi dti s iloilo..kaya kayo mga misis maging matalino kau yung friend ko gunulpi ung isang pokpok s michael j ang tanga kc ni hindi alam tunay n pangalan ng asawa nya tapos panay txt at ilabas dw sya pra mgkapera ayun pasok s bitag ung friend ko nkaharap nya gulpi mga misis talasan nyo pang amoy nyo at pakiramdam wag nyo hayaan yang mga pokpok na yan makihati s pera n sana para sa mga anak nyo..
Samantha | samanthareyes_13@yahoo.com | Limay, Bataan
Tuesday, June 05, 2012 at 12:52:38 AM PST

hello :) may nakakakilala pu ba kay RAUL REYES ? PLS kung may nakakaalam msg nyo nalang po ako :) tnx po !
inue teluhcam | machulet_euni@yahoo.com | florida pampanga
Wednesday, May 02, 2012 at 07:24:48 AM PST

hello :) may nakakakilala pu ba kay RAUL REYES ? PLS kung may nakakaalam msg nyo nalang po ako :) tnx po !
inue teluhcam | machulet_euni@yahoo.com | florida pampanga
Wednesday, May 02, 2012 at 07:24:12 AM PST

who knows ronald batula of tenejero kindly give me infromation i badly need info about him
ana marie | manila
Sunday, April 29, 2012 at 02:38:02 AM PST

Sino po nakakilala kay ronald roxas na taga block 4 lot 2 ng vicarville subdivision
Anna marie Delgado | roeniebla@yahoo.com
Wednesday, April 04, 2012 at 03:32:31 AM PST

gud am po.. pls help me .. gus2 q po mlalaman kung e2 parin po ba addres ng tiya zeniada reyes #8 dona maria subd. tenejero balanga city.. gus2 po kc cya makita at punthan ni nanay q sa balanga.. slamat po...
karen reyes casimiro | karen22_gorriceta@yahoo.com | fort bonifacio makati city
Sunday, March 25, 2012 at 08:29:56 PM PST

Please visit our website http://samathotel.blogspot.com/p/d-samat-hotel.html for the updated photo of Samat Hotel.
SAMAT HOTEL | samat_hotel@yahoo.com | Balanga, Bataan
Wednesday, February 22, 2012 at 05:11:52 AM PST

Balaan ko kayo nang bato Ayyyyyy...
Rodney Roach | rodge@comcast.net | Union City, CA USA
Tuesday, January 24, 2012 at 09:37:03 PM PST

gusto ko n jan tumira sa bataan ayaw ko n dito sa batangas
Ivan Cezar Manalaotao | ivan_castillo16@yahoo.com | balanga bataan
Tuesday, January 17, 2012 at 03:12:24 AM PST

Please help me find Atty Bruno R. Flores of Balanga, Bataan.I need his help regarding documents he notorized for me. My cell is 09334913038. Thank you for all your help. God bless.
Lorna | laangel818@aol.com | Tondo, Manila
Tuesday, January 03, 2012 at 04:55:45 PM PST

Taga balanga po ako ayyyyyyyyyy
Rico espana | rico.espana@yahoo.com | Cupang west balanga city
Tuesday, December 27, 2011 at 10:20:46 AM PST

hi i was working in balanga before as one of the lead singers in the band the place was joyous resort.. it sreally nice place.. and now im trying to locate my best friend whom i havnt seen for 8 yrs it says that she is working at skinworx and i found the add. but when i called the number it was a different buss. hope anyone could help me.. the add. is units 209 and 210 MLW building sampaguita street... tnx
kate | sweet_sexything77@yahoo.com | malate manila
Saturday, August 13, 2011 at 06:37:52 AM PST

thankyou wow talagang inlove ako sa balanga bataan.yes this noel dacuma born tenejero sa looban
manuel dacuma | manueldacuma@yahoo.com | tenejero balanga bataan
Saturday, August 06, 2011 at 03:50:20 PM PST

thankyou wow talagang inlove ako sa balanga bataan.yes this noel dacuma born tenejero sa looban
manuel dacuma | manueldacuma@yahoo.com | tenejero balanga bataan
Saturday, August 06, 2011 at 03:50:20 PM PST

hi po kung my nkaka kilala naman po kay glen mendoza taga balanga bataan po xa isang architect po xa pls po shn nyo skn hinahanap kp po ang papa ko
aiza borillo | markyiza22@yahoo.com | QUEZON CITY
Saturday, June 18, 2011 at 08:24:37 AM PST

My family and I would like to visit Balanga, Bataan after the Holy Week. Could you please suggest places to stay (aside from Crowne and La Vista Resorts}, and places to see/visit. It is our first time to be in Balanga and we wish to see all nice places/landmarks. Thank you for your help. PS: Can you also guide us on how to get to Bataan from our place.
IRMA | shermich2000@yahoo.com | Cainta, Rizal
Saturday, April 16, 2011 at 01:26:49 AM PST

wow! ang ganda ng balanga i was born in ibayo pero lumaki ako sa tenejero ang tagal k ng hnd nakikita ang mga classmate ko sa bataan high school batch 73 4th year section 1a thank you
francisco lafuente | lafuente.francisco @ yahoo.com | pagasa quezon city
Tuesday, February 22, 2011 at 08:08:46 AM PST

Kumusta, Got married there in 2006 to Perlita Hidalgo, miss seeing old friends. See you all soon
David C. Schmidt | utcretired@sbcglobal.net | 949 Decatur Avenue, Ventura, California,
Monday, February 21, 2011 at 05:16:09 PM PST

JOB ORDER FOR CANADA: ASAP Fast to go in Canada!!! - 5 Lube Tech- $16.88-17/hr - 7 Detailer- $14.89/hr - 6 Bodyman-15$/hr - 2 Painter-15$/hr - 15 Cook-13.52$/hr - 15 Pastry Cook and Italian Cook-13.52$/hr - Landscaper or Tree worker like arborist. - Caregiver with at least 1 year experience in childcare. - Lady Bartender good looking. - Refrigeration/HVAC Technician Requirements need to submit: - At least 2 year(s) of working experience in the related field is required for this position. - Detailed resume, employment certificate and work photos. - Please email your resume to: documentprocess@gmail.com CONTACT NUMBERS: 0908-7766505, 0916-7232489, 09335407373 FOLLOW US ON : http://www.facebook.com/helpersforyou CHAT US ON YM : foryouhelpers
Helpers For You | helpersforyou@gmail.com | QUezon City
Tuesday, January 25, 2011 at 06:34:23 PM PST

Ipaabot sa mga taong kinauukulan ang kahihiyan na ikinakalat nila na pumapatay sa kagandahan ng bayan ng Balanga, Battan http://webcache.gooleeusercontent.com/search?q=cache:VumJVmE1CJsJ:www.yeheylife.com/LM/forum~viewtopics/param-8_29_153020/ai-null/view_topics.html+attorney+josephine+paguio&cd=5&hl=tl&ct=clnk&gl=ph Posted: Friday, August 22, 2008 00:12:08.600 | I just would like to share my worst nightmare here and hope to help other people like me. nag-review ako dito sa Northcap sa Bataan.Pag-aari ni Atty. Josephine Paguio. Yung pinsan ko naman sa Baguio kumuha. nakasali siya dun sa mga students nabiktima ng Northcap. Ang kapal ng mukha ni Atty. Paguio na kunwari ipagtanggol ang nga nasa Baguio Northcap. Alam naman ng marami dito sa Bataan na may-ari din pala siya nun.Gustong makalusot at wag siyang madamay sa kung anumang kaso nung sa Baguio. Paano naman ang mga taong sapat lang ang pera sa buhay? Dapat bang mabiktima nila? Para silang magnanakaw sa gobyerno.Walang kunsensiya. Di na naawa sa mga estudyante at lalo na sa mga magulang ng mga bata. E kaso, kalat na din dito sa bataan and even dito sa compound ng Northcap sa Bataan, na ito pa lang si Atty. Paguio ay may asawa na. Kaso, naghahanap pa ng ibang aasawa sa kanya. Akala mo matapang at mataray ang itsura. Malantong din naman pala ! Akala yata niya asawa lang niya ang naloloko niya. Lawyer pa naman ng mga diborsiyo. Yun pala numero unong nagkakalat at nangangaliwa! Paano ka naman maniniwala sa mga ganitong lawyer! Nanloloko na ng mga Nursing reviewees, nangangaliwa pa ng asawa. Kaibigan pa niya dito sa Bataan ang nag-reveal daw ng story kasi di akalain na yung pera gagamitin lang pala sa ibang lalaki niya. kakahiya ka Atty. Josephine Paguio! Ano na ang credibility na ipagyayabang mo....Maghunos dili ka sana. tisoyski.777 Rank: Bagong Salta Joined: Posts: 2,145 Posted: Friday, August 22, 2008 12:48:12.643 | ay bad pala sya... ingat kayo sa mga taong ganyan... saichi Rank: Magaling Joined: Posts: 19,313 Posted: Saturday, August 23, 2008 10:38:13.710 | that's scary...thanks for sharing that with us in here.. red_amethyst Rank: Bagong Salta Joined: Posts: 5,295 Posted: Sunday, August 24, 2008 09:57:15.083 | ang sad naman nun
roderick rodriguez | harrypotter66@yahoo.com | balanga
Friday, January 21, 2011 at 12:46:39 AM PST

saan po ba may dance workshop sa balanga for Ballroom paki send po sa email ko john_melissa0017@yahoo.com Maraming salamat po
John Paul Trinidad | john_melissa0017@yahoo.com | 10 Pilar,Bataan/Philippines
Friday, January 14, 2011 at 09:19:21 PM PST

Hi guys,can you give me the right way from manila to balanga, we are planning to visit my husband's friend in balanga bataan. please give me the INFO.this is my email add.vellebarandino@yahoo.com Thanks guys!
donavel | vellebarandino@yahoo.com | Blk.39 c Lot 5 Villa San Mateo 3 Gitnang Bayan 2 San Mateo Rizal
Thursday, December 16, 2010 at 10:02:33 PM PST

Kng cno mn po nakakakilala ky mr.victor santos Cguro po mga 50 plus na po cxa ngyn!!mt tindahan ng furniture sa tabi ng d'samat hotel along the road po!!!23 yrs ago!!!!!pls pls pls pls po pki mail nmn po ako sa YM ko!!!swanievigo84@yahoo.com!!!!!maraming maraming salamat po
Swanie vigo | Swanievigo84@yahoo.com | Itabashi ku tokyo japan
Tuesday, December 07, 2010 at 04:37:04 AM PST

paki update naman ang mga photos ,marami na uling pag babago na naganap,like yung new plaza, market, vetafs,so many to maintion.i salute to all our working city officials, keep up the good works thnx
ojie alarcon | alarconjie_787@yahoo.com | cupang north
Tuesday, November 02, 2010 at 08:40:46 AM PST

pde po ba paki bigay ng way papuntang walkthrough building sa balanga bataan..badly needed lang...nid q lang mkita fiance q...please please... e2 pu # q... 09126384217
abby cai | rliageba@yahoo.com | batangas
Monday, November 01, 2010 at 11:32:05 PM PST

haizt nkarating na aq jan za balanga b4,,taga jan kasi ung babaeng iniwan ng bf ko hahahaha .. d ko mxado feel ang lugar ng balanga..mxado maliit di tulafd ng batangas
arlene | batangas,city
Monday, November 01, 2010 at 04:04:36 AM PST

haizt nkarating na aq jan za balanga b4,,taga jan kasi ung babaeng iniwan ng bf ko hahahaha .. d ko mxado feel ang lugar ng balanga..mxado maliit di tulafd ng batangas
arlene bartolome | batangas,city
Monday, November 01, 2010 at 04:03:12 AM PST

narating ko ang balanga city nung nakilala ko ang babaeng pinakamamahal ko, taga cupang proper sya,nagwowork sya dati sa dilgonz. napakaganda ng balanga city. malinis at maayos ang paligid, magalang ang mga tao. bilib ako sa mga taga balanga...mabuhay po kayo!!!!!
gethooked | tarlac
Tuesday, October 12, 2010 at 03:32:34 AM PST

I was born in Pandacan RizalI grew up in La Loma Quezon City.papasok. till I was 7 or 8 years old. my grandmother Dominga (mothers mother) was born in Balanga,so did my mother.remember small mangoes across the street where I grew up.
Azucena Galvez Gano | zenybabygirl@yahoo.com | 27 14th Street, Vallejo, Calif. USA
Sunday, October 10, 2010 at 04:16:40 PM PST

after,,,2-3 yrs,,,malaki n ang pinagbago ng balanga,,,ang dating plaza nun,,,,maiicocompare na sa mga plaza sa ibang bansa,,,and the arcade,,,,going to develpoment,,,marami n pagbabago,,kaya mas lalong hirap iwanan ang Town ng Balanga,Bataan.
krislen | cagampankrista@yahoo.com | balanga city,bataan,philippines
Friday, October 08, 2010 at 10:27:31 PM PST

sarap dito sa Balanga tumira....mula pagkabata ko....hanggang sa pagtanda....di na ako aalis dito:)
maggie | taroymaggie@yahoo.com | talisay balanga bataan
Wednesday, October 06, 2010 at 04:19:37 PM PST

ah, wow, nice view. tnx..
ralp bautista | bautistaralph27@yahoo.com | mendoza, roxas, palawan, philippines
Sunday, October 03, 2010 at 08:28:00 PM PST

I will be there in Balanga Bataan on Sunday. Hope to see my friend,Jim and his family.
Pretty | Justforme1203@yahoo.com | Phils
Tuesday, September 14, 2010 at 12:15:00 AM PST

For how many years I'm away to mybirthpalace Cupang North ,I been surprised the big changes in my place. Glad to congratulate the barangay officials who made the good and favorable action to the people and to the environment.Regards to my family and relatives...see you soon...
Ricardo P. Mendoza | mendoza51758@yahoo.com | Cupang North, Balanga City, Bataan
Thursday, September 09, 2010 at 12:23:57 AM PST

I didn't know that there's a site like to this, where we can talk all about bataan. Hope I can meet lots of people here.
Lester | lestermanuel97@yahoo.com | Balanga Bataan
Monday, August 30, 2010 at 01:16:55 AM PST

i love bataan it is very good city i love it balanga tanks to all who care ful and god bless all of them
badreddin ramadan elgabou | badreelgabou@yahoo.com | tripoli libya
Sunday, August 22, 2010 at 03:44:53 AM PST

mis qna ingay ng mga 3trycle at ang bayan q tinubuan mga taga.kapihan.sangka st mzta n kau lalo n mga tsismosa jn mg bago n kau...ang ganda talaga ng Balanga
June de Jesus | junedejesus63@yahoo.com | Doha.Qatar
Tuesday, June 08, 2010 at 11:08:09 AM PST

i need a specific map to abucay... im in search of somebody who is very important tome.. in /Gabon street abucatyy bataan.. pleaee help me.. text me.. 09162606683
mimi | ladymistress_mimi@yahoo.com | manila
Monday, May 17, 2010 at 04:31:23 AM PST

i want a map of abucay bataan... in gabon street abucay bataan... im loking for a person there.. please help me... please text me.. 09162606683
mimi | ladypixie_mimi@yahoo.com | manila
Monday, May 17, 2010 at 04:26:55 AM PST

What Bus should I take to get into Balanga?
Vic Chiuco | vicchiuco@comcast.net | 34206 Tony Terrace Fremont CA. 94555
Sunday, May 16, 2010 at 07:10:11 PM PST

I miss the Fiesta and Santa cruzan. Definitely I shall return after 40 years of long absence.
Vic Chiuco | vicchiuco@comcast.net | 34206 Tony Terrace Fremont Ca. 94555
Sunday, May 16, 2010 at 06:52:51 PM PST

Could you please show the street of Cataning in Balanga Bataan. I used to go there to visit my relatives specially Tia zenaida Tigas. I want to make sure I won't get lost I go there next year 2011. Thanks, Victor
Vic Chiuco | vicchiuco@comcast.net | 34206 Tony Terrace Fremont CA.94555
Sunday, May 16, 2010 at 06:46:56 PM PST

ganda na talaga ng Balanga,nakaka mis..salamat sa mga namumuno..TRA '74 Kamuzta na kayo..wala b reunion???
danilo boyet m.alegre | sdmaleg@yahoo.com | riyadh.saudi arabia
Monday, May 10, 2010 at 09:53:43 AM PST

Sa mga ka Batch ko noon 1978 sa Bataan National High School tagal na natin di nagkikita-kita buhat noon naka tapos tayo....... at wala rin tayong mga grand alumni sino ang may nais na gumawa ng alumni naito..... post lang dito sa bataan comment o mag email sa akin sa add na ito..escanoy2001@yahoo.com from batch 1978 above
Edgardo S. Canoy | escanoy2001@yah00.com | Limay Bataan Philippines
Monday, April 12, 2010 at 08:36:06 PM PST

i Love bAtaan d2 ko nakilala mga taong na22han akong mahalin like my boyfriend
loRizz | im_only_4u_29@yahoo.com | dona maria subd balanga city bataan
Sunday, April 11, 2010 at 12:02:08 AM PST

MGA KABABAYAN KO DAPAT MONG MALAMAN NYO BILIB AKO SA KULAY KO AKO AY FILIPINO! HEHEHE MABUHAY ANG BATAAN! WAG NATING ISUKO ANG BATAAN! GRABE MISS KO NA BATAAN SYEMPRE PATI BAALNGA KC JAN ME NAG SHA SHOPPING, TAPOS KAIN SA JOLIBEE, TAPOS NUOD SINE SARAP ...TAPOS GIMIK SA GABI PUNTA SA RAZZ.. WITH MY FRIENDS .MISS KO NA SA BALANGA, MISS KO NA DIN SAKAY NG JEEP LIMAY TO BALANGA HEHE O KAYA SAKAY ME NG BUS SA HIGHWAY MY PAPUNTA DUNSA BALANGA E, BABALIKAN KO YAN PAG UWI KO JAN BATAAN PASYAL ME SA BALANGA.. SABI NGA NI GARY VALENCIANO S SONG NYA " BABALIK KARIN".. GOD BLESS YOU ALL
kristine | loving_arms29@yahoo.com | limay,bataan philippines
Friday, April 09, 2010 at 04:42:25 AM PST

what are the famous beaches in balanga bataan ??? i'd really like to be there soon .. just want to visit some friends .. thanks.. xD
alyssa jade | ajade_14@yahoo.com | cavite
Thursday, March 25, 2010 at 09:59:15 PM PST

Im proud to be a balangueno's
JOEL MENDOZA ROBLES | joel_mrobles@yahoo.com | doha,qatar
Monday, March 22, 2010 at 12:03:44 AM PST

Please send me list of hotels or resort were we can stay aside from Crown Royale and La Vista. Thank you.
Edith M. Bagsit | edithbagsit@yahoo.com | 6209 Manalac St. Makati City, Philippines
Wednesday, March 17, 2010 at 08:45:09 PM PST

Can somebody please send me a list of nice hotels with their respective telephones aside from Crowne Royale and la Vista Resort in Balanga? Thanks
Susan | susanyutang@yahoo.com.ph | Cebu
Wednesday, March 17, 2010 at 09:31:11 AM PST

we want to update the picture of samat hotel. how?
Nikko Diaz Jr | nikkodiazjr@yahoo.com.ph | #32 Camacho St. Bagumbayan Balanga, Bataan
Saturday, March 13, 2010 at 02:20:02 AM PST

Both of my parents are dead now, they once lived at Balanga, Bataan. Talisay Street. later my late Father remarried and a step mother. went back at my late father's funeral and since then I haven't been back there.was born there in Pandacan Rizal. grew up in La Loma Quezon City. then left to go to Okinawa Japan now,my late father was in the army. till he retired here in Fort Ord and I got married and they went back home to the Philippines. because at that time my mother's mother and father's mother was still alive then. so they went back home and later they died there.
Azucena Galvez Gano | zenybabygirl@yahoo.com | 27 14th Street, Vallejo, Calif. USA
Monday, January 11, 2010 at 04:10:09 PM PST

merry x. mass po sa mga kababayan ko diyan sa balanga bataan sa tenejero kamusta na malaki ang pinag bago nang balanga mayor keep the good work we are the champion mga taga balanga bataan baka maligaw na ako diyan/ sa balanga maganda na kasi. pakita pa natin na mas maganda pa ang balanga city
manuel carreon dacuma [ noel [ | manueldacuma@yahoo.com | lower navy hill saipan u.s.a.
Saturday, December 26, 2009 at 02:19:41 PM PST

merry x. mass po sa mga kababayan ko diyan sa balanga bataan sa tenejero kamusta na malaki ang pinag bago nang balanga mayor keep the good work we are the champion mga taga balanga bataan baka maligaw na ako diyan/ sa balanga maganda na kasi. pakita pa natin na mas maganda pa ang balanga city anyway ako nga po pala si noel dacuma taga looban sa tenejero manuel dacuma isa lang po yan
manuel carreon dacuma [ noel [ | manueldacuma@yahoo.com | lower navy hill saipan u.s.a.
Saturday, December 26, 2009 at 02:16:05 PM PST

merry x. mass po sa mga kababayan ko diyan sa balanga bataan sa tenejero kamusta na malaki ang pinag bago nang balanga mayor keep the good work we are the champion mga taga balanga bataan baka maligaw na ako diyan/ sa balanga maganda na kasi. pakita pa natin na mas maganda pa ang balanga city
manuel carreon dacuma [ noel [ | manueldacuma@yahoo.com | lower navy hill saipan u.s.a.
Saturday, December 26, 2009 at 02:10:15 PM PST

SOS. pls help mecontact D Samat Hotel at Balanga City.
norma fernandez | nfernandez_23@yahoo.com | isabela state university
Sunday, November 29, 2009 at 03:59:31 AM PST

at long last, i will be going home to my Home Land, Balanga City...no place like home. Hello to all my batch mates in TRA Batch 83.....Kita kitz tau next year...mabuhay ang mga taga Balanga.....
gener b. perez | gen_904@yahoo.com | Riyadh, KSA
Monday, November 16, 2009 at 12:36:04 AM PST

Maraming pasasalamat sa gumawa ng website na ito na maganda... Ito ang aking bayan na sinilangan, lumaki at graduate ng TRA/67... Sana e hindi kamagsawa na e update and mga litrato at website na ito... Salamat
Lito Mendoza | emil.mendoza@telus.net | Calgary, Alberta
Friday, November 13, 2009 at 05:44:14 AM PST

It's nice to see pictures of my birthplace posted on the world wide web. It's a nice way to get re-acquainted with people and places I used to know. Shout out to my family in Bagumbayan and Talisay and to all my friends from San Jose, Tenejero and Pilar.
ding | stillanitasboy@cox.net | San Diego, CA
Sunday, October 18, 2009 at 11:13:48 AM PST

i did like the pictures of balanga city. last time we were there was jan. of 2007. we spent x/mas & new year's in balanga and my nieces love it because this is the first time they saw the philippines.thanks Joet for a job well done. hi to all my classmates in elementary & high school. graduates fr 1978. hello to all of you. i miss you guys hope all of you are o.k. from the typhoon that just passed also hello to all my families in there especially boy&gay mangalindan & d.j. jimmy z & family & edna & family. god bless you all
claire mangalindan agoncillo | claire.agoncillo@yahoo.com | 7921 peachtree av, panorama city ca 91402
Thursday, October 08, 2009 at 12:42:56 PM PST

SIYEMPRE PROUD AKO NA TAGA BALANGA SANA MASMARAMI PA AKONG MAKILALANG TAGA BALANGA DITO SA PHOENIX ARIZONA KUMUSTA NA PALA SA KAIBIGAN KONG SA DELL MENDOZA AT KINAKAMUSTA SIYA NG INAANAK NIYANG SA HAILEY ANNE SHE JUST TURN 2 YRS OLD.SHE IS VERY SMART AND PRETTY GIRL.
NORA MADEJA | nora.madeja@suntroncorp.com | 4601 WEST MISSION LN. GLENDALE PHOENIX ARIZONA
Thursday, October 01, 2009 at 10:15:42 AM PST

i want to visit balanga coz i want to see my friend...and i want to be in mount samat with my friend,i want to stay there for a week and enjoy each and every moment....
cadel | wiz_ricaro3@yahoo.com | los banos laguna
Sunday, September 27, 2009 at 02:37:18 PM PST

siyempre wala ng gaganda sa bayan ng Balanga, Si Joet yata ang mayor pogi na matalino pa saan ka dito sa Balanga City, Mabuhay
Ma. Ruby Atienza | ruby@pecd.com.my | APCST Project, Petronas Melaka Refinery, Malaysia
Tuesday, September 08, 2009 at 02:12:34 AM PST

mis ko na mga lugar na yan...nakakamis ang balanga....
brigitte | mybaby_marcbriex@yahoo.com | balanga batan philippines
Friday, September 04, 2009 at 12:16:01 AM PST

HELLO THIS IS OUR CONTACT DETAILS: VPE TRAVEL & TOURS CALAYLAYAN ST. ABUCAY, BATAAN LANDLINE: (047) 461 2903 MOBILE : 09175026563, 09283475883 EMAIL AT : vpeunlimitedtraveltours@yahoo.com We are happy to serve you all my bataenos.
VPE TRAVEL & TOURS | VPEUNLIMITEDTRAVELTOURS@YAHOO.COM | CALAYLAYAN ST, ABUCAY, BATAAN
Sunday, August 23, 2009 at 10:39:05 PM PST

To all Bataenos,we are please to inform everybody that there is already a Travel agency located in Abuacy ,Bataan. just near beside the municipal office. Lowest rate & a friendly people.Ready to serve for your pleasure. Services offered: AIRLINE TICKETING both INTERNATIONAL & DOMESTIC, INTERNATIONAL ASIAN TOUR PACKAGES, LOCAL TOUR PACKAGES ( BORACAY, BOHOL, PALAWAN, PUERTO GALERA,SUBIC,VIGAN & MANY MORE LOCAL PLACES),PASSPORT PROCESSING,NSO, HOTEL accomodation when you arrive in manila or in MAKATI Area & OTHERS. VISIT US WE ARE HAPPY TO SERVE YOU.
VPE TRAVEL & TOURS | vpeunlimitedtraveltours@yahoo.com | Calaylayan st. , Abucay, Bataan
Sunday, August 23, 2009 at 10:07:29 PM PST

miss ko na ang balanga lalo na ang capitol cockpit arena yun sabungan sabay michael j. sa gabi he he he!!!
glen padilla | glenoxg52@yahoo.com.ph | pto. rivas itaass balanga city
Friday, August 21, 2009 at 01:58:23 PM PST

MAGANDA NA TALANGA ANG BALANGA CITY
jheline | evangeline.bohol | tanato balanga city
Tuesday, July 28, 2009 at 03:12:18 AM PST

hi this site is much faster then the official website of balanga city, bataan.. but i think it's best you upload new pics of our city.. thanks.. =)
evelyn gloria-pizarro | zilly_baby@yahoo.com | balanga city, bataan
Monday, July 27, 2009 at 09:15:39 AM PST

masaya akuh na napagand ni mayor joet ang balanga and sana mas gumanda pa yung balanga and sana din ay ipakita nyu yung mga kagandahan ng ibat-ibang barangay salamat.......
edward macalinao | macalinao15@yahoo.com | ibayo bal.city
Tuesday, July 21, 2009 at 03:20:07 AM PST

Thanks at may website ang Balanga na tulad nito. Miss ko na talaga satin, ang pagtitinda namin dati sa bargain lalo na pag night market tuwing December. Nandito ako sa Doha-Qatar with my family, and Im also working here. More power!
Pichit | filipina_pianist@yahoo.com | Pilar, Bataan
Friday, June 26, 2009 at 01:01:43 PM PST

HI TO ELMER ENRIQUEZ, i WORKED WITH HIM IN TAIWAN, REMEMBER ME?
DIVINE | VINECM@YAHOO.COM | LAS VEGAS NEVADA
Thursday, June 18, 2009 at 06:39:48 PM PST

It was a good presentation it help me to locate my brother, it make me familiarize the place. So nice i wish all places in manila has photos like balanga baan. It really help me a lot. Thank you and more power
Flordelinda A. Reyes | renflor_flor@yahoo.com | Granada Quiot Cebu City
Tuesday, March 24, 2009 at 05:08:23 PM PST

Good day! It's nice na meron na pa lang site ang Balanga,,actually,I haven't been there,,but I was very happy to know na through this site matulungan nyo ako,,I was looking for the person name Mark Santos,,I really don't know if this is his real name,,basta ang sabi nya sa akin taga Balanga,Bataan sya,,we've been in a relationship,and all of a sudden hindi na sya nagparamdam last Feb.12,2009, ng malaman nyang I'm pregnant,,Yes, I'm very stupid na naniwala ako sa kanya,,Please I need an information regarding which barangay the Santos family located,,basta sa balanga,bataan..My family are planning to go there vacation and ofcourse para mahanap ang family ni Mark Santos..I really hope na matulungan nyo ako,,any information regarding to Santos family and please e-mail me to: Pretty_mimi06@yahoo.com..Thank you and Godbless!!
Noemi Ariola | Pretty_mimi06@yahoo.com | Quezon City
Tuesday, March 17, 2009 at 04:53:40 AM PST

nakakapikon naman ho pasahe sa tricycle kasi 9 pa din ang singil minimum nila....tapos studyante patay laisya pa sila na 7pesos lang sila...sana baguhin taripa paa ,alaman ang pagbabago...yung iba balasubas maningil...
sef | esefgarcia99@yahoo,com | cataning balanga bataa
Monday, March 02, 2009 at 04:34:15 AM PST

it's nice to see na meron nang website ang balanga bataan where i lived for so many years. marami akong magagandang karanasan diyan lalo na ang kabataan ko. Isang dating vendor sa lahat ng establishment lalo na ang mga club and restaurant na bumuhay at nagpaaral sa akin hanggang 1st year then nalipat na kmi ng bulacan at hanggang matapos ng college. isang inspiration ko ang balanga dahil dito ako naghanap-buhay kahit abutin ng madaling araw basta may baon kinabukasan. kaya sa namumuno dito mas pagandahin at palakasin ang turismo dito lalo na sa sta. rosa kung saan ako dating nakatira meron pa naman kaming kama-anak diyan. sa lahat ng restaurants, clubs, cinema kung meron maraming salamat sa inyo dahil kahit medyo mahigpit at bawal ang vendor pinayagan ninyo kami you really helped me a lot. dito ako nagsimulang mangarap at piliting matapos ang pag-aaral kahit gabi na bilang musmos, ay pinilit maghanap-buhay upang makapag-aral, kaya yung iba diyan, wag kayong mahiya na tumulong sa magulang kasi diyan manggagaling ang pangarap. I was 6 years old nang magsimulang magtinda. kaya keep working tapos mag-aral may future ka diyan. sa namumuno congratulations po kasi pinaganda ninyo nang husto ang balanga sana sa kabubuuan ng bataan ay lumakas ang turismo. when i get old i want to spend my life there, sana makabili ako nang kahit maliit na lupa diyan to stay till the rest of my life. sa mga taga balanga at mga naging kaklase ko email ninyo ako ang nickname ko jon. mabuhay kayo and god bless us all!!!!
crispino c. gavino | crispino_gavino2001@yahoo.com | 579 cubao st. banga 2nd, plaridel, bulacan
Saturday, February 28, 2009 at 07:44:53 AM PST

lahat ng taong nakatira sa bataan ay may malasakit sa mga yamang taglay ng bataan. hanggat maaari itoy alagaan ng bawat mamamayan lalo na ang dagat bundok at kapaligiran.dapat ipakita ang 12 bayan ng bataan ang taglay na kagandahan ng bawat bayan karangalan ng bawat isang taga bataan na makita ng bawat pilipino o dayuhan ang katangian ng kanilang bayan. bataan lalawigan ng kagitingan at magigiting ang bawat mamayan na nakatira dito.
danilo m. ramos | jerjefjo@yahoo.com | al khobar, ksa
Thursday, February 26, 2009 at 11:58:39 PM PST

wala paring gaganda sa balanga bataan, kaya lang luma ung picture na inilagay...
Mar Amado | smartmar_18@yahoo.com | Balanga Bataan
Monday, February 16, 2009 at 06:27:39 AM PST

nasaan ang BANSAT ninakaw na rin ba nila?
roger | laki@aol.com | 66010 layug. ph/usa
Thursday, February 12, 2009 at 11:43:46 AM PST

luma na ang mga pictures pero helpful... marami pang magandang pasyalan sa balanga ... idiscover nyo na lang....just me from orion
caps | robinstorm25@yahoo.com | london UK
Sunday, February 01, 2009 at 03:59:51 PM PST

i finished my elementary and high school in this city and i really don't believed that this place will developed. it's a great pleasure to be a part of this city again for i;ve been away for a couple of years.
jesus c. bagang | jcbagang@yahoo.com | virginia, usa
Monday, January 26, 2009 at 03:03:35 PM PST

I'am glad to see the view of Balanga city, Bataan. I never forget this place, I've been stayedthere for almost 7 years, Now, i am working in overseas.... I was surprised during seaching ng internet I saw the view of Balanga City Cathedral. Thank you very much for viewing these pictures. For staff of this site please continue your good commitment to our hometown province. More power.. Good Luck..
Jun Flores | junpower_69@rocketmail.com | Pilar, Bataan, Philippines
Thursday, January 15, 2009 at 07:09:14 AM PST

its a nice place.ganda ang mga chika babes.dyan kmi last dec.nag seminar kmi sa penelco about satt.broadband.sana makabalik uli kmi dyan.thanks and more power...
zeric veloso | zericveloso@yahoo.com.ph | pangil,laguna
Thursday, January 08, 2009 at 10:59:04 PM PST

malaki talaga ang pinagbago ng balanga proud na 2 ako syempre sa cupang yata ako pinanganak.more power sa taga bataan.
joey tajonera | joey_tajonera@yahoo.com | emco saudia riyadh ksa
Thursday, January 08, 2009 at 10:57:39 PM PST

nagbaba na ng lahat ng pamsahe pero ang mga tricycle di pa...mas malaki pa ang singil sa kanila kaysa sa jeep.... at mga taga cupang taga maningil sa pamasahe.....dapat lang i report sa munisipyo at mabigyan ng kauukulang disiplina....sana magpalabas bago taipa na bawas pamasahe salamat po
esefgarcia99 | esefgarcia99@yahoo.com | ibayo lerma
Wednesday, December 31, 2008 at 08:13:29 AM PST

bago ang lahat nais k munang magpasalamat sa bumubuo ng proyektong ito. ako nga pla ay isang taga balanga city,na kasalokuyang nasa bansang russia bilang isang admin assistant. now naisipan ko mag search ng location ng bawat bayan at natigilan me sa nakita ko mayroon din pala mga lugar sa balanga na ipakikita sa buong mundo napaka laking karangalan sa lahat ng pinoy na nasasakopan ng bayan na ito sa kadahilanang kahit man lang sa enternet ay naipapamalas ang ating bayan ng bataan. ang masasabi ko lamang sa balanga city,naway maging mas maunlad pa ule at naway magkatolongan ang bawat isa lalo na ang mga politiko na may obligasyon sa ikagaganda ng kanilang nasasakopan at proud ako sa mga taong tumutolong din sa mga nakaktaas para maisakatuparan ang lahat ng ikagaganda ng kanilang lugar. sa isang banda nais ko rin ipagpasalamat sa sarili ko at isa ako sa mga nakatira sa bayan ng balanga city bataan,philippines. nais ko rin iparating sa kinauukulan ng balanga city na sana maging maayos at kapaki pakinabang sa lahat ng driver na naghahanap buhay jan sa balanga na isaayos ng mabuti at bigyang solosyon ang trapic sa kabouan ng bayan ng balanga at sana ang mga oneway na ipinatutupad ay maging makabubuti sa lahat di lang sa kakunti mas maganda sa nakakrami yun lang po ang mga nais ko at salamat sa lahat naway makatolong ang mga nasabi at napuri ko sa bayang aking sinilangan. god bless to all of you, from russia ofw chris.
Christopher P.Valencia | cpv17_punzalanv@yahoo.com | sakhalin island russia federation
Tuesday, November 25, 2008 at 10:06:12 PM PST

i have a special friend na matagal ko ng di nakikita ,sa pagkaalam ko nasa bataan siya kaya its so nice na makita ko sa picture dito ang balanga bataan. alam ko na nandiyan lang siya isa siyang guro sa national high school. sana mabasa niya ito. thank you
mauelito c. castillo | boyetcastillo13 | lucena city,quezon province
Tuesday, November 25, 2008 at 04:50:55 AM PST

ang panget pnget ni mark pag nakita nio yun gulpihin nio feeling gwapo yun... promise ma aasar din kau pag nakita nio si mark ariem
blabla | nikulit_11@yahoo.com | san jose balnga bataan
Wednesday, November 05, 2008 at 12:53:28 AM PST

i have a friend from balanga bataan.. gusto ko sana magkaroon ulit ng contact sa kanya.. her name is amelia lumaban.. sana mabasa ito.. thanks..
jane pineda | pinedajanejnj@aol.com | mexico pampanga
Monday, October 20, 2008 at 06:22:43 PM PST

sana ipakita nio rin ang san jose
rose | bataan
Thursday, October 02, 2008 at 08:27:22 PM PST

Sana ayusin na lang ang traffic. Alisin na ang one way along Capitol Drive e hindi nyo naman binabawalan ang nakapark along the road and the pathway. Ang nagyayari tuloy delikado pa ang buhay naming naglalakad. Yung mga tricycle naman namimili ng pasahero at nakikipagtalo pa sa pasahe. Sana tanggalin na ang one way along Capitol Drive. at pakidisiplina ang mga tricycle driver.
Rolly D. Reclosado | rreclosado@yahoo.com | Baalnga City
Friday, September 26, 2008 at 02:34:08 AM PST

hello to everyone,nice to see my home land thank you.
ruby robles cruz | rubyrc@yahoo.co.uk | puerto rivas ibaba balanga,bataan
Tuesday, September 09, 2008 at 08:27:23 AM PST

Hi iam from paniqui tarlac, but balanga city is my birth place, i love bataan, also my father is from bataan, from the Arangel Clan. its good that some one post a picture like that, just like iam going home even im here in tarlac. i never see it a year now. thanks guys......
Jan Timothy Arangel | www.moob_mph200@hotmail.com | Purok 1 Samput, Paniqui, Tarlac
Sunday, August 10, 2008 at 05:49:28 AM PST

It would also be nice if you can add the recent pictures of Big hotels right now operating and those famous restaurants and inland resorts for informations for those who wants to drop by in Balanga City like Crowne Royal Hotel, Loi's Restaurant and not to mention the Inland Resort in Cupang. We have to help promote those places in order to achieve our goal to be the best but one of the most attractive City to stay.
Fred G. Buenaventura | bgfred2000@yahoo.com | Calungusan, Orion, Bataan, RP
Sunday, June 29, 2008 at 01:41:22 AM PST

i spend my childhood and bachelor life here in balanga,but i live in cupang.i attended elem. school and high school at t.r.a. last time i visited there was 1976.i miss this place so much. new places and new faces just keeps me wondering how it is to be there. this town will always have a special spot in my heart.
manuel sanchez jr. | msanchezjr @verizon.net | santa maria, california,u.s.a.
Monday, May 26, 2008 at 09:34:21 PM PST

i am from cupang,balanga city,bataan.i am here with my family and i have been working here in abu dhabi,UAE for almost 2 years now.it is nice to see the different images of balanga city but i think it would be much better to see all the new & more beautiful spots we have in balanga than those presently posted.
Francis Marquez | fsevillena@yahoo.com | Abu Dhabi,UAE
Thursday, May 01, 2008 at 10:20:47 PM PST

The picture of the Bataan nuclear power plant should be included as part of the photo gallery, for though only few are interested about the plant, it will be useful.Thank you
Aibbey | aibbeygem@yahoo.com | Ibung, Villverde, Nueva Vizcaya, Philippines
Thursday, January 10, 2008 at 10:34:59 PM PST

Testing Scripts so you can leave messages for each other
Admin | Samar
Sunday, December 30, 2007 at 06:52:02 PM PST

Wow! this is great and the way it should be except where's the maps on this magnificent page?
Jeffery Davis | Hopkinsville, Kentucky USA
Saturday, November 18, 2006 at 09:15:23 PM PST

 
 

Please leave your Comment Here

 
     

Return to Previous Page                                       This Page last updated